ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναζήτηση Προσωπικού

Στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας καθώς και στα Τοπικά Γραφεία Εργασίας, προσφέρονται δωρεάν υπηρεσίες σε εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες ή αντιπρόσωποι τους μπορούν να γνωστοποιήσουν τις κενές θέσεις εργασίας τους με σκοπό την εξεύρεση κατάλληλου προσωπικού για ικανοποίηση των αναγκών τους:

1) Αποστέλλοντας κατάλληλα συμπληρωμένο ειδικό έντυπο που μπορούν να προμηθευτούν από τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας ή να το εκτυπώσουν από εδώ.

2) Καταχωρώντας την κενή θέση μέσω του διαδικτυακού συστήματος εγγραφής και αναζήτησης κενών θέσεων εργασίας (www.pescps.dl.mlsi.gov.cy)

Κατά τη γνωστοποίηση των κενών θέσεων εργασίας, οι εργοδότες θα πρέπει να δίνουν πλήρη περιγραφή των ζητούμενων απαιτήσεων και όρων εργοδότησης (π.χ. καθηκόντων και προσόντων των ατόμων που ενδιαφέρονται να προσλάβουν, ωράρια εργασίας, μισθό κλπ) για σκοπούς μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας του συνταιριάσματος των απαιτήσεων των κενών θέσεων εργασίας με τα προσόντα και τις απαιτήσεις των υποψηφίων.

Οι πληροφορίες που αφορούν τις κενές θέσεις εργασίας τηρούνται με εμπιστευτικότητα στο σύστημα μας αφού τα ονόματα και οι διευθύνσεις των εργοδοτών δίνονται μόνο στα άτομα που επιλέγονται ως υποψήφιοι για πλήρωση των κενών θέσεων εργασίας κάθε εργοδότη. Μόνο στις περιπτώσεις εργοδοτών που επιθυμούν οι κενές τους θέσεις εργασίας να είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό μας σύστημα, ώστε να επεκταθεί η δυνατότητα πλήρωσης τους με άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο αρχείο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, τα ονόματα και οι διευθύνσεις τους είναι ορατά σε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους.

Σημειώνεται ότι:

· Εργοδότες που επιθυμούν να καταχωρήσουν κενή θέση εργασίας διαδικτυακά θα πρέπει να είναι απαραίτητα κάτοχοι Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Όσοι εργοδότες επιθυμούν να καταχωρήσουν κενή θέση εργασίας και δεν είναι κάτοχοι Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο καταχώρησης κενής θέσης εργασίας και να το συνοδεύσουν με το πιστοποιητικό σύστασης της εταιρείας και το δελτίο ταυτότητας του Διευθυντή της εταιρείας.
· Εργοδότες που ενδιαφέρονται όπως η κενή τους θέση καταχωρηθεί στο Δίκτυο EURES (με σκοπό την ανεύρεση προσωπικού από χώρες/μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης), θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία της κενής θέσης στον κατάλληλο χώρο του πιο πάνω εντύπου γνωστοποίησης.

Οι εργοδότες οφείλουν να ενημερώνουν τα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (με ηλεκτρονικό μήνυμα, τηλέφωνο ή με φαξ) για όλα τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων που διενεργούν όπως και για τις παραπομπές για τη διευθέτηση των οποίων ενημερώθηκαν από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και για τις οποίες για κάποιο λόγο δεν διενεργήθηκε σχετική συνέντευξη.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες από τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας


No documents foundΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΑΝΕΡΓΩΝ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

EURES

Euroguidance

Erasmus +

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο