ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαδικασία Εξέτασης Αιτήσεων

Η διαδικασία εξέτασης αιτήσεων που υποβάλλονται από Κυπριακές Επιχειρήσεις είναι η εξής:

Οι εργοδότες απευθύνονται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας (Ε.Γ.Ε) όπου γίνεται η δέουσα έρευνα για διαπίστωση της τήρησης των Κριτηρίων Απασχόλησης Αλλοδαπών με κυριότερη πρόνοια τη διερεύνηση της δυνατότητας ικανοποίησης των αναγκών του εργοδότη από την επιτόπια αγορά εργασίας.

Προς τούτο ο ενδιαφερόμενος εργοδότης κοινοποιεί κενή θέση μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης των Ε.Γ.Ε και για διάστημα 2 εβδομάδων (εξαιρουμένου του τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας όπου το αίτημα για απασχόληση αλλοδαπών υποβάλλεται ταυτόχρονα με την γνωστοποίηση της κενής θέσης εργασίας), γίνεται προσπάθεια εξεύρεσης προσωπικού από την επιτόπια αγορά εργασίας. Παράλληλα ζητείται δημοσίευση της κενής θέσης στον ημερήσιο τύπο. Σε περίπτωση που δεν εξευρεθούν άτομα από την επιτόπια αγορά εργασίας για την πλήρωση των κενών θέσεων, ο εργοδότης υποβάλλει αίτηση σε ειδικό έντυπο για απασχόληση αλλοδαπών, δεόντως συμπληρωμένο μαζί με όλα τα απαιτούμενα παραστατικά που αναγράφονται σ’ αυτό.

Για τον τομέα γεωργίας/ κτηνοτροφίας δεν απαιτείται ο έλεγχος της αγοράς εργασίας στις περιπτώσεις αιτημάτων για ανανέωση εγκρίσεων απασχόλησης αλλοδαπών.

Όταν ο εργοδότης αποτείνεται είτε για επιπρόσθετο αλλοδαπό προσωπικό είτε για ανανέωση ή αντικατάσταση υφιστάμενου αλλοδαπού προσωπικού, πέραν των πιο πάνω αποδεικτικών στοιχείων ζητούνται και αποδεικτικά στοιχεία για την ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (εξωνοσοκομειακή και νοσοκομειακή) του αλλοδαπού προσωπικού που ήδη απασχολούσε .

Η σχετική αίτηση με όλα τα συνημμένα προωθείται στα Κεντρικά Γραφεία του Τ.Ε για λήψη τελικής απόφασης και ακολούθως αποστέλλεται στον εργοδότη απάντηση αναφορικά με το αίτημα του.

Οι Κύπριοι εργοδότες, που εγκρίνονται κατ’αρχήν από το Τμήμα Εργασίας, για να εργοδοτήσουν συγκεκριμένο αριθμό αλλοδαπών σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, υποβάλλουν στη συνέχεια στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ονομαστικές αιτήσεις αλλοδαπών για εργοδότηση τους στην Κύπρο.

Οι άδειες εργασίας χορηγούνται από το Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Αιτήσεις για Εποχιακή Απασχόληση-Σημείωμα για την ιστοσελίδα ΙΦ300318.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Παραστατικά για Ενδοεταιρική Μετάθεση_2019.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Απασχόληση υποστηρικτικού προσωπικού σε εταιρείες - επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Απασχόληση Εκπαιδευόμενων Λογιστών.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Απασχόληση Υπηκόων Τρίτων Χωρών Υψηλής Ειδίκευσης.pdfNo documents found
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EURES

Euroguidance

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στρατηγική και Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων και για την Προστασία των Θυμάτων 2023-2026

EU Talent Pool Pilot

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο