Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων είναι μία εθελοντική συμφωνία η οποία συνάφθηκε στις 25 Απριλίου 1977 μεταξύ της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου, της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας, της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η Συμφωνία καθορίζει λεπτομερείς διαδικασίες για την επίλυση εργατικών διαφορών. Παρόλο που ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων είναι εθελοντική συμφωνία, τυγχάνει υψηλού επιπέδου σεβασμού από όλους τους κοινωνικούς εταίρους και οι περιπτώσεις που δεν ακολουθούνται οι πρόνοιες του είναι σπάνιες.

Πέραν από τις διαδικαστικές πρόνοιες που καθορίζουν με λεπτομέρεια την διαδικασία επίλυσης διαφορών συμφερόντων και διαφορών δικαιωμάτων, μέσα από τον Κώδικα, όπως είναι η μεσολάβηση, οι Κοινωνικοί Εταίροι επιβεβαιώνουν επίσης το σεβασμό τους στα τέσσερα θεμελιώδη δικαιώματα/αρχές, τα οποία και καταγράφονται στη Συμφωνία.

Τα θεμελιώδη αυτά δικαιώματα/αρχές είναι τα ακόλουθα:

i.
Το δικαίωμα της οργάνωσης.
ii.
Το δικαίωμα στη συλλογική διαπραγμάτευση, τη συνομολόγηση συλλογικών συμβάσεων και την ενθάρρυνση των κοινών συνεννοήσεων.
iii.
Την αναγνώριση και τον καθορισμό θεμάτων που θεωρούνται θέματα συλλογικών διαπραγματεύσεων, θέματα κοινών συνεννοήσεων και θέματα τα οποία αποτελούν προνόμιο της Διεύθυνσης.
iv.
Την πιστή εφαρμογή των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας που έχει κυρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Πιο κάτω ακολουθεί το κείμενο του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων. Το κείμενο αυτό είναι μεταγλωτττισμένο για εύκολη κατανόηση από τον χρήστη. Αντίγραφα του Κώδικα στην αρχική του μορφή διατίθενται από τα γραφεία του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.1Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων