ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναζήτηση Εργασίας

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) του Τμήματος Εργασίας (ΤΕ) προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες σε:

 • άτομα που αναζητούν ενεργά εργασία ή καλύτερη εργασία, είναι διαθέσιμα για εργασία και έχουν ενεργή εγγραφή αίτησης για εξεύρεση εργασίας στο Μητρώο Εγγραφής Αιτητών Εργασίας (Διαδικτυακή Πλατφόρμα της ΔΥΑ)
Οι υπηρεσίες της ΔΥΑ προσφέρονται σε άτομα που διαμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία και με βάση το καθεστώς της νόμιμης παραμονής τους, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην εγχώρια αγορά εργασίας. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται επίσης σε εργοδότες οι οποίοι αναζητούν να προσλάβουν προσωπικό σε κενές θέσεις εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Εγγραφή και η Ανανέωση της Αίτησης για Εξεύρεση Εργασίας όπως και η Εγγραφή Κενής Θέσης Εργασίας για εξεύρεση προσωπικού γίνεται μέσω της υποβολής σχετικής αίτησης στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα της ΔΥΑ.


Α. Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Oι υπηρεσίες που προσφέρονται από τη ΔΥΑ εξειδικεύονται στα ακόλουθα:

- Στήριξη ανέργων στην εξεύρεση και τοποθέτηση τους σε κατάλληλη εργασία


- Στήριξη εργαζομένων στην εξεύρεση και τοποθέτηση τους σε καλύτερη εργασία

- Παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης, συμβουλευτικής και πληροφόρησης για επαγγέλματα και προοπτικές ανέλιξης, όπως και για τις διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης

- Παροχή πληροφοριών για τις υφιστάμενες ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης σε διάφορα επαγγέλματα

- Παροχή πληροφοριών για τους όρους απασχόλησης στη βάση Συλλογικών Συμβάσεων που είναι σε ισχύ και την εργατική νομοθεσία

- Παροχή Εξατομικευμένης Εξυπηρέτησης σε ευάλωτες ομάδες ατόμων, που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην εξεύρεση εργασίας

- Στήριξη εργοδοτών στην αναζήτηση κατάλληλου προσωπικού.


Β. Ποιοι και πως μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Αιτητών Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) για σκοπούς Εξεύρεσης Εργασίας (Παράγραφοι Β.1- Β.4).


Β.1 Εγγραφή Κυπρίων πολιτών

Οι Κύπριοι πολίτες οι οποίοι διαμένουν στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι ικανοί και διαθέσιμοι για εργασία, αναζητούν ενεργά εργασία και έχουν συμπληρώσει 15ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Αιτητών Εργασίας της ΔΥΑ για εξεύρεση εργασίας και συμβουλευτική καθοδήγηση ή/και να ανανεώνουν την εγγραφή τους μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας. Η πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα γίνεται μετά από σχετικό αίτημα εγγραφής και με τη χρήση προσωπικού Αριθμού Χρήστη και Κωδικου, οι οποίοι παράγονται από την πλατφόρμα.
Έπειτα από την εγγραφή στην διαδικτυακή πλατφόρμα, και για να ολοκληρωθεί η εγγραφή της αίτησης για εξεύρεση εργασίας, είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική υποβολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του Επαρχιακού Γραφείου της Επαρχίας διαμονής (Βλέπε ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) των πιο κάτω παραστατικών:


  1. Δελτίο Ταυτότητας Πολίτη Κυπριακής Δημοκρατίας σε ισχύ

  2. Πιστοποιητικά Ακαδημαϊκών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων (μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή Αγγλικά από Ορκωτό Πιστοποιημένο Μεταφραστή ή από το ίδιο το Ακαδημαϊκό ίδρυμα),

  3. Αποδεικτικό ολοκλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων στην Εθνική Φρουρά ή Βεβαίωση Απαλλαγής με σχετικά παραστατικά που να αποδεικνύουν την ικανότητα για εργασία. (ισχύει για Άρρενες αιτητές),

  4. Αποδεικτικό τερματισμού απασχόλησης (Επιστολή Απόλυσης / Παραίτησης / Βεβαίωση από τον εργοδότη ή Συμβόλαιο Απασχόλησης),

