ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ισότητα στην Απασχόληση

Α. Ισότητα στην Απασχόληση –
Διαμόρφωση γενικού πλαισίου για ίση μεταχείριση

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ (για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και στην εργασία) στο Κυπριακό Δίκαιο έγινε με την ψήφιση του περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμου του 2004 (Ν. 58(Ι)/2004) και επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας για προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση και την εργασία.

Ο πιο πάνω αναφερόμενος Νόμος αποσκοπεί στην υλοποίηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σε όλα τα στάδια μιας επαγγελματικής σχέσης, κατά την πρόσβαση σε αυτή, στην επαγγελματική ανέλιξη και επαγγελματική κατάρτιση, σε σχέση με τους όρους και συνθήκες εργασίας και τους όρους και συνθήκες παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και τους όρους και διατάξεις των απολύσεων.

Η προώθηση ουσιαστικής ισότητας στο χώρο εργασίας για όλους τους συμμετέχοντες, ανεξαρτήτως των προσωπικών τους χαρακτηριστικών ή/και επιλογών, επενεργεί θετικά τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ωρίμανση, η οποία κρίνεται απαραίτητη σε μια σύγχρονη και ποικιλόμορφη κοινωνία.

Β. Ισότητα στην Απασχόληση –
Ισότητα των Φύλων

Η ισότητα των φύλων ανέκαθεν αποτελούσε βασικό και κύριο στόχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 άρχισε να ενσωματώνεται στη γενικότερη κοινωνικοοικονομική πολιτική του κράτους και να προωθείται με συγκεκριμένα μέτρα στα πλαίσια των Στρατηγικών Σχεδίων Ανάπτυξης. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούσαν στην επέκταση και βελτίωση των παρεχόμενων διευκολύνσεων για συμφιλίωση των ευθυνών οικογένειας και εργασίας, στη δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου που να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το θέμα των διακρίσεων με βάση το φύλο και γενικότερα στην εδραίωση και βελτίωση της θέσης της γυναίκας στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Η ισότητα των φύλων στην απασχόληση είναι ένα ευρύ και πολυδιάστατο θέμα. Η προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών στον τομέα της απασχόλησης αποτελεί βασική επιδίωξη της προτεραιότητας αυτής για την Πολιτική Απασχόλησης, η οποία μεταξύ άλλων, στοχεύει στην προώθηση και αύξηση της απασχόλησης και παράλληλα στην κοινωνική ενσωμάτωση των γυναικών.

Η προώθηση των μέτρων και προτεραιοτήτων στον τομέα της ισότητας των φύλων στην απασχόληση, σε συνδυασμό με τη σημαντική ανάπτυξη του τριτογενή τομέα των υπηρεσιών και τη σταδιακή μετάβαση στην οικονομία της γνώσης, βελτίωσαν σημαντικά τη συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση, επιδιώκοντας πλήρη διασφάλιση ίσων ευκαιριών εξέλιξης, αμοιβών και επαγγελματικής προόδου με βασικό στόχο την ενίσχυση και βελτίωση του ρόλου και της θέσης της γυναίκας στην κοινωνικο-οικονομική ζωή του τόπου.

Με την ψήφιση του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου (Ν.205(Ι)/2002) η προστασία του ατόμου από λιγότερο ευνοϊκή του μεταχείριση λόγω του φύλου του ενισχύεται σημαντικά και προωθείται η ισότητα ευκαιριών μεταξύ των φύλων και η αρχή της ίσης μεταχείρισης σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής πορείας ενός ατόμου. Ο Νόμος ορίζει ως σκοπό του την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείριση των δύο φύλων και την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας και ρυθμίζει θέματα που αφορούν στην πρόσβαση σε απασχόληση ή/και επαγγελματική κατάρτιση, στους όρους και συνθήκες απασχόλησης και εργασίας, επαγγελματικής ανέλιξης, στις αμοιβές και στους όρους απόλυσης. Ο ίδιος Νόμος θέτει ως γενικότερο κανόνα την απαγόρευση διακρίσεων λόγω φύλου, είτε άμεσων είτε έμμεσων.

Επιπρόσθετα από τον πιο πάνω Νόμο, το Τμήμα Εργασίας είναι επίσης αρμόδιο για τον περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμο, ο οποίος ενισχύει την προστασία της εγκύου εργαζομένης με την παροχή αυστηρής προστασίας από απόλυση. Η εν λόγω προστασία ξεκινά από τη στιγμή που η ίδια ενημερώσει τον εργοδότη της γραπτώς για την εγκυμοσύνη της και εκτείνεται μέχρι και τρεις μήνες μετά το πέρας της άδειας μητρότητας. Ο ίδιος Νόμος προνοεί για επιπρόσθετες διευκολύνσεις και διασφαλίσεις δικαιωμάτων προς την έγκυο μισθωτή τόσο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον τοκετό. Για περισσότερες λεπτομέρειες ως προς τις πρόνοιες του Νόμου ανατρέξετε στα δημοσιευμένα μας έντυπα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας.


