Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Η Υπηρεσία Εγγραφής Συντεχνιών, για σκοπούς ελέγχου της εφαρμογής των περί Συντεχνιών Νόμων, αλλά και για σκοπούς τήρησης ενημερωμένου αρχείου αναφορικά με τις εγγεγραμμένες οργανώσεις, διαθέτει αριθμό εντύπων τα οποία οι εγγεγραμμένες συντεχνίες είναι υποχρεωμένες να συμπληρώνουν σε περίπτωση αλλαγών στη διοικητική τους δομή, αλλαγών στα στοιχεία τους ή για την υποβολή των ετήσιων τους λογαριασμών, κ.ο.κ.

Τα έντυπα, που θα βρείτε πιο κάτω, μπορείτε να τα τυπώσετε και αφού συμπληρωθούν και υπογραφούν να παρουσιαστούν ή να αποσταλούν, μαζί με το ανάλογο τέλος για εξέταση και προώθηση τους στον Έφορο Συντεχνιών, στη διεύθυνση:

Έφορος Συντεχνιών
Υπηρεσία Εγγραφής Συντεχνιών
1431 Λευκωσία


________________________________________________________________________________________________________________________________________________1Τύπος Σ02 - Αίτηση προς Εγγραφή Συντεχνίας
1Τύπος Σ07 - Αίτηση προς Εγγραφή Μερικής Τροποποίησης Καταστατικού
1Τύπος Σ09 - Αίτηση προς Εγγραφή Πλήρους Τροποποίησης Καταστατικού
1Τύπος Σ11 - Γνωστοποίηση Διευθύνσεως ή Αλλαγής της Εγγεγραμμένης Έδρας ή Γραφείου
1Τύπος Σ12 - Γνωστοποίηση Αλλαγής Αξιωματούχων
1Τύπος Σ13 - Αίτηση προς Έγκριση και Γνωστοποίηση Αλλαγής Επωνυμίας
1Τύπος Σ14 - Ένορκος Δήλωση Συνοδεύουσα την Αίτηση προς Έκγριση Αλλαγής Επωνυμίας
1Τύπος Σ15 - Αίτηση δι' Άδειαν Συγχωνεύσεως
1Τύπος Σ16 - Γνωστοποίηση Διαλύσεως
1Τύπος Σ17 - Ετήσια Κατάσταση Εγγεγραμμένης Συντεχνίας ή Παραρτήματος
1Αίτηση για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων
1Αίτηση για Αναγνώριση της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης
1Έντυπο Εγγραφής Παραρτήματος Συντεχνίας