Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Ο Περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και στην Εργασία Νόμος του 2004 ως έχει τροποποιηθεί και εμπίπτει επίσης στην αρμοδιότητα Τμήματος Εργασίας και είναι πλήρως εναρμονισμένος με τις οδηγίες 2000/78/ΕΚ και 2000/43/ΕΚ. Ο εν λόγω Νόμος προβλέπει ένα γενικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της διάκρισης λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, ή πεποιθήσεων, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού στο τομέα της απασχόλησης και της εργασίας προκειμένου να υλοποιηθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση ενός ατόμου στην εργασία, σε οποιοδήποτε στάδιο της εργασιακής σχέσης, η οποία βασίζεται στη θρησκεία ή πεποιθήσεις, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, την ηλικία ή το σεξουαλικό προσανατολισμό του ατόμου αυτού και δε δικαιολογείται αντικειμενικά από ένα θεμιτό στόχο, αποτελεί απαγορευμένη διάκριση με βάση το νόμο αυτό και δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα Προώθηση Ισότητας στην Απασχόληση


Σχετική Νομοθεσία

Ενημερωτικό Έντυπο για τον περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμο
Ενημερωτικό Έντυπο για τη Μη διάκριση λόγω ηλικίας στην Απασχόληση και την Εργασία