Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Το εθελοντικό σύστημα εργασιακών σχέσεων της Κύπρου στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες:

Ο πρώτος αναφέρεται στην προσήλωση του κράτους και των κοινωνικών εταίρων (συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων) στη χρήση του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας, ως των κυριοτέρων εργαλείων λήψης αποφάσεων και καθορισμού πολιτικής.
Ο δεύτερος άξονας επικεντρώνεται στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων της οργάνωσης και της συλλογικής διαπραγμάτευσης που προστατεύονται από το Σύνταγμα αλλά και από διεθνείς Συμβάσεις που υπέγραψε το κράτος.

Το δικαίωμα των εργαζομένων να οργανώνονται ελεύθερα στην συνδικαλιστική οργάνωση της επιλογής τους, και να ζητούν τη συνδρομή της αποτελεί βασικό δικαίωμα που μπορεί να διασφαλίσει τα δικαιώματα τους. Η υποβολή αιτημάτων προς εργοδότες από συνδικαλιστικές οργανώσεις, για λογαριασμό των μελών τους, για τη σύναψη ή/την ανανέωση συλλογικής σύμβασης, αποτελεί μια καθόλα δημοκρατική έκφραση κοινωνικού διαλόγου, είτε αυτή αφορά στο επίπεδο ενός επαγγελματικού κλάδου, είτε στο επίπεδο μιας επιχείρησης.

Τα δεδομένα που διασφαλίζουν την αποδοτική λειτουργία του συστήματος εργασιακών σχέσεων, προϋποθέτουν όπως οι εργοδοτικές και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν ίση κατά το δυνατό διαπραγματευτική δύναμη ώστε οι σχέσεις των δύο πλευρών να διέπονται από ισορροπία. Αυτή η ισορροπία δυνάμεων είναι το κλειδί για την επιτυχή λειτουργία του Κυπριακού συστήματος εργασιακών σχέσεων και η όποια διασάλευση αυτού του συστατικού στοιχείου, καθιστά δύσκολη αν όχι αδύνατη την κατάληξη σε συμφωνημένες ή και ισορροπημένες λύσεις.

Για διατήρηση των δεδομένων που προϋποθέτουν την επιτυχή λειτουργία του συστήματος εργασιακών σχέσεων, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, μελετά σε συνεχή βάση τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και στην οικονομία γενικότερα, με στόχο όταν προκύπτει ανάγκη να προβαίνει, πάντα σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, στις αναγκαίες παρεμβάσεις.

Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης