ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γενικές Πληροφορίες

.............Φορέας Διαχείρισης (ΦΔ) : Υπεύθυνος Φορέας για τη διαχείριση των Σχεδίων Χορηγιών είναι το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απλοποίηση της Διαδικασίας Αξιολόγησης στα 2 υφιστάμενα Σχέδια επιδότησης της απασχόλησης του Τμήματος Εργασίας:

(α) Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων - 1ης, 2ης και 3ης Πρόσκλησης

(β) Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training - NEETs) -1ης, 2ης και 3ης Πρόσκλησης.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποφάσισε την απλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων για τα πιο πάνω Σχέδια.

Με βάση τη νέα διαδικασία οι εργοδότες που εγκρίνονται ή απορρίπτονται θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν καταχωρήσει στην αίτησή τους. Η απόφαση έγκρισης για ένταξη στο Σχέδιο θα αποτελεί και τη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης.

Για την καταβολή της χορηγίας οι δικαιούχοι εργοδότες θα πρέπει να υποβάλουν το έντυπο «Αίτημα καταβολής χορηγίας» για ολόκληρη την περίοδο εργοδότησης με τα συνημμένα δικαιολογητικά καθώς και την «Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη». Με την απόφαση έγκρισης θα αποστέλλεται σχετικός σύνδεσμος σε ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας που θα περιέχει τα εν λόγω έντυπα.

Ο σύνδεσμος είναι ο εξής:

https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/CDB225E2F78ED4ABC22588DA003DF2D2

Τα πρωτότυπα συμπληρωμένα έντυπα θα πρέπει να αποστέλλονται στο Φορέα Διαχείρισης στη διεύθυνση Τμήμα Εργασίας, Φορέας Διαχείρισης (6ος Όροφος), 1480 Λευκωσία ή να παραδίνονται απευθείας στο Αρχείο του Τμήματος Εργασίας (Κλήμεντος 9, 1061 Λευκωσία, 5ος όροφος) εντός 20 ημερών από την ενημέρωση για την απόφαση έγκρισης.

Η καταβολή της χορηγίας θα είναι δυνατή αφού υποβληθεί και εξεταστεί το αίτημα καταβολής χορηγίας μαζί με την υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη.

17 Νοεμβρίου 2022


Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στους Λειτουργούς:
No documents found
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EURES

Euroguidance

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στρατηγική και Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων και για την Προστασία των Θυμάτων 2023-2026

EU Talent Pool Pilot

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο