Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Σκοπός του περί Εργασίας μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Νόμου του 2012 είναι η εξασφάλιση της προστασίας των προσωρινά απασχολούμενων και η βελτίωση της ποιότητας προσωρινής απασχόλησης μέσω της αρχής της ίσης μεταχείρισης καθώς και η αναγνώριση των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) ως εργοδοτών. Σκοπός των Κανονισμών είναι η ρύθμιση των όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή του συστήματος αδειοδότησης, πιστοποίησης και ελέγχου των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως κάνετε κλικ εδώ.


Σχετική Νομοθεσία

Ο Περί της Εργασίας Μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Νόμος του 2012
Οι Περί της Εργασίας Μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Κανονισμοί του 2012
Ενημερωτκός Οδηγός για τον περί της Εργασίας μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Νόμο του 2012 και τους Κανονισμούς του 2012