Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Οι Κοινωνικοί Εταίροι τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα οργανωμένα σύνολα των εργοδοτών και των εργοδοτουμένων, αλλά επίσης και άλλων οργανωμένων συνόλων ειδικών κατηγοριών/ενδιαφερόντων (π.χ. αγροτικές οργανώσεις, συνδέσμοι καταναλωτών, κ.ο.κ). Οι Κοινωνικοί Εταίροι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση πολιτικής στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης, μέσω του Κοινωνικού Διαλόγου. Ο ρόλος τους επεκτείνεται, δε και στην παροχή σημαντικών υπηρεσιών προς τα μέλη τους.


Η σύνθεση των Οργανώσεων των Εργοδοτών και των Εργαζομένων

Η Κυβερνητική πολιτική στον τομέα των εργασιακών σχέσεων ήταν και παραμένει η δημιουργία και ανάπτυξη ισχυρών εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η πολιτική αυτή έχει συντελέσει σημαντικά στην επιτυχία του εθελοντικού συστήματος εργασιακών σχέσεων, ενώ οι εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις χαίρουν πλατιάς εκτίμησης για την ωριμότητα τους αλλά και την ευελιξία που διαθέτουν στην επίλυση αναφυομένων προβλημάτων και κρίσεων.

Τόσο οι εργοδοτικές, όσο και η συνδικαλιστικές οργανώσεις, έχουν πλατιά κάλυψη με μεγάλο αριθμό μελών και χαρακτηρίζονται από την αποτελεσματικότητα της οργανωτικής τους δομής, ενώ κατέχουν μακρά πείρα και σημαντικές εμπειρίες στους τομείς δραστηριοτήτων τους.


Οργανώσεις των Εργοδοτών

Στην Κύπρο υπάρχουν δύο οργανώσεις εργοδοτών, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κύπρου ΚΕΒΕ. Οι δύο οργανώσεις έχουν ίση εκπροσώπηση στα διάφορα τριμερή σώματα Κοινωνικού Διαλόγου, όπως το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, την Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης, το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ.α. Οι δύο αυτές οργανώσεις παρέχουν μεγάλο αριθμό υπηρεσιών στα μέλη τους και μεταξύ τους εκπροσωπούν σχεδόν το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Κύπρο, αφού οι πλείστοι επαγγελματικοί συνδέσμοι είναι μέλη της ΟΕΒ ή του ΚΕΒΕ, ή και των δύο. Επιχειρήσεις μπορούν να εγγραφούν, απευθείας, ως μέλη των δύο οργανώσεων, ή συνδέονται μ' αυτές, μέσω της εγγραφής τους σε επαγγελματικούς συνδέσμους που είναι μέλη των οργανώσεων των εργοδοτών.

Το ΚΕΒΕ είναι μέλος του EUROCHAMBERS, του International Chamber of Commerce (ICC),του European Association of Craft, Small and Medium - Sized Enterprises (UEAPME), κ.α.

Η ΟΕΒ είναι μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών (IOE), του BUSINESS EUROPE, κ.ο.κ.


Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στη Κύπρο έχουν ευρεία κάλυψη και το επίπεδο συντεχνιοποίησης ανέρχεται σε 55% με 58% του συνόλου των εργοδοτουμένων. Οι κυριότερες συντεχνίες είναι η Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ), η Συνομοσπονδία Εργατών Κύπρου (ΣΕΚ), η Δημοκρατική Εργατική Ομοσπονδία Κύπρου (ΔΕΟΚ) και η Παγκύπρια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Συντεχνιών (ΠΟΑΣ).

Η ΠΕΟ είναι μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (WFTU).

Η ΣΕΚ είναι μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ελευθέρων Εργατικών Συνδικάτων (ICFTU), της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων (ETUC) και του International Trade Union Confederation (ITUC).

Η ΔΕΟΚ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων (ETUC) και του International Trade Union Confederation (ITUC).

Η ΠΟΑΣ είναι μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων (WOW).

Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης