Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε διάφορες εκδόσεις/έντυπα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων:1Οδηγός για την Ενημέρωση του Εργοδοτούμενου από τον Εργοδότη - 1. Γραπτή Ενημέρωση
1Οδηγός για την Ενημέρωση του Εργοδοτούμενου από τον Εργοδότη - 2. Όροι Απασχόλησης
1Οδηγός για την Προστασία των Μισθών
1Οδηγός για την Ίση Αμοιβή μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας
1Οδηγός για την Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας
1Ενημερωτικός Οδηγός για τις Άδειες (Γονική, Πατρότητας, Φροντίδας κ.ά.)
1Οδηγός για την Εργασία με Μερική Απασχόληση
1Οδηγός για την Εργασία Ορισμένου Χρόνου
1Οδηγός για Όρους Εργοδότησης Φρουρών Ασφαλείας
1Οδηγός για τους Όρους Εργοδότησης Εργοδοτουμένων σε Κέντρα Αναψυχής
1Οδηγός για τη Διατήρηση και Διασφάλιση των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων κατά τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων ή Τμημάτων τους ή Εγκαταστάσεων
1Οδηγός για την Αναγνώριση της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης
1Οδηγός για τις Ομαδικές Απολύσεις
1Οδηγός για τις Ώρες Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων
1Οδηγός για την Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών
1Οδηγός για τη Θέσπιση Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης των Εργοδοτουμένων
1Οδηγός για τη Σύσταση Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων
1Οδηγος για τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων
1Συμφωνία για την Επίλυση Εργατικών Διαφορών σε Ουσιώδεις Υπηρεσίες
1Πινακίδα Ειδικού Καταστήματος (έντυπο με οδηγίες)
1Αίτηση για Έκδοση Επαγγελματικού Βιβλιαρίου στα Ξενοδοχεία / Κέντρα Αναψυχής
1Έντυπο Συναίνεσης Εργαζομένων σε Αποκοπές από το Μισθό
1Απόδειξη Παραλαβής Αιτήσεων Επαγγελματικών Βιβλιαρίων
1Δείγμα ενημέρωσης όρων απασχόλησης
1Οδηγός για Χρόνο Εργασίας και Ώρες Οδήγησης και Ανάπαυσης Οδηγών
1Δείγμα ενημέρωσης όρων απασχόλησης σε Κέντρα Αναψυχής
1Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
1Σχέδιο Δημοσίευσης περί Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα (Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων)