Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Ο θεσμός της γονικής άδειας εισήχθηκε στην Κύπρο το 2002, ως αποτέλεσμα της εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Πρόκειται για ένα σημαντικό δικαίωμα των εργοδοτουμένων γονέων, αφού επιτρέπει τόσο στη μητέρα όσο και στον πατέρα να απουσιάζουν από την εργασία τους με σκοπό τη φροντίδα και ανατροφή του παιδιού τους.

Η γονική άδεια αφορά όλους τους εργαζόμενους γονείς με παιδιά μέχρι οκτώ (8) ετών. Σύμφωνα με τον Νόμο, κάθε γονέας εργοδοτούμενος, άντρας ή γυναίκα, δικαιούται να πάρει γονική άδεια χωρίς απολαβές μέχρι και δεκαοκτώ (18) εβδομάδες για κάθε παιδί. Το δικαίωμα αυτό είναι ατομικό και αμεταβίβαστο. Στην περίπτωση όμως που ένας γονέας έχει λάβει γονική άδεια τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδων μπορεί να μεταβιβάσει δύο (2) εβδομάδες από το υπόλοιπο της συνολικής του άδειας στο υπόλοιπο της συνολικής άδειας του άλλου γονέα.

Στις περιπτώσεις χήρων γονέων η χρονική διάρκεια της άδειας αυξάνεται σε εικοσιτρείς (23) εβδομάδες.

Η γονική άδεια μπορεί να λαμβάνεται με ελάχιστη διάρκεια μιας (1) εβδομάδας και μέγιστη διάρκεια πέντε (5) εβδομάδων, ανά ημερολογιακό έτος, στις περιπτώσεις ενός ή δύο παιδιών, ή επτά (7) εβδομάδων για τρία ή περισσότερα παιδιά.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________1Ο περί Γονικής Άδειας & Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2012
1Οδηγός για τη Γονική Άδεια και την Άδεια για Λόγους Ανωτέρας Βίας