Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Η Συμφωνία για την Επίλυση Εργατικών Διαφορών σε Ουσιώδεις Υπηρεσίες τέθηκε σε εφαρμογή στις 16 Μαρτίου 2004. Η Συμφωνία συμπληρώνει τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων για αυτό και συνάδει απόλυτα με τον εθελοντικό χαρακτήρα του συστήματος εργασιακών σχέσεων που εφαρμόζεται στην Κύπρο. Η Συμφωνία που υπογράφηκε από τους κοινωνικούς εταίρους και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για σκοπούς ομοιόμορφης ρύθμισης της επίλυσης εργατικών διαφορών σε ουσιώδεις υπηρεσίες και στον δημόσιο τομέα, στις 2 Νοεμβρίου 2005 με σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η Συμφωνία για τη Διαδικασία Επίλυσης Εργατικών Διαφορών επεκτάθηκε και στον δημόσιο τομέα.

Με βάση τη συμφωνία ως ουσιώδεις καθορίζονται οι υπηρεσίες η διακοπή των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή, την προσωπική ασφάλεια ή υγεία του συνόλου ή μέρους του πληθυσμού. Στη συμφωνία υπάρχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες οι οποίες ορίζονται ως "Καθορισμένες Ουσιώδεις Υπηρεσίες" οι οποίες αφορούν έργα, εργασίες ή δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για:

i.
Την εξασφάλιση συνεχούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
ii.
Την εξασφάλιση υδατοπρομήθειας για σκοπούς ύδρευσης
iii.
Την εξασφάλιση λειτουργίας τηλεπικοινωνιών
iv.
Την ασφαλή λειτουργία των αερομεταφορών και τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας
v.
Την λειτουργία των νοσοκομείων
vi.
Την λειτουργία των φυλακών
vii.
Την επιδιόρθωση ή συντήρηση του εξοπλισμού και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας, περιλαμβανομένης και της Πυροσβεστικής
viii.
Την ασφαλή λειτουργία της λιμενικής κίνησης

Περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τις διαδικασίες επίλυσης εργατικών διαφορών σε ουσιώδεις υπηρεσίες, μπορείτε να βρείτε στη συμφωνία κάνοντας κλικ στο πιο κάτω αρχείο.1Συμφωνία για την Επίλυση Εργατικών Διαφορών σε Ουσιώδεις Υπηρεσίες