Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Ο Έφορος Συντεχνιών είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή και τήρηση των περί Συντεχνιών Νόμων του 1965 έως 1996 και των σχετικών Κανονισμών. Έφορος Συντεχνιών είναι ο εκάστοτε Διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.

Στόχος του Εφόρου Συντεχνιών αλλά και της Υπηρεσίας Εγγραφής Συντεχνιών γενικότερα είναι η ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία του εργοδοτικού και συνδικαλιστικού κινήματος στην Κύπρο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων για λειτουργία υγιών και αποτελεσματικών οργανώσεων εργοδοτών και εργοδοτουμένων οι οποίες είναι και η βάση του εθελοντικού συστήματος εργασιακών σχέσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η Υπηρεσία μεταξύ άλλων:

i.
Επιβλέπει την τήρηση των προνοιών των περί Συντεχνιών Νόμων του 1965 έως 1996 και των σχετικών Κανονισμών.
ii.
Παρέχει συμβουλές προς τις οργανώσεις που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του Εφόρου Συντεχνιών για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία τους.
iii.
Δίδει πληροφορίες/συμβουλές προς τα μέλη των οργανώσεων και το κοινό γενικότερα, για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.
iv.
Διεξάγει έρευνες για καταγγελίες που αφορούν παραβιάσεις προνοιών του Νόμου και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας.
v.
Εξετάζει εσωτερικά προβλήματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων και παρέχει συμβουλές για επίλυση τους.
vi.
Συλλέγει και αναλύει στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις οργανώσεις που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του Εφόρου.
vii.
Τηρεί αρχείο/μητρώο των εγγεγραμμένων οργανώσεων εργοδοτών και εργοδοτουμένων με βάση τις πρόνοιες των περί Συντεχνιών Νόμων.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

» Μητρώο Συντεχνιών / Στατιστικά

» Έντυπα/Αιτήσεις

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία ως ακολούθως:

22803123 ή 22803100/01
director@dlr.mlsi.gov.cy
22661977 ή 22661987