Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Οι εξουσίες του επιθεωρητή καθορίζονται μέσα από την αντίστοιχη για κάθε περίπτωση νομοθεσία. Ο επιθεωρητής οφείλει να είναι άριστος γνώστης των εξουσιών που του παρέχει η νομοθεσία και πρέπει να αποφεύγει οποιαδήποτε υπέρβαση τους.

Οι κυριότερες εξουσίες του επιθεωρητή που απορρέουν από τις νομοθεσίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:

Να εισέρχεται, με ή χωρίς προειδοποίηση, σε οποιοδήποτε χώρο απασχόλησης, οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας, με την επίδειξη της ταυτότητας του. Σε περίπτωση οικιακού υποστατικού, η είσοδος επιτρέπεται μόνο εφόσον εξασφαλισθεί η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του,
Να συνοδεύεται από αστυνομικό εάν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι θα παρεμποδιστεί στην εκτέλεση των καθηκόντων ή στην άσκηση των εξουσιών του,
Να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνει ο ίδιος ότι είναι απαραίτητο,
Να διεξάγει ελέγχους, επιθεωρήσεις, έρευνες, ανακρίσεις και εξετάσεις που ο ίδιος θεωρεί αναγκαίο για να διαπιστώσει την εφαρμογή της νομοθεσίας
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

» Ποινικές Διώξεις - Ποινές

» Στατιστικές Επιθεώρησης

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________