Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Σύμφωνα με το Κυπριακό Μοντέλο Πιστοποίησης που έχει αναπτυχθεί, στο πλαίσιο του Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης, μια επιχείρηση ή οργανισμός μπορεί να πιστοποιηθεί για την υιοθέτηση και εφαρμογή είτε μίας καλής πρακτικής σε συγκεκριμένο τομέα είτε ενός ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες της επιχείρησης/οργανισμού.

Συγκεκριμένα μπορούν να δοθούν οι ακόλουθες πιστοποιήσεις:

(α) Πιστοποίηση Καλής Πρακτικής / Καλών Πρακτικών

Η πιστοποίηση «καλής πρακτικής/καλών πρακτικών» αφορά την εφαρμογή μίας ή περισσότερων καλών πρακτικών. Η πιστοποίηση λαμβάνεται εφόσον καταγραφούν οι παράμετροι και αξιολογηθούν τα οφέλη της κάθε πρακτικής σε σχέση πάντοτε με την προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.
(β) Πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων

Η πιστοποίηση «Εργοδότη Ισότητας» αφορά την πιστοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, και περιλαμβάνει την εφαρμογή Σχεδίου Δράσης από μέρους της επιχείρησης/οργανισμού για την επίτευξη όλων των στόχων/κριτηρίων του Μοντέλου. Στις περιπτώσεις αυτές, η πιστοποίηση λαμβάνεται εφόσον τεκμηριωθεί η εφαρμογή όλων των πρακτικών/πολιτικών που περιγράφονται στο Σχέδιο Δράσης της επιχείρησης/οργανισμού.