  5. Βεβαίωση ωρών εργασίας από τον Εργοδότη, για άτομα που εργάζονται σε μερική απασχόληση (Part time) ή σε άλλου είδους ευέλικτης μορφής απασχόληση,

  6. Άδειες οδήγησης σε ισχύ όταν υπάρχουν,

  7. Πιστοποιητικό αναπηρίας (για άτομα με αναπηρία) / Ιατρική βεβαίωση για τις περιπτώσεις χρόνιων παθήσεων


Επισημαίνεται ότι οι μαθητές και οι φοιτητές δικαιούνται να εγγράφονται ως κανονικοί άνεργοι στη ΔΥΑ μόνο κατά τις θερινές διακοπές. Οι φοιτητές δικαιούνται να εγγραφούν για εξεύρεση μερικής απασχόλησης καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. Επισημαίνεται επίσης ότι οι ανήλικοι αιτητές εργασίας οφείλουν να υποβάλλουν Επιστολή Συγκατάθεσης υπογεγραμμένη από γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα.

Για περαιτέρω καθοδήγηση και πληροφόρηση, οι αιτητές μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναγράφονται στην παράγραφο «Επικοινωνία» πιο κάτω.

Β.2 Εγγραφή Ευρωπαίων πολιτών
Οι Ευρωπαίοι πολίτες οι οποίοι διαμένουν στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ικανοί και διαθέσιμοι για εργασία, αναζητούν ενεργά εργασία και έχουν συμπληρώσει 15ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Αιτητών Εργασίας της ΔΥΑ για εξεύρεση εργασίας και συμβουλευτική καθοδήγηση ή/και να ανανεώνουν την εγγραφή τους μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας. Η πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα γίνεται μετά από σχετικό αίτημα εγγραφής και με τη χρήση προσωπικού Αριθμού Χρήστη και Κωδικού, οι οποίοι παράγονται από την πλατφόρμα.
Έπειτα από την εγγραφή στην διαδικτυακή πλατφόρμα, και για να ολοκληρωθεί η εγγραφή της αίτησης για εξεύρεση εργασίας διαδικτυακά είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική υποβολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του Επαρχιακού Γραφείου της Επαρχίας διαμονής (Βλέπε ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) των πιο κάτω παραστατικών:


  1. Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο Χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ισχύ

  2. Βεβαίωση Εγγραφής Ευρωπαίου Πολίτη όπου ισχύει,

  3. Πιστοποιητικά Ακαδημαϊκών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων (μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή Αγγλικά από Ορκωτό Πιστοποιημένο Μεταφραστή ή από το ίδιο το Ακαδημαϊκό ίδρυμα),

  4. Αποδεικτικό τερματισμού απασχόλησης (Επιστολή Απόλυσης / Παραίτησης / Βεβαίωση από τον εργοδότη ή Συμβόλαιο Απασχόλησης),

  5. Βεβαίωση ωρών εργασίας από τον Εργοδότη, για άτομα που εργάζονται σε μερική απασχόληση (Part time), ή σε άλλου είδους ευέλικτης μορφής απασχόληση,

  6. Άδειες οδήγησης σε ισχύ όταν υπάρχουν,

  7. Πιστοποιητικό αναπηρίας (για άτομα με αναπηρία) / Ιατρική βεβαίωση για τις περιπτώσεις χρόνιων παθήσεων


Επισημαίνεται ότι οι μαθητές και οι φοιτητές δικαιούνται να εγγράφονται ως κανονικοί άνεργοι στη ΔΥΑ μόνο κατά τις θερινές διακοπές. Οι φοιτητές δικαιούνται να εγγραφούν για εξεύρεση μερικής απασχόλησης καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. Επισημαίνεται ότι οι ανήλικοι αιτητές εργασίας οφείλουν να υποβάλλουν Επιστολή Συγκατάθεσης υπογεγραμμένη από γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα.

Για περαιτέρω καθοδήγηση και πληροφόρηση, οι αιτητές μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναγράφονται στην παράγραφο «Επικοινωνία» πιο κάτω.

Β.3 Εγγραφή πολιτών Τρίτων Χωρών
Οι Πολίτες Τρίτων Χωρών οι οποίοι διαμένουν στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και με βάση το καθεστώς της νόμιμης παραμονής τους έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην εγχώρια αγορά εργασίας, είναι ικανοί και διαθέσιμοι για εργασία, αναζητούν ενεργά εργασία και έχουν συμπληρώσει 15ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Αιτητών Εργασίας της ΔΥΑ για εξεύρεση ν εργασίας και συμβουλευτική καθοδήγηση ή/και να ανανεώσουν την εγγραφή τους μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας. Η πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα γίνεται μετά από σχετικό αίτημα εγγραφής και με τη χρήση προσωπικού Αριθμού Χρήστη και Κωδικού, οι οποίοι παράγονται από την πλατφόρμα.
Οι Πολίτες Τρίτων χωρών κατατάσσονται στις πιο κάτω υποκατηγορίες και στην κάθε μια καθορίζονται τα εκάστοτε παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν ηλεκτρονικά για να ολοκληρωθεί η εγγραφή της αίτησης τους για εξεύρεση εργασίας. Η ηλεκτρονική υποβολή των παραστατικών πρέπει να γίνεται στη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του Επαρχιακού Γραφείου της Επαρχίας διαμονής (Βλέπε ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ).

Β.3.1 Σύζυγοι Κύπριων/Ευρωπαίων πολιτών ή γονείς Κύπριου πολίτη :


  1. Διαβατήριο/Δελτίο Ταυτότητας Πολίτη και των δύο συζύγων σε ισχύ,

  2. Πιστοποιητικό Γάμου (μεταφρασμένο στα Ελληνικά ή Αγγλικά από Ορκωτό Πιστοποιημένο Μεταφραστή ή από το Αρμόδιο Κυβερνητικό Τμήμα της χώρας που το εκδίδει),

  3. Πιστοποιητική Γέννησης Κύπριου Πολίτη,

  4. Πιστοποιητικά Ακαδημαϊκών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων (μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή Αγγλικά από Ορκωτό Πιστοποιημένο Μεταφραστή ή από το ίδιο το Ακαδημαϊκό ίδρυμα),

  5. Αποδεικτικό τερματισμού απασχόλησης (Επιστολή Απόλυσης / Παραίτησης / Βεβαίωση από τον εργοδότη ή Συμβόλαιο Απασχόλησης),

  6. Βεβαίωση ωρών εργασίας από τον Εργοδότη, για άτομα που εργάζονται σε μερική απασχόληση (Part time), ή σε άλλου είδους ευέλικτης μορφής απασχόληση,

  7. Άδειες οδήγησης σε ισχύ όταν υπάρχουν,

  8. Πιστοποιητικό αναπηρίας (για άτομα με αναπηρία) / Ιατρική βεβαίωση για τις περιπτώσεις χρόνιων παθήσεων


Επισημαίνεται ότι οι μαθητές και οι φοιτητές δικαιούνται να εγγράφονται ως κανονικοί άνεργοι στη ΔΥΑ μόνο κατά τις θερινές διακοπές. Οι φοιτητές δικαιούνται να εγγραφούν για εξεύρεση μερικής απασχόλησης καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. Επισημαίνεται ότι οι ανήλικοι αιτητές εργασίας οφείλουν να υποβάλλουν Επιστολή Συγκατάθεσης υπογεγραμμένη από γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα.


Β.3.2 Άτομα με καθεστώς Αιτητή ή Δικαιούχου Διεθνούς Προστασίας (Αιτητές Ασύλου, Αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες και Άτομα με καθεστώς Συμπληρωματικής Προστασίας)


  1. Επιστολή από την Υπηρεσία Ασύλου για το καθεστώς παραμονής τους (στις περιπτώσεις ατόμων με καθεστώς ασύλου)

  2. Άδεια Διαμονής σε ισχύ ή πρόσφατη απόδειξη πληρωμής για ανανέωση της Άδειας Διαμονής

  3. Πιστοποιητικά Ακαδημαϊκών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων (μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή Αγγλικά από Ορκωτό Πιστοποιημένο Μεταφραστή ή από το ίδιο το Ακαδημαϊκό ίδρυμα)

