Τμήμα Εργασιακών ΣχέσεωνΗ Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) ιδρύθηκε το 1919 και είναι η εξειδικευμένη οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών που έχει ως στόχο την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων και εργατικών δικαιωμάτων. Η ΔΟΕ καθορίζει εργατικά επίπεδα και δικαιώματα μέσω Συμβάσεων τις οποίες καλούνται οι χώρες μέλη να κυρώσουν. Η κύρωση Συμβάσεων της ΔΟΕ δημιουργεί νομική υποχρέωση στο κάθε κράτος να τηρήσει τις συγκεκριμένες πρόνοιες που αναφέρονται σε αυτές . Πέραν των Συμβάσεων, πολλές φορές η ΔΟΕ εκδίδει και Συστάσεις, οι οποίες αφορούν την εφαρμογή συγκεκριμένων Συμβάσεων. Οι Συστάσεις δεν είναι νομικά δεσμευτικές, αλλά απλούστατα δίδουν κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο ρύθμισης και εφαρμογής συγκεκριμένων θεμάτων.

Η Κύπρος, πέραν των Θεμελιωδών Συμβάσεων της ΔΟΕ που διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις οποίες και έχει κυρώσει, έχει κυρώσει και σημαντικό αριθμό άλλων συμβάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες και τα πλήρη κείμενα των Συμβάσεων και Συστάσεων της ΔΟΕ (στην Αγγλική) βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ILO.

Μερικές από τις Συμβάσεις που έχει κυρώσει η Κύπρος και που ειδικότερα είναι υπό την αρμοδιότητα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων είναι οι ακόλουθες:

i.
Σύμβαση 87
περί Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και Προστασίας του Συνδικαλιστικού Δικαιώματος, 1948
ii.
Σύμβαση 95
περί της Προστασίας των Μισθών, 1949
iii.
Σύμβαση 98
περί της Εφαρμογής των Αρχών του Δικαιώματος Οργάνωσης και Συλλογικής Διαπραγμάτευσης, 1949
iv.
Σύμβαση 100
περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για Εργασία Ίσης Αξίας, 1951
v.
Σύμβαση 106
περί Εβδομαδιαίας Ανάπαυσης στο Εμπόριο και στα Γραφεία, 1957
vi.
Σύμβαση 135
περί των Εκπροσώπων των Εργοδοτουμένων, 1971
vii.
Σύμβαση 154
περί της Προώθησης των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, 1981
viiι.
Σύμβαση 171
περί της Νυκτερινής Εργασίας, 1990
ix.
Σύμβαση 172
περί των Όρων Εργασίας στα Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Παρόμοιες Επιχειρήσεις, 1991
x.
Σύμβαση 175
για τη Μερική Απασχόληση, 1994
________________________________________________________________________________________________________________________________________________1Σύμβαση 87
1Σύμβαση 95
1Σύμβαση 98
1Σύμβαση 100
1Σύμβαση 106
1Σύμβαση 135 EN
1Σύμβαση 154
1Σύμβαση 171
1Σύμβαση 172
1Σύμβαση 175
1ILO Convention 189 & ILO Recommendation 201
1ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΥΡΩΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 189