ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απασχόληση Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας (Αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες/ Άτομα με καθεστώς Συμπληρωματικής Προστασίας)
Απασχόληση Αιτητών Ασύλου

1. Απασχόληση Αναγνωρισμένων Προσφύγων:

Σύμφωνα με το άρθρο 21Β του Περί Προσφύγων Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν ίσα δικαιώματα στην εργασία με τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με άλλα λόγια, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε περιορισμό αναφορικά με τους τομείς απασχόλησης ούτε απαιτείται οποιαδήποτε διαδικασία έγκρισης από το Τμήμα Εργασίας.2. Απασχόληση Ατόμων με το Καθεστώς «Συμπληρωματικής Προστασίας»:

Τα άτομα αυτά σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 19 του περί Προσφύγων Νόμου, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην απασχόληση από την ημέρα παραχώρησης του καθεστώτος όπως και στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε περιορισμό αναφορικά με τους τομείς απασχόλησης και επαγγέλματα ούτε απαιτείται οποιαδήποτε διαδικασία έγκρισης από το Τμήμα Εργασίας.
3. Απασχόληση Αιτητών Ασύλου:
Πρόσβαση στην απασχόληση αιτητών ασύλου επιτρέπεται μετά την παρέλευση ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ασύλου, νοουμένου ότι κατέχουν συμβόλαιο απασχόλησης σε συγκεκριμένο εργοδότη σφραγισμένο από το Τμήμα Εργασίας.

Μετά την πάροδο του ενός μήνα, οι αιτητές ασύλου με βάση το Διάταγμα της Υπουργού Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορούν να εργοδοτηθούν στους ακόλουθους τομείς οικονομικής δραστηριότητος και επαγγέλματα εφόσον εξασφαλίσουν συμβόλαιο απασχόλησης σφραγισμένο από το Τμήμα Εργασίας.

Η Απασχόληση των αιτητών ασύλου στους πιο κάτω τομείς / επαγγέλματα δύναται να αρχίσει άμεσα με την υποβολή πρότυπης Υπεύθυνης Δήλωσης για προσωρινή εργοδότηση αιτητών ασύλου..Κ.Δ.Π. 413 2021.pdfΚ.Δ.Π. 413 2021.pdf


4. Διαδικασία απασχόλησης Αιτητών Ασύλου

Για την απασχόληση αιτητών ασύλου οι εργοδότες προβαίνουν στις πιο κάτω ενέργειες:

1. Γνωστοποίηση κενής θέσης εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) χωρίς να απαιτείται δημοσίευση στον τύπο (σχετικό το έντυπο
Γνωστοποίησης Κενής Θέσης Εργασίας στα ‘Εντυπα/Αιτήσεις). Στην περίπτωση που ο εργοδότης εντοπίσει από μόνος του τον αιτητή ασύλου και νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες του Διατάγματος για τους αιτητές ασύλου (οικονομική δραστηριότητα/επάγγελμα, ο αλλοδαπός συνεχίζει να είναι αιτητής ασύλου), δεν απαιτείται γνωστοποίηση κενής θέσης εργασίας.

2. Υποβολή στο Γραφείο Εργασίας της επαρχίας τους, συμπληρωμένο έντυπο αίτησης απασχόλησης αιτητή ασύλου (σχετικό το έντυπο
Αίτησης για Εργοδότηση Αιτητών Ασύλου στα Έντυπα/Αιτήσεις) το οποίο να συνοδεύεται από τα παραστατικά που φαίνονται στην παράγραφο 5 του έντυπου Αίτησης για Εργοδότηση Αιτητών Ασύλου.

3. Τα συμβόλαια απασχόλησης αιτητών ασύλου εξετάζονται από Τεχνική Επιτροπή στο Τμήμα Εργασίας. Τα εγκριθέντα από την Τεχνική Επιτροπή συμβόλαια (ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα), θα θεωρούνται/σφραγίζονται από το Τμήμα Εργασίας και θα καλείται ο εργοδότης να τα παραλάβει από το Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας της επαρχίας του, προσκομίζοντας και τα ανάλογα χαρτόσημα για την χαρτοσήμανση τους.

4. Τα δύο αντίγραφα συμβολαίων να δίνονται, το ένα στον εργοδότη και το άλλο στον αιτητή ασύλου.

Ανανεώσεις Συμβολαίων Απασχόλησης Αιτητών Ασύλου
Όσοι εργοδότες απασχολούν αιτητές ασύλου με συμβόλαια απασχόλησης σφραγισμένα από το Τμήμα Εργασίας και επιθυμούν να συνεχίσουν την εργοδότηση τους, καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο <<Βεβαίωση/Confirmation>>, ένα μήνα πριν τη λήξη των συμβολαίων. Το έντυπο πρέπει να υπογράφεται από τον εργοδότη και τον αιτητή ασύλου και να αποστέλλεται, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση fws@dl.mlsi.gov.cy είτε στο τηλεομοιότυπο 22 400932.
Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν επιθυμεί να συνεχίσει την απασχόληση του/των αιτητή/των ασύλου, θα πρέπει να ενημερώνει το Τμήμα Εργασίας στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση/τηλεομοιότυπο, το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία λήξης των συμβολαίων απασχόλησης τους.
Δ.Π. 413 2021.pdf Κ.Δ.Π. 413 2021.pdfNo documents found
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EU Talent Pool Pilot

EURES

Euroguidance

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο