Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο της Παροχής Υπηρεσιών και για συναφή θέματα Νόμος του 2017, εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και οι οποίες, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών, προβαίνουν σε απόσπαση εργαζομένων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Αρμοδιότητα εφαρμογής του Νόμου φέρει το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων επιλαμβάνεται θεμάτων που άπτονται των άρθρων 14 (1), (2), (3), (5) και 30(2) του Νόμου, ως επίσης και του Κανονισμού 4 των ΚΔΠ 196/2017, τα οποία αφορούν κυρίως τον επίσημο εθνικό ιστότοπο.Απόσπαση Εργαζομένων
Χρόνος Εργασίας
Αμοιβή/Μισθός
Εργασία μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης
Προστασία Υγείας, Ασφάλειας και Υγιεινής Εργαζομένων
Προστασία της Μητρότητας
Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση
Προστασία Παιδιών και Νέων στην Εργασία
Προώθηση Ισότητας και Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση
Στοιχεία Επικοινωνίας και Υποβολή ΠαραπόνωνΤελευταία Ενημέρωση στις:

23/03/2022 02:52:01 PM