  4. Αποδεικτικό τερματισμού απασχόλησης (Επιστολή Απόλυσης / Παραίτησης / Βεβαίωση από τον εργοδότη ή Συμβόλαιο Απασχόλησης),

  5. Βεβαίωση ωρών εργασίας από τον Εργοδότη, για άτομα που εργάζονται σε μερική απασχόληση (Part time), ή σε άλλου είδους ευέλικτης μορφής απασχόληση,

  6. Άδειες οδήγησης σε ισχύ όταν υπάρχουν,

  7. Πιστοποιητικό αναπηρίας (για άτομα με αναπηρία) / Ιατρική βεβαίωση για τις περιπτώσεις χρόνιων παθήσεων.


Β.3.3 Άτομα με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντα

  1. Διαβατήριο σε ισχύ,

  2. Άδεια Διαμονής σε ισχύ,

  3. Πιστοποιητικά Ακαδημαϊκών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων (μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή Αγγλικά από Ορκωτό Πιστοποιημένο Μεταφραστή ή από το ίδιο το Ακαδημαϊκό ίδρυμα),

  4. Αποδεικτικό τερματισμού απασχόλησης (Επιστολή Απόλυσης/ αραίτησης/ Βεβαίωση από τον εργοδότη ή Συμβόλαιο Απασχόλησης),

  5. Βεβαίωση ωρών εργασίας από τον Εργοδότη, για άτομα που εργάζονται σε μερική απασχόληση (Part time), ή σε άλλου είδους ευέλικτης μορφής απασχόληση,

  6. Άδειες οδήγησης σε ισχύ όταν υπάρχουν,

  7. Πιστοποιητικό αναπηρίας (για άτομα με αναπηρία) / Ιατρική βεβαίωση για τις περιπτώσεις χρόνιων παθήσεων


Για περαιτέρω καθοδήγηση και πληροφόρηση, οι αιτητές μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναγράφονται στην παράγραφο «Επικοινωνία» πιο κάτω.

Β.4 Εγγραφή Φοιτητών/ Μαθητών Αιτητών Εργασίας
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ο/η αιτητής εργασίας, ανεξαρτήτως κατηγορίας εγγραφής, καταγωγής, κλπ., φοιτά σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού και παρακολουθεί μαθήματα δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως, θα πρέπει κατά την διαδικτυακή εγγραφή/ανανέωση της αίτησης του/της να υποβάλει ηλεκτρονικά την σχετική βεβαίωση φοίτησης από το Εκπαιδευτικό του Ίδρυμα, καθώς και το πρόγραμμα μαθημάτων για το εκάστοτε τρέχον εξάμηνο.
Επισημαίνεται ότι οι μαθητές και οι φοιτητές δικαιούνται να εγγράφονται ως κανονικοί άνεργοι στη ΔΥΑ μόνο κατά τις θερινές διακοπές. Οι φοιτητές δικαιούνται να εγγραφούν για εξεύρεση μερικής απασχόλησης καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. Επισημαίνεται ότι οι ανήλικοι αιτητές εργασίας οφείλουν να υποβάλλουν Επιστολή Συγκατάθεσης υπογεγραμμένη από γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα.

Γ. Υποχρεώσεις Αιτητών Εργασίας
Όσα άτομα ενδιαφέρονται να διενεργήσουν εγγραφή στο Μητρώο Αιτητών Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά τη περίοδο ενεργής εγγραφής τους οφείλουν να τηρούν τις πιο κάτω υποχρεώσεις:


  · Να διενεργούν διαδικτυακά οι ίδιοι την εγγραφή της αίτησης τους για εξεύρεση εργασίας. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα στην διεκπεραίωση μίας από τις πιο πάνω αναφερόμενες διαδικασίες (σημείο Β) μπορούν να αποταθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση του οικείου Επαρχιακού ή Τοπικού Γραφείου Εργασίας, που αναγράφονται στην παράγραφο «Επικοινωνία» πιο κάτω, για σχετική στήριξη και καθοδήγηση.

  · Να δηλώνουν από ένα μέχρι έξι (6) επιθυμητά επαγγέλματα, στα οποία επιθυμούν να παραπέμπονται σε σχετικές και συναφείς θέσεις εργασίας.  · Να καταχωρούν στην ηλεκτρονική τους αίτηση για εξεύρεση εργασίας έγκυρα και αληθή στοιχεία.

  · Να παρέχουν στους Λειτουργούς της ΔΥΑ, όποτε τους ζητηθούν, έγκυρα και αληθή στοιχεία.

  · Κατά την υποβολή της αίτησης τους για εξεύρεση εργασίας να υποβάλλουν ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα παραστατικά όπως αυτά περιγράφονται πιο πάνω, ανάλογα με την κατηγορία Αίτησης τους.

  · Να υποβάλλουν τα πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα των πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών τους στα κατά τόπους γραφεία της ΔΥΑ (Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας).

  · Να ανταποκρίνονται σε προσπάθειες επικοινωνίας των Λειτουργών της ΔΥΑ οι οποίες στοχεύουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση τους στα πλαίσια των προσπαθειών για εξεύρεση εργασίας.

  · Να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΔΥΑ (Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας) όποτε τους ζητηθεί από τους Λειτουργούς της.

  · Να ανταποκρίνονται στις παραπομπές σε εργασία και να παρουσιάζονται στις συνεντεύξεις με εργοδότες τεκμηριώνοντας έτσι την προθυμία τους για εξεύρεση εργασίας. Τα άτομα τα οποία έχουν αιτηθεί ή προτίθενται να αιτηθούν ή λαμβάνουν οποιουδήποτε είδους επιδόματα, θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε παραπομπές σε οποιαδήποτε εργασία και να παρουσιάζονται στις συνεντεύξεις με εργοδότες.  · Να παρουσιάζουν στις συνεντεύξεις τους με εργοδότες έγκυρα και αληθή στοιχεία τα οποία να συνάδουν με τα στοιχεία που υπόβαλαν στη ΔΥΑ.

  · Να ενημερώνουν άμεσα τη ΔΥΑ για τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων με εργοδότες (εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραπομπής).

  · Να ενημερώνουν άμεσα τη ΔΥΑ σε περίπτωση διαφοροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας, μόρφωσης, εμπειρίας ή/και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία είναι καταχωρημένα στο σύστημα της ΔΥΑ.

  · Να ενημερώνουν άμεσα τη ΔΥΑ, είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά, σε περίπτωση εξεύρεσης εργασίας ή μη διαθεσιμότητά τους για εργασία συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων ασθενείας, λοχείας ή μετάβασης στο εξωτερικό.

  · Να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις, διαδικασίες και εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας της ΔΥΑ.

  · Να ανανεώνουν την αίτηση τους για εξεύρεση εργασίας για όσο διάστημα αναζητούν εργασία και διατηρούν την ίδια επαγγελματική κατάσταση (δηλ. οι άνεργοι ενόσω εξακολουθούν να είναι άνεργοι και οι εργαζόμενοι ενόσω εξακολουθούν να είναι εργαζόμενοι).


  · Να αιτούνται αλλαγή κώδικα εγγραφής της αίτησης για εξεύρεση εργασίας σε περίπτωση διαφοροποίησης της επαγγελματικής τους κατάστασης, αφού πρώτα μελετήσουν προσεκτικά τις επιλογές που υπάρχουν στην πιο πάνω Παράγραφο «Ανανέωση της αίτησης για εξεύρεση εργασίας». Οι αλλαγές αυτές θα επικυρώνονται από Λειτουργούς της ΔΥΑ. Στην περίπτωση που χρειάζονται στήριξη και καθοδήγηση, μπορούν να αποταθούν είτε στα τηλέφωνα του οικείου Επαρχιακού /Τοπικού Γραφείου Εργασίας ή στις πιο κάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Επισημαίνεται ότι οι νέες εγγραφές αιτήσεων για εξεύρεση εργασίας θα τυγχάνουν επικύρωσης από τους Λειτουργούς της ΔΥΑ μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους Αιτητές.
Στις περιπτώσεις που οι άνεργοι που έχουν επικυρωμένη εγγραφή στο Μητρώο Αιτητών Εργασίας της ΔΥΑ δεν εκπληρώνουν τις πιο πάνω υποχρεώσεις προς τη ΔΥΑ και τους Λειτουργούς της, η αρμόδια Τεχνική Επιτροπή αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, τους Επαρχιακούς Λειτουργούς Εργασίας (4 άτομα) και το Συντονιστή/στρια της ΔΥΑ μετά από την αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης και αφού ακούσει τον αιτητή υποβάλλει αιτιολογημένη εισήγηση προς τον Διευθυντή του Τμήματος, ο οποίος θα αποφασίζει κατά πόσο ο συγκεκριμένος άνεργος θα αποστερείται ή όχι της εξυπηρέτησης της ΔΥΑ ια διάστημα τριών (3) μηνών

Δ. Ανανεώσεις Αιτητών Εργασίας
Όσα άτομα έχουν ενεργή εγγραφή στο Μητρώο Αιτητών Εργασίας της ΔΥΑ και διατηρούν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας στη διαδικτυακή πλατφόρμα της ΔΥΑ πρέπει να ανανεώνουν διαδικτυακά την αίτηση εργασίας τους στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα .
Οι ανανεώσεις γίνονται ανά τακτά διαστήματα ανάλογα με τον κώδικα εγγραφής τους, όπως πιο κάτω:

  · Άνεργοι /Αιτητές Εργασίας (Κατηγορία Εγγραφής: 1, 4, 5, 6,21, 7)

   Η δυνατότητα ανανέωσης της αίτησης γίνεται κάθε 28 ημέρες και το χρονικό περιθώριο που δίδεται είναι από την 24η ημέρα μέχρι και την 28η ημέρα.
  · Εργαζόμενοι που αναζητούν καλύτερη εργασία (Κατηγορία Εγγραφής: 2)

   Η δυνατότητα ανανέωσης της αίτησης γίνεται κάθε 6 μήνες (180 ημέρες) και το χρονικό περιθώριο που δίδεται είναι από την 176η ημέρα μέχρι και την 180η ημέρα.


  · Άνεργες εγκυμονούσες /λεχώνες που αναζητούν εργασία (Κατηγορία Εγγραφής :11)

   Η ισχύς της αίτησης έχει διάρκεια 16 εβδομάδες από την ημερομηνία τοκετού, νοουμένου ότι έχει ειδοποιηθεί η ΔΥΑ έγκαιρα και σχετικά.


  · Αιτητές Εργασίας που έχουν το καθεστώς Αιτητή Ασύλου ή Διεθνούς Προστασίας (Κατηγορία Εγγραφής: 99)
   Η δυνατότητα ανανέωσης της αίτησης γίνεται κάθε 28 ημέρες και το χρονικό περιθώριο που δίδεται είναι από την 24η ημέρα μέχρι και την 28η ημέρα.
Ε. Τερματισμός Αίτησης Εργασίας από τη ΔΥΑ
Σε περίπτωση που ο αιτητής εργασίας αξιολογηθεί ότι αδικαιολόγητα έχει αρνηθεί προσφορά κατάλληλης θέσης εργασίας ή αδικαιολόγητα έχει αρνηθεί να συμμετάσχει σε συνέντευξη για πρόσληψη σε εργασία, τότε ενημερώνεται ότι η αίτηση του/της για εξεύρεση εργασίας τερματίζεται και δεν έχει δικαίωμα επανεγγραφής για περίοδο 90 ημερών.

ΣΤ. Επικοινωνία
Εγγραφές ή/και ανανεώσεις εγγραφών για σκοπούς αναζήτησης εργασίας ή αναζήτησης προσωπικού διεκπεραιώνονται στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα Αιτητών Εργασίας www.pescps.dl.mlsi.gov.cy.

Στις περιπτώσεις που παρουσιάζεται δυσκολία στη διεκπεραίωση των εγγραφών αιτήσεων για εξεύρεση εργασίας οι αιτητές εργασίας μπορούν να αποτείνονται στις κάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις της κάθε Επαρχίας:

Επικοινωνία Για γενικές πληροφορίες: pes@dl.mlsi.gov.cy
Για διαδικτυακή υποστήριξη: websupport@dl.mlsi.gov.cy


No documents found
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EURES

Euroguidance

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στρατηγική και Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων και για την Προστασία των Θυμάτων 2023-2026

EU Talent Pool Pilot

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο