ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γενικές Πληροφορίες

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, μεταξύ άλλων, για την πολιτική απασχόλησης, την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας και τα εργασιακά θέματα, έχει την ευθύνη για τον καθορισμό της πολιτικής απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών. Το Τμήμα Εργασίας εξετάζει αιτήσεις εργοδοτών για απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών και εκδίδει σχετικές εγκρίσεις για αντιμετώπιση των αναγκών των επιχειρήσεων για αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού, στη βάση απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου αρ.33.210 ημερομηνίας 15/03/1990.

Τα πρώτα κριτήρια και διαδικασίες απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών συμφωνήθηκαν μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Κοινωνικών Εταίρων και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 06/12/1991. Στις 25/07/2007 με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ.65.886 εγκρίθηκε ο εκσυγχρονισμός της πολιτικής απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών με την υιοθέτηση της Στρατηγικής για την Απασχόληση Ξένου Εργατικού Δυναμικού στην Κύπρο. Δεκαέξι χρόνια μετά, προωθήθηκε ο εκσυγχρονισμός και επαναπροσδιορισμός της εν λόγω Στρατηγικής και στις 22/02/2023 με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ.94.497 εγκρίθηκε η Στρατηγική για την Απασχόληση Αλλοδαπού Εργατικού Δυναμικού.

Επίσης, κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση των σχετικών αιτημάτων αποτελούν οι κατά καιρούς αποφάσεις της αρμόδιας Υπουργικής Επιτροπής για Θέματα Απασχόλησης Αλλοδαπών, η οποία συστάθηκε στις 12/05/1999 με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ.49.641 και απαρτίζεται από τους Υπουργούς: α) Εσωτερικών, β) Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, γ) Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και δ) Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας..


No documents found
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

EU Talent Pool Pilot

EURES

Euroguidance

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο