Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Υποβολή αίτησης προς Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Η αίτηση συνοδεύεται από (α) Δήλωση γενικής δέσμευσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα και διαδικασίες και (β) Περιγραφή Καλής πρακτικής/Καλών Πρακτικών. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά.


Διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων από ανεξάρτητο Αξιολογητή
Εάν τα στοιχεία είναι ελλιπή, τότε ο Αξιολογητής δύναται να απαιτήσει επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και έγγραφα από την επιχείρηση/οργανισμό. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται εντός τεσσάρων μηνών από την παραλαβή της αίτησης και περιλαμβάνουν συνεντεύξεις με εκπροσώπους καθώς και εργαζομένους της επιχείρησης.

Σύνταξη έκθεσης Αξιολογητή
Μετά την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων, ο Αξιολογητής συντάσσει σχετική Έκθεση Αξιολόγησης.

Έγκριση Αίτησης από το Συμβούλιο του Φορέα
Ο Αξιολογητής καταθέτει στο Συμβούλιο του Εθνικού Φορέα την Έκθεση, βάσει της οποίας το Συμβούλιο λαμβάνει την απόφαση για πιστοποίηση της επιχείρησης/οργανισμού.

Απόρριψη αίτησης από το Συμβούλιο του Φορέα
Ο αιτητής λαμβάνει αιτιολογημένη έκθεση και μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση μετά την πάροδο έξι μηνών από την παραλαβή της έκθεσης αυτής. Ο αιτητής δύναται επίσης να υποβάλει ένσταση εντός δύο εβδομάδων από την λήψη της αρνητικής απάντησης η οποία αξιολογείται από τον/την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με σκοπό την επικύρωση ή απόρριψη της απόφασης του Συμβουλίου. Ο/η Υπουργός δύναται να διορίζει λειτουργό ή επιτροπή λειτουργών για εξέταση θεμάτων που άπτονται της ένστασης. Σε περίπτωση ένστασης, η περίοδος των έξι μηνών για υποβολή νέας αίτησης ξεκινά από την ημερομηνία επικύρωσης της αρνητικής απάντησης.

Ισχύς πιστοποίησης
Η πιστοποίηση ισχύει για περίοδο τεσσάρων ετών, μετά την πάροδο της οποίας οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που επιθυμούν να την ανανεώσουν πρέπει να αιτηθούν εκ νέου πιστοποίησης και να ακολουθήσουν όλη τη διαδικασία των ελέγχων.

Ανανέωση πιστοποίησης
Σε περίπτωση αίτησης ανανέωσης της πιστοποίησης εφαρμόζεται η διαδικασία ως πιο πάνω. Εφόσον η επιχείρηση/οργανισμός επιτύχει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, η πιστοποίηση ανανεώνεται για τέσσερα περαιτέρω χρόνια. Η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται 3 μήνες πριν την λήξη της ισχύουσας πιστοποίησης.

Περαιτέρω έλεγχοι
Για κάθε επιχείρηση/οργανισμό που λαμβάνει πιστοποίηση βάσει του προτύπου, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων δύναται να διεξάγει περαιτέρω έλεγχο εφόσον δοθεί εύλογη προειδοποίηση στην επιχείρηση, με σκοπό την διαπίστωση ότι η επιχείρηση συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις του μοντέλου και την καταγραφή της προόδου σε σχέση με τυχόν βελτιωτικά μέτρα που δεσμεύτηκε να εφαρμόσει. Για το σκοπό τούτο, όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται με την αρχική αίτηση επικαιροποιούνται από την επιχείρηση/οργανισμό σε τακτικά διαστήματα ενώ αποστέλλονται και σχετικά ερωτηματολόγια προς το προσωπικό. Τα νέα στοιχεία αξιολογούνται από τον Αξιολογητή.

Αναστολή πιστοποίησης
Το Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την πιστοποίηση εφόσον κρίνει ότι η επιχείρηση/οργανισμός δεν πληροί πλέον τα κριτήρια. Το μέγιστο διάστημα της αναστολής είναι 12 μήνες ανάλογα με τους λόγους και τις συνθήκες που οδηγούν στην απόφαση αυτή. Στη συνέχεια, και μετά την ανάλυση των νέων στοιχείων, το Συμβούλιο αποφασίζει για την άρση της αναστολής ή την περαιτέρω αναστολή ή την απόσυρση της πιστοποίησης.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει το δικαίωμα χρήσης του ονόματος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων/οργανισμών είτε ηλεκτρονικώς είτε με άλλο μέσο για σκοπούς προβολής ή/και ενημέρωσης του κοινού.

Να σημειωθεί πως η υποβολή αίτησης για πιστοποίηση βάσει του Μοντέλου δεν προϋποθέτει καταβολή οποιουδήποτε τέλους ενώ η χρήση των λογότυπων μπορεί να γίνει δωρεάν εφόσον εγκριθεί η πιστοποίηση.

Όλα τα στοιχεία που συλλέγονται βάσει του Μοντέλου τηρούνται εμπιστευτικά.

Στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε λεπτομερή Οδηγό για καθοδήγηση μιας επιχείρησης/οργανισμού κατά την πιστοποίηση.ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 2022