ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 2012

Ο Οδηγός αυτός εκδίδεται από το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αφορά την ισχύουσα Νομοθεσία και ειδικότερα τον περί της Εργασίας μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Νόμο του 2012 (N.174/2012) και τους Κανονισμούς του 2012 (K.Δ.Π 517/2012). Ο Οδηγός αυτός δίνει μόνο γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ολοκληρωμένη και αυθεντική ερμηνεία των διατάξεων του Νόμου. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται από τα αρμόδια Τμήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σκοπός

Σκοπός του περί Εργασίας μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Νόμου του 2012 είναι η εξασφάλιση της προστασίας των προσωρινά απασχολούμενων και η βελτίωση της ποιότητας προσωρινής απασχόλησης μέσω της αρχής της ίσης μεταχείρισης καθώς και η αναγνώριση των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) ως εργοδοτών. Σκοπός των Κανονισμών είναι η ρύθμιση των όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή του συστήματος αδειοδότησης, πιστοποίησης και ελέγχου των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης.

Εφαρμογή

Ο Νόμος εφαρμόζεται:
 • στους εργοδοτούμενους μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίοι τοποθετούνται σε έμμεσους εργοδότες.
 • σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης ή έμμεσοι εργοδότες και οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα ανεξαρτήτως του αν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα ή διεξάγουν τις ίδιες δραστηριότητες ως ΕΠΑ είτε ως κύριες είτε ως βοηθητικές.

Εξαιρέσεις

Ο Νόμος δεν καλύπτει τις συμβάσεις εργασίας ή τις σχέσεις εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται στα πλαίσια ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, ένταξης ή επιμόρφωσης, το οποίο επιδοτείται από δημόσιες αρχές ή οργανώνεται από το δημόσιο τομέα.

Επίσης δεν εφαρμόζεται για την απασχόληση προσωρινά απασχολούμενων στη Δημοκρατία στους τομείς των κατασκευών και του τουρισμού.

Σύσταση ΕΠΑ
 • Πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Νόμου
 • Απαιτείται η εξασφάλιση άδειας λειτουργίας ΕΠΑ ή γραπτή ενημέρωση σε περίπτωση λειτουργίας υποκαταστήματος από την αρμόδια αρχή.
 • Απαιτείται η κατάθεση τραπεζικής εγγύησης ύψους €100.000 στην αρμόδια αρχή

Προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας
 • Σε περίπτωση λειτουργίας της επιχείρησης από φυσικό πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό να είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους. Το εν λόγω πρόσωπο δεν πρέπει να τελεί υπό πτώχευση ή άλλη νομική ανικανότητα.
 • Σε περίπτωση λειτουργίας της επιχείρησης από νομικό πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό έχει συσταθεί δυνάμει των νόμων της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, έχει εγγεγραμμένο γραφείο ή τόπο εργασίας στη Δημοκρατία, δεν τελεί σε διαδικασία εκκαθάρισης ή διάλυσης.
 • Σε περίπτωση λειτουργίας της επιχείρησης από φυσικό πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό ή σε περίπτωση λειτουργίας της επιχείρησης από νομικό πρόσωπο, οι Διευθυντές της εταιρείας, ή σε περίπτωση συνεταιρισμού, οι συνεταίροι καθώς και ο υπεύθυνος λειτουργίας της επιχείρησης :

§ Δεν έχουν καταδικαστεί, για συγκεκριμένα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 7(1) (γ) Νόμου.
§ Δεν ασκούν παράλληλα συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 13(2) του Νόμου με εξαίρεση αυτή της λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου εξεύρεσης Εργασίας και εφόσον έχει λάβει σχετική άδεια.

Προσόντα υπεύθυνου λειτουργίας επιχείρησης
 • Να είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους
 • Να έχει τα ελάχιστα αναγκαία προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8(1) του Νόμου και ειδικότερα να είναι κάτοχος:
§ αναγνωρισμένου διπλώματος, πτυχίου ή τίτλου πανεπιστημίου στα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 8 (1) (α) του Νόμου ή
§ αναγνωρισμένου διπλώματος, πτυχίου ή τίτλου πανεπιστημίου σε αντικείμενο άλλο από αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 8(1) (α) του Νόμου και μεταπτυχιακού τίτλου στα θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού ή αγοράς εργασίας ή διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού ή
§ αναγνωρισμένου διπλώματος, πτυχίου ή τίτλου πανεπιστημίου σε οποιοδήποτε αντικείμενο, εφόσον διαθέτει διετή τουλάχιστο επαγγελματική πείρα σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού ή αγοράς εργασίας ή διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού που να αποκτήθηκε μετά την λήψη του πτυχίου.
 • Επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης εντός (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας οφείλει να διαθέτει την αναγκαία κτιριακή υποδομή που αποτελείται από επαγγελματικό χώρο έκτασης τουλάχιστον τριάντα τετραγωνικών μέτρων και να διαθέτει τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό.

Περίοδος Παραχώρησης και όροι εργασίας και απασχόλησης των προσωρινά απασχολούμενων
 • Μέγιστη περίοδος 4 μήνες αρχικά με δυνατότητα έγγραφης ανανέωσης για τον ίδιο έμμεσο εργοδότη για συγκεκριμένο διάστημα που αν προστεθεί στο χρονικό διάστημα της αρχικής παραχώρησης δεν θα προκύπτει συνολική διάρκεια μεγαλύτερη των 12 μηνών.
 • Αρχή της ίσης μεταχείρισης ως να εργάζονταν οι προσωρινά απασχολούμενοι απευθείας στον έμμεσο εργοδότη.
 • Πρόσβαση στις διευκολύνσεις που υπάρχουν στην επιχείρηση του έμμεσου εργοδότη,
 • Πρόσβαση στην ενημέρωση αναφορικά με τις κενές θέσεις που υπάρχουν στον έμμεσο εργοδότη και δυνατότητα πρόσληψης σε μόνιμες θέσεις.
 • Εκπροσώπηση τόσο στο πλαίσιο της επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης όσο και στο πλαίσιο του έμμεσου εργοδότη (θέματα ασφάλειας και υγείας επιπλέον στον τελευταίο)

Ευθύνη ΕΠΑ και Έμμεσου Εργοδότη
 • Αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνοι έναντι του προσωρινά εργαζόμενου για την ικανοποίηση των μισθολογικών δικαιωμάτων του. Η ευθύνη του έμμεσου εργοδότη αναστέλλεται εφόσον τα μισθολογικά δικαιώματα μπορούν να ικανοποιηθούν από την κατάπτωση της τραπεζικής εγγύησης.

Έλεγχος εφαρμογής του Νόμου

Η αρμόδια αρχή δύναται να διορίζει Επιθεωρητές για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου. Στον Νόμο προβλέπονται διατάξεις που καθορίζουν τις εξουσίες και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών. Όποιος παρεμποδίζει τον Επιθεωρητή στην άσκηση των καθηκόντων του, τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €5.000 ή και στις δύο ποινές μαζί.

Διοικητικές κυρώσεις

Όταν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει κατόπιν διερεύνησης ότι ΕΠΑ λειτουργεί κατά παράβαση της άδειας της ή λειτουργεί υποκατάστημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών δύναται διαζευκτικά ή σωρευτικά:
 • να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο έως € 2.500
 • να αναστείλει τη λειτουργία της επιχείρησης ή του υποκαταστήματος

Ανάκληση άδειας λειτουργίας

Η αρμόδια αρχή ανακαλεί άδεια λειτουργίας Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης σε περίπτωση που:
 • ο κάτοχος της άδειας ή και ο υπεύθυνος λειτουργίας έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 7(1) (γ) του Νόμου και στην τελευταία περίπτωση δεν έχει αντικατασταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7(3) του Νόμου
 • η επιχείρηση ασκεί και άλλες δραστηριότητες κατά παράβαση του άρθρου 13(2)
 • κατά την διάρκεια του τακτικού ή έκτακτου ελέγχου διαπιστωθεί ότι κάποια από τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας δεν πληρείται και ο κάτοχος της άδειας αρνείται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της αρμόδιας αρχής για συμμόρφωση στο χρονικό διάστημα που ορίζει.
 • δεν έχει κατατεθεί στο Τμήμα Εργασίας η τραπεζική εγγύηση
 • ο κάτοχος της άδειας έχει καταρτίσει πλαστό έγγραφο
 • ο κάτοχος της άδειας αποβιώσει με την επιφύλαξη της μεταβίβασης στους αντιπροσώπους σύμφωνα με τον Νόμο
 • ο κάτοχος της άδειας διατελεί υπό πτώχευση ή υπό οποιαδήποτε άλλη νομική ανικανότητα και σε περίπτωση νομικού προσώπου διαλυθεί ή τεθεί σε διαδικασία εκκαθάρισης.

Ποινικά αδικήματα

Πρόσωπο που :
 • λειτουργεί επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης χωρίς την λήψη της άδειας
 • λειτουργεί υποκατάστημα χωρίς την προηγούμενη γραπτή ενημέρωση της αρμόδιας αρχής
 • ασκεί παράλληλα κάποια από τις επαγγελματικές δραστηριότητες του άρθρου 13 του Νόμου
 • παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των άρθρων 14,15 ή και 16.
είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €10.000 ή και στις δύο αυτές ποινές.

Τέλη Άδειας Λειτουργίας


Τα πληρωτέα τέλη έχουν ως ακολούθως:

§ για υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης εκατό ευρώ (€100)
§ για έκδοση άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης τριακόσια ευρώ (€300)
§ για ανανέωση άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης τριακόσια ευρώ (€300)
§ για κάθε αντίγραφο άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης εκατό ευρώ (€100)

Η διαδικασία για έκδοση ή μη της άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 3 μηνών. Η περίοδος αυτή ξεκινά από την χρονική στιγμή της υποβολής όλων των απαιτούμενων εγγράφων στην αρμόδια αρχή.

Πληροφορίες

Ο περί της Εργασίας μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Νόμος του 2012 και οι Κανονισμοί του 2012 βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας (www.mlsi.gov.cy/dl). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εργασίας:

Τηλ.: 22400869
Τηλεομ.: 22400809

No documents found
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EURES

Euroguidance

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στρατηγική και Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων και για την Προστασία των Θυμάτων 2023-2026

EU Talent Pool Pilot

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο