ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απόσπαση Εργαζομένων

EU citizens may temporarily work in other member states of the EU and remain covered by their home social security system. For more information you may link to the webpage “Your Europe”.


Νομική Πληροφόρηση για την Απόσπαση Εργαζομένων - Αποποίηση

Η σελίδα αυτή ετοιμάστηκε από το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αφορά την ισχύουσα Νομοθεσία και ειδικότερα τους περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών και Συναφή θέματα Νόμους του 2017 (Ν.63(Ι)/2017) και 2020 (Ν.158(Ι)/2020) και τους Κανονισμούς (Κ.Δ.Π 196/2017). Η εν λόγω νομοθεσία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις Οδηγίες 96/71/ΕΚ, 2014/67/ΕΕ και 2018/957/ΕΕ. Το έντυπο αυτό δίνει μόνο γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ολοκληρωμένη και αυθεντική ερμηνεία των διατάξεων του Νόμου. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται από τα Τμήματα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα οποία εμπλέκονται στην απόσπαση εργαζομένων και συγκεκριμένα το Τμήμα Εργασίας, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σκοπός

Σκοπός της προτεινόμενης Νομοθεσίας είναι (α) η θέσπιση κατάλληλων μέτρων, διατάξεων, μηχανισμών ελέγχου, αναγκαίων για την εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ στην πράξη, συμπεριλαμβανομένων και την επιβολή και (β) την τήρηση κατάλληλου επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων που αποσπώνται, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του σχετικού Νόμου.

Εφαρμογή
Ο Νόμος εφαρμόζεται:

Ø στις επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και οι οποίες σε πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών προβαίνουν σε απόσπαση εργαζόμενων στο έδαφος της Δημοκρατίας και οι οποίες λαμβάνουν ένα από τα διεθνικά μέτρα που αναφέρονται στις περιπτώσεις πιο κάτω

Περιπτώσεις Απόσπασης
Ø Εκτέλεση Σύμβασης
  Η επιχείρηση αποσπά εργαζόμενο της υπό την διεύθυνση της, για την εκτέλεση σύμβασης, μεταξύ της επιχείρησης αποστολής και του παραλήπτη της παροχής υπηρεσιών στο έδαφος της Δημοκρατίας.
Ø Όμιλος Επιχειρήσεων
  Επιχείρηση αποσπά εργαζόμενο της σε επιχείρηση του ομίλου στο έδαφος της Δημοκρατίας.
  Ø Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)
   ΕΠΑ αποσπά εργαζόμενο σε έμμεσο εργοδότη (χρήστρια επιχείρηση) που είναι εγκατεστημένη ή ασκεί δραστηριότητα στο έδαφος της Δημοκρατίας. Στην περίπτωση αλυσίδας αποσπάσεων ο εργαζόμενος θεωρείται ο έχει αποσπασθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την ΕΠΑ που διαθέτει εργαζομένους με την οποία ο εργαζόμενος έχει εργασιακή σχέση.

   Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει κατά το χρόνο της απόσπασης να υπάρχει σχέση εργοδότησης μεταξύ της επιχείρησης αποστολής και του εργαζόμενου.
   Αθροιστική διάρκεια περιόδων απόσπασης
   Σε περίπτωση που επιχείρηση στις πιο πάνω περιπτώσεις αντικαθιστά ένα αποσπασμένο με άλλον αποσπασμένο που εκτελεί την ίδια εργασία στο ίδιο τόπο, (εξετάζεται με βάση τη φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας, το επιτελούμενο έργο και τη διεύθυνση ή τις διευθύνσεις του) η διάρκεια των περιόδων απόσπασης είναι αθροιστική για τους εν λόγω μεμονωμένους αποσπασμένους.

  Όροι Εργοδότησης
  Για τους αποσπασμένους εργαζόμενους ισχύουν οι όροι εργοδότησης, σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, που εφαρμόζονται στο κράτος απόσπασης, σύμφωνα με νομοθεσία και /ή συλλογικές συμβάσεις εφόσον οι συλλογικές συμβάσεις αφορούν τις δραστηριότητες του Παραρτήματος του Νόμου (τομέας κατασκευών) και αφορούν:

  Ø Αμοιβές, (ελάχιστο όριο μισθού και των αποζημιώσεων υπερωριακής εργασίας, εξαιρουμένων συμπληρωματικών επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων)
  Ø Ετήσιες άδειες
  Ø Ώρες εργασίας
  Ø Ασφάλεια και υγεία
  Ø Προστασία Εγκύων, παιδιών
  Ø Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και στην εργασία
  Ø Συνθήκες στέγασης σε εργαζομένους μακριά από το συνήθη τόπο εργασίας τους.
  Ø Επιδόματα ή επιστροφή εξόδων για την κάλυψη ταξιδίου, διατροφής και στέγης εκτός της χώρας των εργαζομένων για επαγγελματικούς λόγους, τα δε έξοδα αυτά καλύπτονται από τον εργοδότη όταν υποχρεούνται να ταξιδέψουν σε σχέση με τον συνήθη τόπο εργασίας του εντός του εδάφους της Δημοκρατίας ή όταν τοποθετούνται προσωρινά σε άλλο τόπο εργασίας από τον συνήθη,

  Σε περίπτωση που η διάρκεια της απόσπασης υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες στο έδαφος της Δημοκρατίας εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα πιο πάνω για τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από το δίκαιο που διέπει την σχέση εργασίας και δυνάμει της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Από το πλαίσιο αυτό εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 9 του Νόμου.

