Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Παραδείγματα καλών πρακτικών παρατίθενται πιο κάτω:

Εκπαίδευση/κατάρτιση
Η επιχείρηση σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης για όλους τους εργαζόμενους, άνδρες και γυναίκες. Τα προγράμματα αφορούν (α) γενικά θέματα που σχετικά με τις διάφορες δραστηριότητες της κάθε επιχείρησης και (β) ειδικά το θέμα της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στους χώρους εργασίας. Η επιχείρηση παρέχει την δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα τα οποία πραγματοποιούνται, ανάλογα με τις ανάγκες, τόσο εντός όσο και εκτός ωρών εργασίας ενώ οι ίδιοι οι εργαζόμενοι έχουν την ευχέρεια να προτείνουν στην επιχείρηση τυχόν εκπαιδευτικά προγράμματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
Επιπλέον, η επιχείρηση παρέχει άδεια με απολαβές για παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων όταν αυτό απαιτείται να γίνεται κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας και κάλυψη μέρους ή όλου του ποσού των εξόδων για συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες ή/και παρακολούθηση προγραμμάτων για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων κλπ.

Ευέλικτες μορφές απασχόλησης
Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης αποτελούν σύγχρονη μέθοδο οργάνωσης της εργασίας, προσαρμοσμένη στις ανάγκες εργαζομένων και επιχειρήσεων. Συνιστούν αποτελεσματικό μέσο βελτίωσης της παραγωγικότητας και ταυτόχρονα πρόσφορο εργαλείο για συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και αντιμετώπιση του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων. Οι βασικότερες μορφές ευέλικτης εργασίας είναι ρυθμισμένες με εναρμονιστική νομοθεσία ή Ευρωπαϊκού επιπέδου συμφωνίες των Κοινωνικών Εταίρων, με τρόπο που κατοχυρώνονται πλήρως τα δικαιώματα των επηρεαζόμενων εργοδοτουμένων και διασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση τους με τους λοιπούς εργαζόμενους.

Άδειες με απολαβές
Η επέκταση των ημερών άδειας, π.χ. μητρότητας, γονικής και ετήσιας πέραν του καθορισμένου από τις νομοθεσίες, αποβλέπει στην περαιτέρω στήριξη του θεσμού της οικογένειας καθώς θεωρείται πρακτική που βοηθά στην συμφιλίωση της εργασίας και της προσωπικής ζωής. Επιπλέον, ειδικά οι εργαζόμενες μητέρες μπορούν να διαθέτουν περισσότερο χρόνο με τα νεογέννητα τους πριν επανέλθουν στην εργασία τους. Η συμπλήρωση του επιδόματος μητρότητας από τον εργοδότη θεωρείται μια πολύ καλή πρακτική ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Έρευνα αντιλήψεων προσωπικού
Η επιχείρηση διεξάγει ετήσια έρευνα μεταξύ του προσωπικού που αφορά τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα της έρευνας οδηγούν στην εφαρμογή πολιτικών που προάγουν τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και στην προώθηση ίσων ευκαιριών με βάση το φύλο.

Πρόσθετες παροχές
Πέραν των πιο πάνω, πληθώρα πρόσθετων παροχών προς τους εργαζόμενους μπορούν να καταγραφούν και να πιστοποιηθούν ως πρακτικές που προωθούν την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τα εξής:

    • · Επιχορήγηση διδάκτρων για απόκτηση ακαδημαϊκών προσόντων μελών του προσωπικού.
    • · Κάλυψη ιατρικών εξόδων για προσωπικό που αντιμετωπίζει προβλήματα γονιμότητας.
    • · Χρηματικά βραβεία για παιδιά του προσωπικού που αριστεύουν ακαδημαϊκά
Παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών
Η δημιουργία υποδομών φροντίδας παιδιών θεωρείται προτεραιότητα από πολλούς εργαζόμενους γονείς. Οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν ενδοεταιρικές υπηρεσίες ή να συμβληθούν με εξωτερικούς συνεργάτες για την παροχή των υπηρεσιών αυτών προς τους εργαζόμενους τους.
Επαγγελματικός προσανατολισμός για τα παιδιά των εργαζομένων
Η επιχείρηση παρέχει εξειδικευμένη καθοδήγηση επιλογής επαγγέλματος και σπουδών στα παιδιά των εργαζομένων με στόχο την εξάλειψη προκαταλήψεων σε σχέση με την σύνδεση των επαγγελμάτων και το φύλο.

Σύσταση Επιτροπής Ισότητας στον χώρο Εργασίας
Η σύσταση Επιτροπής Ισότητας ή ο διορισμός Λειτουργού Ισότητας (ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης) βοηθά στην άμεση αντιμετώπιση παραπόνων που συνδέονται με το φύλο αλλά και στην διατήρηση των θεμάτων ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στις προτεραιότητες της επιχείρησης.

Λειτουργία Δικτύου Γυναικών Εργαζομένων
Το Δίκτυο Γυναικών Εργαζομένων στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων ανάμεσα στις γυναίκες σε επιχειρησιακό επίπεδο έτσι ώστε να προωθούνται τα θέματα ισότητας στις ατζέντες των επιχειρήσεων. Επιπλέον, το Δίκτυο μπορεί να συνεργάζεται με άλλα παρόμοια Δίκτυα με στόχο την διάχυση καλών πρακτικών, την κατάθεση προβληματισμών και την αντιμετώπιση και επίλυση κοινών προβλημάτων. Η επιχείρηση παρέχει την απαιτούμενη στήριξη (αίθουσες συναντήσεων, εξοπλισμό κ.λπ.) και ενθαρρύνει τα ανώτατα στελέχη να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δικτύου.

Επαγγελματική καθοδήγηση (mentoring)
Η επιχείρηση εφαρμόζει προγράμματα επαγγελματικής προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) για τα μέλη του προσωπικού της λαμβάνοντας υπόψη την διάσταση του φύλου. Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων γίνεται σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς και καλύπτουν θέματα καριέρας, αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους, βελτίωση δεξιοτήτων, ευελιξία στην απασχόληση (δυνατότητες, δυσκολίες, πιθανές λύσεις) καθώς επίσης και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την προσωπική ανάπτυξη του κάθε εργαζόμενου.

Προγράμματα στήριξης των εργαζομένων
Παρέχεται σε εργοδοτούμενους και στις οικογένειες τους στήριξη σε διάφορα προσωπικά θέματα με την υποστήριξη επαγγελματιών π.χ. λογιστών, ψυχολόγων, δικηγόρων κ.λπ.

Κοινωνικά προγράμματα
Με στόχο την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής καθώς επίσης και την προώθηση της διαφορετικότητας.

Σεξουαλική παρενόχληση
Υιοθέτηση κώδικα αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης και ξεκάθαρη πολιτική για τα θέματα αυτά.