Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Οι περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμοι 2002 εως 2021 οι οποίοι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εργασίας είναι εναρμονισμένοι με την οδηγία 2006/54/ΕΚ (αναδιατύπωση) και στόχο έχουν τη διασφάλιση και προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση (πρόσβαση σε επαγγελματικό προσανατολισμό, κατάρτιση και όρους και συνθήκες παροχής τους, επαγγελματικής ανέλιξης και τους όρους και προυποθέσεις απόλυσης).

Η διάκριση λόγω φύλου περιλαμβάνει την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση η οποία απαγορεύεται στο άρθρο 12 των εν λόγω Νόμων και ορίζει ως πρωτίστως υπεύθυνο για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης (προληπτικά και κατασταλτικά) στην εργασία τον εργοδότη ή συνυπεύθυνο εις ολόκληρο με το πρόσωπο που προέβει σε αυτή.

Η πιο πάνω νομοθεσία συνδέεται άμεσα με τους περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμους του 1997 εως 2021 εφόσον η διάκριση λόγω εγκυμοσύνης ή λόγω οικογενειακής κατάστασης αντίστοιχα εις βάρος εργαζόμενης γυναίκας στοιχειοθετεί άμεση διάκριση λόγου φύλου και εξετάζεται επίσης με βάση τις πρόνοιες των περί ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.


Σχετική Νομοθεσία
Οι περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμοι 2002 έως 2021
Sexual Harassment In the Workplace Guide (english text)