  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράτασης της περιόδου των δώδεκα (12) μηνών σε δεκαοκτώ (18) μήνες ο πάροχος των υπηρεσιών υποβάλλει αιτιολογημένη κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή στο έδαφος της Δημοκρατίας.

  Μέτρα Ελέγχου Εφαρμογής του Νόμου
  Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Νόμου οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του και πρόκειται να αποσπάσουν εργαζόμενους υποχρεούνται πριν την έναρξη υπηρεσιών και ανεξάρτητα από την διάρκεια τους να υποβάλλουν στο Τμήμα Εργασίας τα ακόλουθα έγγραφα συντεταγμένα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

  (α) Έγγραφη δήλωση στην οποία θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
    (i) Όνομα ή εταιρική επωνυμία της επιχείρησης, η έδρα, διεύθυνση και νομική μορφή
    (ii) Νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης και εκπροσώπου της επιχείρησης στη Δημοκρατία

    (iii) Διεύθυνση του τόπου ή των τόπων στους οποίους οι αποσπασμένοι θα παρέχουν την εργασία τους, έδρα, διεύθυνση, νομική μορφή.
    (iv) Ημερομηνία έναρξης της παροχής υπηρεσιών και της απόσπασης καθώς και την πιθανή διάρκεια της
    (v) Φύση της ασκούμενης δραστηριότητας

  (β) Στοιχεία των αποσπασμένων τα οποία καθορίζονται από τα εμπλεκόμενα Τμήματα του ΥΕΠΚΑ.

  (γ) Ενημέρωση για το πρόσωπο σύνδεσμο από την επιχείρηση που αποσπά για σκοπούς επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές (κανονισμός 6 (2).

  (δ) Ενημέρωση για το πρόσωπο επικοινωνίας από την επιχείρηση που αποσπά ως εκπρόσωπος για σκοπούς όταν και εφόσον χρειαστεί κατά την διάρκεια της απόσπασης για συλλογικές διαπραγματεύσεις (κανονισμός 6(3).

  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρων στοιχείων, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται σε υποβολή συμπληρωματικής κατάστασης ανάλογα με την περίπτωση εντός 15 ημερών από την επέλευση της μεταβολής.


  Διορισμός Επιθεωρητών για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εν λόγω Νόμου
  Ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με το άρθρο 22 δύναται να διορίσει επιθεωρητές για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου. Το έργο και οι εξουσίες των Επιθεωρητών προβλέπονται στο σχετικό Νόμο.

  Διοικητικές και Ποινικές Κυρώσεις.
  Σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 30 του εν λόγω Νόμου σε περίπτωση διαπίστωσης κατόπιν διερεύνησης από την αρμόδια αρχή ή από τους Επιθεωρητές ότι παραβιάζονται οι πρόνοιες του αναφερόμενου Νόμου τότε η Τριμελής Επιτροπή όπως αυτή απαρτίζεται από τον εν λόγω Νόμο μπορεί να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, υπό προϋποθέσεις που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) χιλιάδες ευρώ και σε περίπτωση επανάληψης που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) χιλιάδες ευρώ.

  Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 34 πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα (€50.000) χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

  Αμοιβαία Συνδρομή μέσω του Συστήματος ΙΜΙ
  Οι αρμόδιες αρχές στα πλαίσια του Συστήματος ΙΜΙ και της διοικητικης συνεργασίας συνεργάζονται για την παροχή χωρίς αδικαιολόγητης καθυστέρησης αμοιβαία συνδρομή σε αιτιολογημένες αιτήσεις κτλ ως αναφέρεται στο άρθρο 17 του Νόμου.

  Πληροφορίες

  Οι Περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμοι του 2017(Ν.63(Ι)/2017) και του 2020 (Ν.158(Ι)/2020) και οι Περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Κανονισμοί (Κ.Δ.Π 196/2017) βρίσκονται στην εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εργασίας, τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων:
   Τηλ.: 22400869
   Τηλεομ.: 22400809

  No documents found  
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

  Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

  Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες

  
Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

  EURES

  Euroguidance

  ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

  Στρατηγική και Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων και για την Προστασία των Θυμάτων 2023-2026

  EU Talent Pool Pilot

  Erasmus +

  
SEASONAL WORKERS

  Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

  #EndGenderStereotypes

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

  Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

  ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

  Εκστρατεία Smokefree Cyprus

  Ασφαλές Διαδίκτυο