Γ. Νομοθετικό πλαίσιο

Η εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της προώθησης ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση, συνέβαλε αναμφίβολα στη συνειδητοποίηση της ανάγκης ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας ευκαιριών σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και πολιτικών και οδήγησε στην ψήφιση των πιο κάτω:

Νομοθεσίες που αφορούν στη διαμόρφωση ενός γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (στη βάση της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ):

– Ο περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμος του 2004 (Ν.58(Ι)/2004)

– Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος του 2000 (Ν. 127(Ι)/2000). Αρμόδιο Τμήμα για εφαρμογή του υπό αναφορά Νόμου είναι το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

Νομοθεσίες που στοχεύουν στην ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών και γενικότερα στην προώθηση ίσων ευκαιριών ανεξαρτήτως φύλου στην εργασία (στη βάση των Οδηγιών 2006/54/ΕΚ, 92/85/ΕΟΚ και 96/34/ΕΚ)

– Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος του 2002 (Ν.205(Ι)/2002)

Οι περί Παροχής Ανεξάρτητης Συνδρομής στα Θύματα Διακρίσεων Κανονισμοί του 2009 (Κ.Δ.Π.176/2009)

– Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης Νόμος του 2002 (Ν. 133(Ι)/2002). Αρμόδιο Τμήμα για την εφαρμογή του είναι οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

– Ο περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμος του 2002 (Ν.177(Ι)/2002). Αρμόδιο για την εφαρμογή του είναι το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων.

Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος του 1997 (Ν. 100(Ι)/1997)

– Οι περί Προστασίας της Μητρότητας (Ασφάλεια και Υγεία) Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 255/2002). Αρμόδιο για την εφαρμογή τους είναι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

– Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2002 (Ν.69(Ι)/2002). Αρμόδιο για την εφαρμογή του είναι το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων.

Οι κυριότερες ρυθμίσεις/τροποποιήσεις των πιο πάνω αναφερόμενων νομοθεσιών στοχεύουν στην ενδυνάμωση της προστασίας του κάθε προσώπου από διακρίσεις που αφορούν σε ιδιαίτερα του χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα την ηλικία του, τη θρησκεία και πεποιθήσεις του, τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, τη φυλή ή την εθνοτική του καταγωγή και το φύλο του.

Η σημαντικότερη ίσως εξέλιξη έχει επιτευχθεί με βάση τον περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου, οι ρυθμίσεις του οποίου προνοούν για τη δημιουργία ενός σημαντικού διοικητικού οργάνου με ευρείες αρμοδιότητες, των Επιθεωρητών Ισότητας. Ο ίδιος Νόμος προνοεί, επίσης, για την σύσταση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και ενισχύει σημαντικά την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση.

Δ. Επιθεωρητές Ισότητας

Ο Αρχιεπιθεωρητής και Επιθεωρητές Ισότητας του Τμήματος Εργασίας είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των προνοιών του περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου και είναι στη διάθεση του κοινού για πληροφορίες, συμβουλές και διερεύνηση παραπόνων. Επιθεωρητές και Επιθεωρήτριες Ισότητας εδρεύουν στα Επαρχιακά και Κεντρικά Γραφεία Εργασίας και ο Αρχιεπιθεωρητής εδρεύει στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος.

Ε. Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων απαρτίζεται από Πρόεδρο, διοριζόμενο από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και Μέλη, εκπροσώπους των Υπουργείων Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και από ένα εκπρόσωπο των εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων που είναι μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Η Επιτροπή έχει ευρείες αρμοδιότητες, περιλαμβανομένης της παροχής συμβουλής και διατύπωσης συστάσεων αναφορικά με υιοθέτηση ή αναθεώρηση νομοθεσίας, την εισαγωγή μέτρων και εφαρμογή προγραμμάτων για προώθηση της ισότητας των φύλων, καθώς και την αυτεπάγγελτη υποβολή παραπόνων στον Αρχιεπιθεωρητή.

Η σημαντικότερη, ωστόσο, αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η παροχή ανεξάρτητης συνδρομής στα θύματα των διακρίσεων. Η παροχή ανεξάρτητης συνδρομής περιλαμβάνει την παροχή νομικής συμβουλής και νομικής αρωγής, καθώς και της εκπροσώπησης των θυμάτων διάκρισης ενώπιον Δικαστηρίων και άλλων αρμόδιων αρχών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη δράση της Επιτροπής κάντε κλικ εδώ.

ΣΤ. Εκδόσεις/Ενημερωτικά φυλλάδια

Το Τμήμα Εργασίας έχει εκδώσει ενημερωτικά φυλλάδια σε σχέση με τις πρόνοιες των Νόμων περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση, περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και περί Προστασίας της Μητρότητας.Ζ. Παρουσιάσεις/Σεμινάρια

Το Τμήμα Εργασίας έχει λάβει μέρος σε αριθμό επιμορφωτικών και ενημερωτικών σεμιναρίων, στα οποία αρμόδιος λειτουργός έχει παρουσιάσει θέματα που αφορούν στην καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της αρχής της ισότητας στην απασχόληση, την εργασία και την επαγγελματική εκπαίδευση, τόσο σε σχέση με θέματα φύλου όσο και γενικότερα σε θέματα διάκρισης λόγω ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων. Διενεργήθηκαν επίσης επιμορφωτικά σεμινάρια για τους Επιθεωρητές Ισότητας, τον Ιανουάριο του 2009, με σκοπό την ενίσχυση της γνώσης τους και την περαιτέρω εξειδίκευση τους σε θέματα ισότητας των δύο φύλων.

14 Μαρτίου 2011

No documents found
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EURES

Euroguidance

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στρατηγική και Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων και για την Προστασία των Θυμάτων 2023-2026

EU Talent Pool Pilot

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο