ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Εξεύρεσης Εργασίας

Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών γραφείων εξεύρεσης εργασίας ρυθμίζεται από τον περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμο του 2012.

«ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη μεσολάβηση για την εξεύρεση για λογαριασμό εργοδότη προσώπων διαθέσιμων για εργασία.

Κυριότερες πρόνοιες του Νόμου

Υποχρέωση για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας / περίοδος ισχύος άδειας

Απαγορεύεται η λειτουργία ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας χωρίς προηγούμενη εξασφάλιση άδειας που εκδίδεται από το Διευθυντή του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η άδεια λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Εξεύρεσης Εργασίας ισχύει για τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης τους και δυνατό να ανανεώνεται, εφόσον εξακολουθούν να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου.

Προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας

Για να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:


· Στην περίπτωση λειτουργίας τέτοιου γραφείου από φυσικό πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους. Το εν λόγω πρόσωπο δεν πρέπει να τελεί υπό πτώχευση ή άλλη νομική ανικανότητα.

· Στην περίπτωση λειτουργίας τέτοιου γραφείου από νομικό πρόσωπο το πρόσωπο αυτό έχει συσταθεί δυνάμει των νόμων της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους έχει εγγεγραμμένο γραφείο ή τόπο εργασίας στη Δημοκρατία και δεν τελεί σε διαδικασία εκκαθάρισης ή διάλυσης.

· Σε περίπτωση λειτουργίας του γραφείου από φυσικό πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό, ή σε περίπτωση λειτουργίας του γραφείου από νομικό πρόσωπο, οι Διευθυντές, ή σε περίπτωση συνεταιρισμού, οι συνεταίροι καθώς και ο υπεύθυνος λειτουργίας του γραφείου:

- Δεν έχουν καταδικαστεί, για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 6(ι)(γ) του Νόμου.

- Δεν έχουν υπηρετήσει, κατά την τελευταία πριν την χορήγηση της άδειας διετία σε συγκεκριμένα Κυβερνητικά Τμήματα και στην Αστυνομία.

- Δεν ασκούν παράλληλα συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 20 του Νόμου∙

· Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του γραφείου πρέπει να είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους και να εμπίπτει σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες:

- να είναι κάτοχος αναγνωρισμένου διπλώματος, πτυχίου ή τίτλου πανεπιστημίου σε αντικείμενο που αναφέρεται στο άρθρο 8(α) του Νόμου.

- να είναι κάτοχος αναγνωρισμένου διπλώματος, πτυχίου ή τίτλου πανεπιστημίου σε αντικείμενο άλλο και μεταπτυχιακού τίτλου σε αντικείμενο που αναφέρεται στην άρθρο 8(α).

- να είναι κάτοχος αναγνωρισμένου διπλώματος, πτυχίου, μεταπτυχιακού ή τίτλου πανεπιστημίου σε αντικείμενο άλλο από τα αναφερόμενα στην παράγραφο (α) και να έχει παρακολουθήσει σειρά μαθημάτων σχετικών με τον τομέα της απασχόλησης και την εργατική νομοθεσία, τα οποία καθορίζει η αρμόδια αρχή.

- να είναι κάτοχος απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης και να έχει παρακολουθήσει σειρά μαθημάτων σχετικών με τον τομέα της απασχόλησης και την εργατική νομοθεσία, τα οποία καθορίζει η αρμόδια αρχή και να έχει επιτύχει στις σχετικές εξετάσεις.

· Ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης άδειας για πρώτη φορά, οφείλει να διαθέτει την αναγκαία κτιριακή υποδομή που αποτελείται από αυτοτελή επαγγελματικό χώρο έκτασης τουλάχιστον τριάντα τετραγωνικών μέτρων (30m2) και να διαθέτει τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό,


Ειδικές Απαγορευτικές Διατάξεις


Δεν επιτρέπεται σε ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

· να προωθεί αιτητές για απασχόληση, χωρίς να έχει έγγραφη εντολή από τον εργοδότη.

· να παραποιεί ή να δίνει εν γνώσει του λανθασμένες πληροφορίες σε σχέση ε τους όρους και τις συνθήκες εργασίας και σε σχέση με τα προσόντα του αιτητή.

· να προωθεί αιτητή για εκτέλεση εργασίας σε τόπο όπου υπάρχει σε εξέλιξη απεργία ή ανταπεργία.

· να προωθεί σε εργασία παιδιά ή νεαρά άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.


Προστασία των Μισθών

Καμιά οικονομική επιβάρυνση δεν υφίσταται ο εργοδοτούμενος από εργοδότη ή από οποιοδήποτε ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας υπό μορφή άμεσης ή έμμεσης αμοιβής για σκοπούς αναζήτησης, εξασφάλισης ή διατήρησης απασχόλησης είτε με μορφή δαπανών που σχετίζονται με την αναζήτηση, εξασφάλιση και τη διατήρηση της απασχόλησης Επίσης Ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας δεν δύναται να εισπράττει από τον εργοδότη τις απολαβές του εργοδοτούμενου για λογαριασμό του, ακόμη και εάν ο ίδιος ο εργοδοτούμενος έχει δώσει σχετική συγκατάθεση. .


Διοικητικές και Ποινικές Κυρώσεις για τους παραβάτες

Όταν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει, ότι ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας λειτουργεί κατά παράβαση των όρων της άδειας του, δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (€2500) ευρώ ή και να αναστείλει τη λειτουργία τέτοιου γραφείου ή παραρτήματος.

Πρόσωπο που λειτουργεί ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας χωρίς την εξασφάλιση της προβλεπόμενης άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή λειτουργεί παράρτημα χωρίς να έχει ενημερώσει την αρμόδια αρχή ή προωθεί στην απασχόληση υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στη Δημοκρατία ή παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις συγκεκριμένων άρθρων του Νόμου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.


Ανάκληση άδειας λειτουργίας

Η άδεια λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Εξεύρεσης Εργασίας ανακαλείται όταν:

· Ο κάτοχος της ή και ο υπεύθυνος λειτουργίας έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 6(1)(ζ) του Νόμου

· Ο κάτοχος διατελεί υπό πτώχευση ή υπό οποιαδήποτε άλλη νομική ανικανότητα και σε περίπτωση νομικού προσώπου διαλυθεί ή τεθεί σε διαδικασία εκκαθάρισης.

· Ο κάτοχος προκειμένου να λάβει άδεια έχει καταρτίσει πλαστό έγγραφο.

· Ο κάτοχος της άδειας έχει αποβιώσει.

· κατά την διάρκεια τακτικού ή έκτακτου ελέγχου έχει διαπιστωθεί ότι κάποια από τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας δεν πληρούται και ο κάτοχος της άδειας αρνείται ή αδυνατεί να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της αρμόδιας αρχής για συμμόρφωση στο χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει∙

· ο κάτοχος της άδειας αρνείται να συμμορφωθεί εντός καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος με απόφαση για μη έγκριση αλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Έλεγχος εφαρμογής του Νόμου

Η αρμόδια αρχή μπορεί να διορίζει Επιθεωρητές οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι να ελέγχουν την εφαρμογή του Νόμου. Στον Νόμο περιλαμβάνονται διατάξεις που καθορίζουν τις εξουσίες και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών. Όποιος παρεμποδίζει τον Επιθεωρητή στην άσκηση των καθηκόντων του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €5.000 ή και στις δύο αυτές ποινές.


Τήρηση Αρχείου

Ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια οφείλει να τηρεί για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών αρχείο σύμφωνα με τον Κανονισμό 13.


Τέλη Άδειας Λειτουργίας

Για υποβολή αίτησης για έκδοση πρώτης άδειας ΙΓΕΕ: €100
Για πρώτη έκδοση άδειας ΙΓΕΕ: €300
Για ανανέωση άδειας ΙΓΕΕ: €300
Για κάθε αντίγραφο άδειας λειτουργίας: €100


ΣΑ/060912/Κείμενο ιστοσελίδας
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΙΤΗΣΗ για ανανέωση άδειας ΙΓΕΕ-2022.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Αίτηση για έκδοση άδειας ΙΓΕΕ-2022.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΓΕΕ -WEB-082023.pdfNo documents found
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EU Talent Pool Pilot

EURES

Euroguidance

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο