Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Για να πιστοποιηθεί μία επιχείρηση ή οργανισμός βάσει του Μοντέλου, πρέπει να επιτευχθεί ένας ή όλοι εκ των ακόλουθων στόχων:

Ολοκληρωμένη δέσμευση για ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών
Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί υιοθετούν με κάθε επίσημο τρόπο την δέσμευση τους για προώθηση της ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η ένταξη στις διαδικασίες του Μοντέλου Πιστοποίησης κοινοποιείται στους εργαζόμενους και η δέσμευση υιοθετείται στις πρακτικές και τα μέτρα που εφαρμόζονται σε σχέση με την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Διαδικασίες Πρόσληψης - Ανέλιξη
Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί υιοθετούν και υλοποιούν διαδικασίες σχετικά με τις προσλήψεις που βασίζονται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών και αφορούν, ανάμεσα σε άλλα: την επιλογή υποψηφίων, τα σχέδια υπηρεσίας, την διαδικασία των συνεντεύξεων, τις επιτροπές προσλήψεων κ.α. Επιπλέον, οι διαδικασίες προαγωγών επικεντρώνονται στα προσόντα και τις δεξιότητες των υποψηφίων και απαλλάσσονται από στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν σε διακρίσεις.

Επαγγελματική κατάρτιση
Οι ευκαιρίες κατάρτισης παρέχονται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις σε όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως φύλου ενώ λαμβάνονται υπόψη θετικά οι τυχόν διαφορετικές ανάγκες των γυναικών από αυτές των ανδρών ή αντίστροφα. Πραγματοποιούνται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα την ισότητα των φύλων και τις νομικές υποχρεώσεις/δικαιώματα προς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.

Αξιολόγηση – Ίση Αμοιβή
Η αξιολόγηση του προσωπικού σε σχέση με την παραγωγικότητα και τις ικανότητες του χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα και αποτρέπει τις διακρίσεις ανάμεσα σε εργαζόμενους λόγω φύλου. Η αξιολόγηση των μισθολογικών απολαβών και ωφελημάτων καθορίζονται στην ίδια βάση.

Συμφιλίωση επαγγελματικής - οικογενειακής ζωής
Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί, λαμβάνοντας υπόψη τις οικογενειακές υποχρεώσεις των εργαζομένων σε συνδυασμό με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, υιοθετούν και εφαρμόζουν μέτρα προς συμφιλίωση των δύο.

Συμμετοχή
Προωθείται η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων, ανδρών και γυναικών, στις διαδικασίες σχετικά με τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού καθώς επίσης και την υλοποίηση των μέτρων που αφορούν τα θέματα ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.

Παρενόχληση/σεξουαλική παρενόχληση
Υιοθετούνται μέτρα αντιμετώπισης φαινομένων παρενόχλησης ή/και σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.