ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Schemes for Subsidies
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απλοποίηση της Διαδικασίας Αξιολόγησης στα 2 υφιστάμενα Σχέδια επιδότησης της απασχόλησης του Τμήματος Εργασίας:

(α) Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων - 1ης, 2ης και 3ης Πρόσκλησης

(β) Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training - NEETs) -1ης, 2ης και 3ης Πρόσκλησης.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποφάσισε την απλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων για τα πιο πάνω Σχέδια.

Με βάση τη νέα διαδικασία οι εργοδότες που εγκρίνονται ή απορρίπτονται θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν καταχωρήσει στην αίτησή τους. Η απόφαση έγκρισης για ένταξη στο Σχέδιο θα αποτελεί και τη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης.

Για την καταβολή της χορηγίας οι δικαιούχοι εργοδότες θα πρέπει να υποβάλουν το έντυπο «Αίτημα καταβολής χορηγίας» για ολόκληρη την περίοδο εργοδότησης με τα συνημμένα δικαιολογητικά καθώς και την «Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη». Με την απόφαση έγκρισης θα αποστέλλεται σχετικός σύνδεσμος σε ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας που θα περιέχει τα εν λόγω έντυπα.

Τα πρωτότυπα συμπληρωμένα έντυπα θα πρέπει να αποστέλλονται στο Φορέα Διαχείρισης στη διεύθυνση Τμήμα Εργασίας, Φορέας Διαχείρισης (6ος Όροφος), 1480 Λευκωσία ή να παραδίνονται απευθείας στο Αρχείο του Τμήματος Εργασίας (Κλήμεντος 9, 1061 Λευκωσία, 5ος όροφος) εντός 20 ημερών από την ενημέρωση για την απόφαση έγκρισης.

Η καταβολή της χορηγίας θα είναι δυνατή αφού υποβληθεί και εξεταστεί το αίτημα καταβολής χορηγίας μαζί με την υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη.

17 Νοεμβρίου 2022

.

.

.

Σχέδια σε Ισχύ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΘΕΝΤΩΝ


ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 2021


ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2021


«ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ»


«ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΜΕΧΡΙ 29 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (NOT IN EDUCATION, EMPLOYMENT, OR TRAINING NEETS) ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»Σχέδια που τερματίστηκαν
ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - Δικαιούχοι «ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ - ΕΛΗΞΕ»


ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΜΕΧΡΙ 29 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ή ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (NOT IN EDUCATION, EMPLOYMENT, OR TRAINING - NEETs) - 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - Δικαιούχοι «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΝ 1-4 ΑΤΟΜΑ - ΕΛΗΞΕ»


ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΛΗΞΕ


ΣΧΕΔΙΟ EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΝ 1 – 4 ΑΤΟΜΑ - ΕΛΗΞΕ


ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΝ 1- 49 ΑΤΟΜΑ - ΕΛΗΞΕ


ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΛΗΞΕ


ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ - ΕΛΗΞΕ


ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ - ΕΛΗΞΕ


ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΕΛΗΞΕ


ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΕΛΗΞΕ


ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΛΗΞΕ


ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ XΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΕΛΗΞΕ


ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ - ΕΛΗΞΕ


ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ - ΕΛΗΞΕ


«ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»


«ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 25 ΜΕΧΡΙ 29 ΕΤΩΝ που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training - NEETs)» - ΕΛΗΞΕ


«ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Ε.Ε.Ε. ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»


ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - 2η Πρόσκληση


«ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΜΕΧΡΙ 29 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (NOT IN EDUCATION, EMPLOYMENT, OR TRAINING - NEETS) - 2η Πρόσκληση»


ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ


ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ- 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΜΕΧΡΙ 29 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (NOT IN EDUCATION, EMPLOYMENT, OR TRAINING - NEETS) - 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EURES

Euroguidance

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στρατηγική και Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων και για την Προστασία των Θυμάτων 2023-2026

EU Talent Pool Pilot

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο