Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Τμήμα Εργασίας

Νομοθεσία Απόσπασης Εργαζομένων
Εργασία μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης
Προστασία Μητρότητας
Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση
Προστασία Παιδιών και Νέων στην Εργασία
Προώθηση Ισότητας και Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση

Τηλέφωνο: +357 - 22400807/869
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: director@dl.mlsi.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mlsi.gov.cy/dl
Υποβολή παραπόνων: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/contact_gr/contact_gr?OpenDocument (σε σχέση με τα πιο πάνω θέματα)

__________________________________________________


Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Χρόνος Εργασίας
Αμοιβή/Μισθός
Τηλέφωνο: +357 - 22803100/127
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: director@dlr.mlsi.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mlsi.gov.cy/dlr
Υποβολή παραπόνων: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/complaintform_el/complaintform_el?openform (σε σχέση με τα πιο πάνω θέματα)

___________________________________________________


Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Προστασία Υγείας, Ασφάλειας και Υγιεινής Εργαζομένων
Τηλέφωνο: +357 - 22405623
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@dli.mlsi.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mlsi.gov.cy/dli
Υποβολή παραπόνων: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/contact_gr/contact_gr?OpenDocument (σε σχέση με τα πιο πάνω θέματα)