Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Ο κοινωνικός διάλογος στην Κύπρο θεωρείται ίσως το πιο σημαντικό εργαλείο καθορισμού πολιτικής. Ιδιαίτερα στον τομέα της εργασίας, αλλά και γενικότερα στον κοινωνικό τομέα, η ανάπτυξη ειλικρινούς κοινωνικού διαλόγου σε κλίμα εμπιστοσύνης ήταν και παραμένει στο επίκεντρο των διαδικασιών για τη λήψη συναινετικών αποφάσεων που αφορούν στη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Έχει αποδειχθεί έμπρακτα ότι συναινετικές αποφάσεις, ιδιαίτερα σε θέματα που επηρεάζουν οργανωμένα σύνολα, ή μεγάλο μέρος του πληθυσμού μίας χώρας, έχουν αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας και γενικότερης αποδοχής, όταν αυτές λαμβάνονται μετά από ενδελεχή συζήτηση και την πρακτική συνεισφορά των ίδιων των κοινωνικών εταίρων.

Ο κοινωνικός διάλογος διαχωρίζεται σε τρία επίπεδα:

Εθνικό Επίπεδο
Κλαδικό Επίπεδο
Επιχειρησιακό Επίπεδο
Ο κοινωνικός διάλογος σε εθνικό επίπεδο θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχημένος στην Κύπρο αφού έχουν εδραιωθεί οι αναγκαίες δομές κοινωνικού διαλόγου. Σ’ αυτό το πλαίσιο, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων λειτουργεί μεγάλος αριθμός μόνιμων Τριμερών Σωμάτων Κοινωνικού Διαλόγου.

Ο κοινωνικός διάλογος σε κλαδικό επίπεδο είναι επίσης πολύ σημαντικός, αλλά διαφέρει σημαντικά από την μορφή που παρουσιάζει σε εθνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, ο κοινωνικός διάλογος στο κλαδικό επίπεδο λαμβάνει περισσότερο τη μορφή του διμερούς διαλόγου, περιορίζοντας σε κάποιο βαθμό την τριμερή συνεργασία ή μεταφέροντας τα κλαδικά προβλήματα στην πλατφόρμα του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου που γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Ένας άλλος παράγοντας που συντείνει σ’ αυτό είναι και το μικρό μέγεθος της Κύπρου το οποίο πολλές φορές δεν επιτρέπει την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία τριμερών σωμάτων κοινωνικού διαλόγου σε κλαδικό επίπεδο.

Παρόλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι οι επαγγελματικοί εργοδοτικοί σύνδεσμοι είναι πολύ καλά οργανωμένοι σε κλαδικό επίπεδο και, είτε ανεξάρτητα, είτε, μέσα από τις δύο εργοδοτικές οργανώσεις, υπάρχει ικανοποιητική εκπροσώπηση και οργάνωση για την επίλυση προβλημάτων σε διμερές επίπεδο.

Σ’ ό,τι αφορά τον κοινωνικό διάλογο στο επίπεδο της επιχείρησης, διασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις πρόνοιες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.

Με την υιοθέτηση της εναρμονιστικής νομοθεσίας έχει διασφαλιστεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, μέσω νομοθετικών διατάξεων, η αποτελεσματικότητα εφαρμογής των αρχών που παραθέτουν οι σχετικές Οδηγίες που καταπιάνονται με τα θέματα ενημέρωσης και διαβούλευσης στην επιχείρηση.

Στο τμήμα της ιστοσελίδας μας με τίτλο "Ενημερωτικοί Οδηγοί και άλλο πληροφοριακό υλικό" μπορείτε να δείτε τους Οδηγούς που αναφέρονται στους Νόμους περί της Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης, περί Ομαδικών Απολύσεων, και περί της Διατήρησης και Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων κατά τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή Τμημάτων Επιχειρήσεων ή Εγκαταστάσεων.

Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης