Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
Αποστολή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων είναι η διατήρηση της εργατικής ειρήνης, η προαγωγή ομαλών εργασιακών σχέσεων μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων, η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και η εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και η κατ’ επέκταση διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Με δεδομένη την πιο πάνω αποστολή, οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος εστιάζονται στην προώθηση υγιών εργασιακών σχέσεων μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων και στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Η επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων επιτυγχάνεται μέσω των δράσεων που θέτει και συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Διεξαγωγή μεσολαβήσεων σε εργατικές διαφορές και διαφύλαξη και συνεχής βελτίωση του συστήματος εργασιακών σχέσεων περιλαμβανομένου και του κοινωνικού διαλόγου,
Αποτελεσματική εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και διασφάλιση και διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων από τα κεντρικά και επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων,
Μείωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω της λειτουργίας του Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον και την ετήσια διοργάνωση της Ημέρας Ίσης Αμοιβής.
Πρέπει να τονιστεί ότι οι στόχοι του Τμήματος και η επιτέλεση της αποστολής του επιτυγχάνονται πάντοτε με πίστη στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της ισοπολιτείας, ενώ όλες οι δραστηριότητές του χαρακτηρίζονται από πνεύμα κοινωνικής ευαισθησίας και διαλόγου. Η εξυπηρέτηση του κοινού αποτελεί για το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ακρογωνιαίο λίθο της λειτουργίας του, γι’ αυτό και επενδύει συνεχώς στον διοικητικό εκσυγχρονισμό, την καινοτομία και τη μάθηση, ενώ παράλληλα, το προσωπικό του χαρακτηρίζεται από αξίες όπως είναι η αντικειμενικότητα, η υπευθυνότητα, η πρωτοβουλία, η ευελιξία, η ευθυκρισία, η ειλικρινής διάθεση και η ευγένεια.