ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναζήτηση Προσωπικού

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Επαρχιακά / Τοπικά Γραφεία Εργασίας) προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες σε εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες ή αντιπρόσωποι τους μπορούν να γνωστοποιήσουν τις κενές θέσεις εργασίας τους με σκοπό την εξεύρεση κατάλληλου προσωπικού για ικανοποίηση των αναγκών τους:

1) Αποστέλλοντας κατάλληλα συμπληρωμένο ειδικό έντυπο που μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας) ή να το εκτυπώσουν από
εδώ.

2) Καταχωρώντας την κενή θέση μέσω του
διαδικτυακού συστήματος εγγραφής και αναζήτησης κενών θέσεων εργασίας (www.pescps.dl.mlsi.gov.cy)

Κατά τη γνωστοποίηση των κενών θέσεων εργασίας, οι εργοδότες θα πρέπει να δίνουν πλήρη περιγραφή των ζητούμενων απαιτήσεων και όρων εργοδότησης (π.χ. καθηκόντων και προσόντων των ατόμων που ενδιαφέρονται να προσλάβουν, ωράρια εργασίας, μισθό κλπ) για σκοπούς μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας του συνταιριάσματος των απαιτήσεων των κενών θέσεων εργασίας με τα προσόντα και τις απαιτήσεις των υποψηφίων.

Εργοδότες που επιθυμούν να καταχωρήσουν κενή θέση εργασίας και δεν είναι κάτοχοι Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο καταχώρησης κενής θέσης εργασίας και να το συνοδεύσουν με το πιστοποιητικό σύστασης της εταιρείας και το δελτίο ταυτότητας του Διευθυντή της εταιρείας. Όσοι εργοδότες επιθυμούν να καταχωρήσουν κενή θέση εργασίας διαδικτυακά θα πρέπει να είναι απαραίτητα κάτοχοι Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι πληροφορίες που αφορούν τις κενές θέσεις εργασίας τηρούνται με εμπιστευτικότητα στο σύστημα μας αφού τα ονόματα και οι διευθύνσεις των εργοδοτών δίνονται μόνο στα άτομα που επιλέγονται ως υποψήφιοι για πλήρωση των κενών θέσεων εργασίας κάθε εργοδότη. Μόνο στις περιπτώσεις εργοδοτών που επιθυμούν οι κενές τους θέσεις εργασίας να είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή μας πλατφόρμα, ώστε να επεκταθεί η δυνατότητα πλήρωσης τους με άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο αρχείο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, τα ονόματα και οι διευθύνσεις τους είναι ορατά σε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους.Δικαιώματα Εργοδοτών/τριών
Όσοι εργοδότες ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Εργοδοτών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) πρέπει να γνωρίζουν ότι με την εγγραφή τους θα έχουν τα πιο κάτω δικαιώματα:


  · Να τυγχάνουν επαγγελματικής εξυπηρέτησης και καθοδήγησης από τους Λειτουργούς της ΔΥΑ, η οποία βασίζεται στην νομιμότητα και εντιμότητα, στη δέουσα ευπρέπεια, αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και υπευθυνότητα στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης των πολιτών και της χρηστής διοίκησης. Η εξυπηρέτηση αυτή μπορεί να παρασχεθεί τηλεφωνικώς, ηλεκτρονικά και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μέσω φυσικής παρουσίας στα γραφεία της ΔΥΑ στα πλαίσια προκαθορισμένης συνάντησης.

  · Να έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε συγκεριμένα στοιχεία υποψηφίων αιτητών εργασίας είτε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας είτε από Λειτουργούς της ΔΥΑ μέσω παραπομπών υποψηφίων.

  · Να τυγχάνουν επαγγελματικής εξατομικευμένης εξυπηρέτησης, καθοδήγησης και πληροφόρησης από έμπειρους και εξειδικευμένους Συμβούλους Απασχόλησης για σκοπούς εξεύρεσης κατάλληλου προσωπικού με δυνατότητα από κοινού σχεδιασμού και υλοποίησης του ατομικού Σχεδίου Δράσης στη βάση προκαθορισμένων συναντήσεων και τηλεφωνικών, διαδικτυακών ή και προσωπικών επαφών μετά από προκαθορισμένη συνάντηση.

  · Να τους παραπέμπεται για σκοπούς συνέντευξης ένας εύλογος αριθμός διαθέσιμων και κατάλληλων υποψηφίων αιτητών εργασίας από το μητρώο της ΔΥΑ.Υποχρεώσεις Εργοδοτών
Όσοι εργοδότες ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Εργοδοτών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), πρέπει να γνωρίζουν ότι με την εγγραφή τους οφείλουν να τηρούν τις πιο κάτω υποχρεώσεις:

  · Να διενεργούν διαδικτυακά οι ίδιοι την εγγραφή της κενής θέσης εργασίας. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα στην διεκπεραίωση μίας από τις πιο πάνω αναφερόμενες διαδικασίες μπορούν να αποταθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση του οικείου Επαρχιακού ή Τοπικού Γραφείου Εργασίας, που αναγράφονται στην παράγραφο «Επικοινωνία»

  · Να διενεργούν την εγγραφή κενών θέσεων εργασίας των οποίων οι όροι και συνθήκες απασχόλησης ικανοποιούν αποδεκτά επίπεδα στη βάση σχετικών Συλλογικών Συμβάσεων και Νομοθεσιών  · Να καταχωρούν στην ηλεκτρονική εγγραφή της κενής θέσης εργασίας έγκυρα και αληθή στοιχεία.

  · Να ανταποκρίνονται στις τηλεφωνικές κλήσεις ή τα ηλεκτρονικά μηνύματα των λειτουργών της ΔΥΑ και να παρέχουν σε αυτούς έγκυρα και αληθή στοιχεία.

  · Να κρατούν τα στοιχεία των ατόμων που επικοινώνησαν μαζί τους και να υποβάλλουν έγκαιρα τα αποτελέσματα των παραπομπών και συνεντεύξεων που διενήργησαν με υποψηφίους αιτητές εργασίας (εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραπομπής).

  · Να παρουσιάζουν έγκυρα και αληθή στοιχεία στα αποτελέσματα των συνεντεύξεων τους με υποψηφίους αιτητές εργασίας τα οποία να συνάδουν με τα στοιχεία που υπόβαλαν στη ΔΥΑ.


Στις περιπτώσεις που οι εργοδότες που έχουν επικυρωμένη θέση στο Μητρώο Εργοδοτών της ΔΥΑ δεν εκπληρώνουν τις πιο πάνω υποχρεώσεις προς τη ΔΥΑ και τους Λειτουργούς της, η αρμόδια Τεχνική Επιτροπή αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, τους Επαρχιακούς Λειτουργούς Εργασίας (4 άτομα) και τον/τη Συντονιστή/στρια της ΔΥΑ μετά από την αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης και αφού ακούσει τον εργοδότη υποβάλλει αιτιολογημένη εισήγηση προς τον Διευθυντή του Τμήματος, ο οποίος θα αποφασίζει κατά πόσο ο συγκεκριμένος εργοδότης θα αποστερείται ή όχι της εξυπηρέτησης της ΔΥΑ για διάστημα τριών (3) μηνών.

Επικοινωνία Για γενικές πληροφορίες: pes@dl.mlsi.gov.cy
Για διαδικτυακή υποστήριξη: websupport@dl.mlsi.gov.cyNo documents found
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EURES

Euroguidance

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στρατηγική και Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων και για την Προστασία των Θυμάτων 2023-2026

EU Talent Pool Pilot

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο