Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Στην Κύπρο δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις που να ρυθμίζουν το ύψος των αμοιβών/μισθών στις διάφορες οικονομικές δραστηριότητες.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις πιο κάτω ενότητες ισχύουν και για τους αποσπασμένους οδηγούς.


Κατώτατοι Μισθοί
Συχνότητα Πληρωμών
Αποζημίωση Υπερωριακής Απασχόλησης
Προμήθεια
Αύξηση Μισθού
13ος/14ος Μισθός
Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (Α.Τ.Α.)
Άλλα Στοιχεία Αμοιβής/Μισθού
Αποκοπές από Μισθούς
Ποινές
Σχετική Νομοθεσία