ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κριτήρια Απασχόλησης

ΠΡΟΝΟΙΕΣ / ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Βασικότερη προϋπόθεση για την παραχώρηση έγκρισης σε εργοδότη/επιχείρηση για απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, είναι η μη ύπαρξη δυνατότητας ικανοποίησης των συγκεκριμένων αναγκών του εργοδότη/επιχείρησης με προσωπικό από την Κυπριακή και Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, για να δικαιούται ένας εργοδότης να υποβάλει αίτηση για εργοδότηση υπηκόου τρίτης χώρας, θα πρέπει να γνωστοποιήσει τις ανάγκες του στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, συμπληρώνοντας το Έντυπο Γνωστοποίησης Κενής Θέσης. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να προβεί σε δημοσίευση της κενής θέσης εργασίας στον ημερήσιο τύπο.

.

Περαιτέρω, για να δικαιούται ένας εργοδότης/επιχείρηση να υποβάλει αίτηση για εργοδότηση υπηκόων τρίτων χωρών πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες πρόνοιες/προϋποθέσεις:

  • Να είναι κατάλληλα στελεχωμένη επιχείρηση με ντόπιο εργατικό δυναμικό, ποσοτικά και ποιοτικά ανάλογα με το είδος των δραστηριοτήτων που διεξάγει (εξαιρουμένων του τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας και του τομέα της περισυλλογής σκυβάλων).
  • Να είναι εγγεγραμμένη στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) για σκοπούς καταβολής εισφορών και στο Τμήμα Φορολογίας για σκοπούς καταβολής φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).
  • Να τηρεί την εργατική νομοθεσία και οποιοδήποτε άλλο Νόμο και Κανονισμό του κράτους και να προσφέρει όρους εργοδότησης στα επίπεδα της κλαδικής ή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης.
  • Να μην έχει απασχολήσει παράνομα αλλοδαπούς τους 12 μήνες που προηγούνται της υποβολής της αίτησης (διαπιστώνεται μετά από καταδίκη ή μετά από επιθεώρηση της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων).
  • Να μην έχει απολύσει προσωπικό τους τελευταίους 8 μήνες (εκτός για λόγους που προβλέπεται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως στην περί Τερματισμού Απασχόλησης Νομοθεσία).
  • Να μην ανέστειλε τις εργασίες της η επιχείρηση τους τελευταίους 12 μήνες (εκτός και εάν υπάρχει πρόνοια σε ειδική συμφωνία π.χ. στην Τουριστική Βιομηχανία ή με βάση Νομοθεσία ή Διάταγμα).
  • Ο εργοδότης να διαθέτει κατάλληλο κατάλυμα διαμονής για τους αλλοδαπούς υπαλλήλους του, στις περιπτώσεις όπου με βάση τη σύμβαση απασχόλησης παρέχεται διαμονή.

Ισχύς Εγκρίσεων:

Στον τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας οι εγκρίσεις απασχόλησης αλλοδαπών παραχωρούνται με ισχύ 3 έτη ενώ στους υπόλοιπους τομείς οι εγκρίσεις έχουν ισχύ μέχρι 2 έτη, με δυνατότητα ανανέωσης των εγκρίσεων σε όλους τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Στρατηγική για την Απασχόληση Αλλοδαπού Εργατικού Δυναμικού.pdfNo documents found
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EURES

Euroguidance

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στρατηγική και Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων και για την Προστασία των Θυμάτων 2023-2026

EU Talent Pool Pilot

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο