ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαδικασία για Απασχόληση Ευρωπαίων Πολιτών

Εισαγωγή:

Η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και ιδιαίτερα εργαζομένων είναι μια από τις σημαντικότερες εκφράσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της ενιαίας αγοράς. Γι αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια σειρά Κανονισμών και Οδηγιών διασφαλίζει για τους πολίτες όλων των κρατών μελών το δικαίωμα για ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και για ίση μεταχείριση, από τα κράτη μέλη, μεταξύ των υπηκόων τους και των υπηκόων των άλλων κρατών μελών. Για περισσότερες πληροφορίες για τα εργασιακά σας δικαιώματα στην Ε.Ε. μπορείτε να συνδεθείτε με την ιστοσελίδα «Η Ευρώπη σου».

Η αρχή της ελεύθερης διακίνησης εργαζομένων εφαρμόζεται στην Κύπρο από την 1η Μαίου 2004 και καλύπτει τους υπηκόους όχι μόνο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τους υπηκόους της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λίχτενσταϊν, οι οποίες ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καθώς και τους υπηκόους της Ελβετίας (με βάση συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας).

Στο κείμενο που ακολουθεί ο όρος "κράτος μέλος" σημαίνει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω χώρες και ο όρος "Ευρωπαίος πολίτης" σημαίνει πολίτης οποιουδήποτε από τα κράτη μέλη.


Νομοθεσία:

Η απασχόληση Ευρωπαίων πολιτών ρυθμίζεται με βάση το Νόμο αρ. 7(I) του 2007 "Περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία", για την εφαρμογή του οποίου αρμόδια αρχή είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης και διαμονής στη Δημοκρατία μπορεί να περιοριστεί μόνο αν αυτό εύλογα το επιβάλλουν λόγοι δημόσιας τάξης, ασφάλειας ή υγείας.

Έτσι, από την 1η Μαΐου 2004, ο κάθε ευρωπαίος πολίτης μπορεί να εισέλθει στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας με απλή επίδειξη του ισχύοντος διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας. Τα μέλη της οικογένειας του απολαύουν του ίδιου δικαιώματος όπως και ο πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον οποίο εξαρτώνται. Θεώρηση εισόδου δεν επιβάλλεται εκτός αν πρόκειται για τα μέλη της οικογένειας, τα οποία δεν έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους και στα οποία εκδίδεται έγγραφο διαμονής της ίδιας ισχύος με την άδεια διαμονής που χορηγείται στον πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον οποίο εξαρτώνται.


Επαγγέλματα που ρυθμίζονται με νόμο:

Στις περιπτώσεις που υπήκοοι των κρατών μελών επιθυμούν να ασκήσουν επάγγελμα το οποίο στην Κύπρο ρυθμίζεται με νομοθεσία που καθορίζει τα προσόντα και τη διαδικασία για εξασφάλιση άδειας για την άσκηση του, όπως δικηγόρος, ιατρός, λογιστής, επιστήμονας μηχανικός, ξεναγός, ηλεκτρολόγος κτλ, τότε οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποτείνονται, πέραν οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, στο αρμόδιο όργανο

που παραχωρεί άδεια άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος για εξασφάλιση της σχετικής άδειας, όπως ισχύει για τους Κύπριους πολίτες.


Διαδικασία:

Οι υπήκοοι των κρατών μελών έχουν το δικαίωμα εισέλθουν στην Κύπρο με την επίδειξη διαβατηρίου ή ταυτότητας, χωρίς να χρειάζεται εγγραφή κατά την άφιξη. Στη συνέχεια αν η πρόθεση τους είναι να παραμείνουν πέραν των 3 μηνών και να εργαστούν στην Κύπρο τότε πρέπει να αποταθούν για να εξασφαλίσουν τα εξής:

· Βεβαίωσης Εγγραφής που πρέπει να υποβάλλεται πριν από τη λήξη των 4 μηνών στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, μέσω των Επαρχιακών Κλιμακίων της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας (εκτός από τη Λευκωσία στην οποία υπάρχει Επαρχιακό Γραφείο Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης).

· Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον οποίο πρέπει να αποταθούν μόλις εξασφαλίσουν απασχόληση στην Κύπρο. Η διαδικασία γίνεται από τον εργοδότη τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία συνοδεύουν την αίτηση για έκδοση βεβαίωσης εγγραφής για σκοπούς απασχόλησης στη Δημοκρατία:

- Πλήρως συμπληρωμένη αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής Ευρωπαίου Πολίτη (έντυπο MEU1A)

- Ισχύον διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας βάσει του οποίου το πρόσωπο εισήλθε στη Δημοκρατία

- 2 φωτογραφίες

- Τέλος €8,54

Η εν λόγω Βεβαίωση εκδίδεται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών από τον αιτητή. Η διαδικασία εξασφάλισης της δεν εμποδίζει την άμεση έναρξη της δραστηριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Υπουργείο Εσωτερικών και από τα Επαρχιακά Κλιμάκια της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας. Τα εν λόγω έντυπα είναι διαθέσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: http://moi.gov.cy (τηλ.+357 22804400 migration@crmd.moi.gov.cy)

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπονται ποινές στο Νόμο (N7(l) /2007) και πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ποινή € 2.562,90 σε κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εργάζεται χωρίς να έχει εγγραφεί.

Τα μέλη της οικογένειας του ευρωπαίου πολίτη, ανεξαρτήτως ιθαγένειας δικαιούνται να αναλάβουν μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα στη Δημοκρατία.

24 Μαρτίου 2008


No documents found
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EURES

Euroguidance

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στρατηγική και Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων και για την Προστασία των Θυμάτων 2023-2026

EU Talent Pool Pilot

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο