Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Η οργανωτική δομή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, στοχεύει στη μεγιστοποίηση της δυνατότητας του Τμήματος να δραστηριοποιείται παραγωγικά στον τομέα αρμοδιοτήτων του και να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις υποχρεώσεις του.

Συγκεκριμένα, η οργάνωση του Τμήματος σε κεντρικό επίπεδο περιλαμβάνει τους ακόλουθους κλάδους:

i.
τον Κλάδο Όρων Απασχόλησης του Ιδιωτικού Τομέα,
ii.
τον Κλάδο Όρων Απασχόλησης του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Τουριστικής Βιομηχανίας, Νομοθεσίας και Διεθνών/Ευρωπαϊκών Θεμάτων
iii.
τον Κλάδο Εγγραφής Συντεχνιών και
iv.
τη Μονάδα Ισότητας Ανδρών και Γυναικών
    Επίσης, το Τμήμα είναι οργανωμένο και σε επαρχιακό επίπεδο, με τη λειτουργία Επαρχιακών Γραφείων Εργασιακών Σχέσεων, με κύριες αρμοδιότητες τη μεσολάβηση σε εργατικές διαφορές, την επιθεώρηση εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και το χειρισμό παραπόνων εργαζομένων, σε τοπικό επίπεδο.