ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Απορρήτου και Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Το Τμήμα Εργασίας εφαρμόζει πολιτική απορρήτου σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον εναρμονιστικό περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 (Ν. 125(I)/2018). Πρέπει να γνωρίζετε ότι η προστασία που παρέχει ο πιο πάνω ευρωπαϊκός Κανονισμός και η εσωτερική μας νομοθεσία αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα και όχι νομικά πρόσωπα.

Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η ενημέρωσή σας σχετικά με τον τρόπο που το Τμήμα Εργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα δεδομένα τα οποία μπορεί να συλλέγονται κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας, κατά την υποβολή των διάφορων αιτήσεων ή/ και χρήση των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε, κατά την επαφή σας με το προσωπικό μας και την εξυπηρέτηση που λαμβάνετε από αυτό, κατά την υποβολή παραπόνου/ καταγγελίας και κατά την αναφορά κάποιου προβλήματος αναφορικά με την ιστοσελίδα μας.

Τρόπος επικοινωνίας με το Τμήμα Εργασίας

Το Τμήμα Εργασίας βρίσκεται στην οδό Κλήμεντος 9, 1061 Λευκωσία. Τηλέφωνο (+357)22400803, τηλεομοιότυπο (+357)22400809. Στο Τμήμα Εργασίας έχουμε ορίσει Υπεύθυνο Προστασία Δεδομένων ο οποίος είναι αρμόδιος για θέματα που αφορούν την προστασία δεδομένων και την παρούσα δήλωση. Για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα μπορείτε να επικοινωνήσετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο director@dl.mlsi.gov.cy ή μέσω γραπτού διαβήματος στην ταχυδρομική διεύθυνση Τμήμα Εργασίας, 1480 Λευκωσία.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται

Προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες σημαίνει κάθε πληροφορία η οποία αφορά ένα ταυτοποιημένο άτομο ή ένα άτομο το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί με βάση αυτή την πληροφορία. Με άλλα λόγια, προσωπικό δεδομένο ή πληροφορία είναι η κάθε πληροφορία η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ένα συγκεκριμένο άτομο ή η πληροφορία που μπορεί να συνδεθεί με ένα άτομο. Το άτομο στις περιπτώσεις αυτές ονομάζεται «υποκείμενο δεδομένων».

Στα πλαίσια της υπηρεσιακής του δραστηριότητας το Τμήμα Εργασίας μπορεί να συλλέγουν και να επεξεργάζονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες:


  · Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας στα οποία πιθανό και κατά περίπτωση να συμπεριλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γεννήσεως, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός διαβατηρίου, ιστορικό εργοδότησης, μορφωτικά, ακαδημαϊκά και επαγγελματικά στοιχεία καθώς και άλλα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την πρόσβαση στο Τμήμα Εργασίας.

  · Επαγγελματικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που παρέχονται κατά την διάρκεια συμβατικής σχέσης μεταξύ ιδιωτών, οργανισμών ή εταιρειών και του Τμήματος Εργασίας ή που παρέχονται σε εθελοντική βάση.

  · Ηλεκτρονικά προφίλ και στοιχεία χρήστη ηλεκτρονικής πληροφόρησης και αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένων κωδικών πρόσβασης, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙP address), τεχνικά δεδομένα αναφορικά με τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) και της συσκευής (device) που χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση, την πλατφόρμα αναζήτησης κλπ τα οποία συλλέγονται κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας.

  · Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τα οποία δυνατό να ζητηθούν και τύχουν επεξεργασίας για τους σκοπούς των εργασιών και της εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος Εργασίας όπως για παράδειγμα πληροφορίες για την εθνοτική και φυλετική καταγωγή, θρησκευτικές πεποιθήσεις, συνδικαλιστική δράση, πληροφορίες για θέματα σωματικής ή ψυχικής υγείας, ποινικά αδικήματα και γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα.


Η συλλογή προσωπικών δεδομένων μπορεί να πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:


  · Όταν ιδιώτης ή οργανισμός αναζητεί ή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Τμήματος Εργασίας ή επισκέπτεται την ιστοσελίδα του, όταν ιδιώτης ή οργανισμός προσφέρεται για την παροχή ή παρέχει υπηρεσίες στο Τμήμα Εργασίας,

  · Όταν οποιοσδήποτε επικοινωνεί με το Τμήμα Εργασίας είτε μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου, είτε γραπτώς ή όταν παρέχει πληροφορίες που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα κατευθείαν στο Τμήμα Εργασίας συμπεριλαμβανομένης και της προφορικής συνομιλίας με το προσωπικό,

  · Όταν ιδιώτης ή οργανισμός διενεργεί διαδικτυακή έρευνα, ανιχνεύουν δεδομένα (browse), συμπληρώνουν μια ηλεκτρονική αίτηση, υποβάλλουν κάποιο αίτημα ή με οποιοδήποτε τρόπο συνδέονται με την ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας ή άλλη ηλεκτρονική πλατφόρμα.


Η χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών από το Τμήμα Εργασίας

Προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από το Τμήμα Εργασίας μόνο για κάποιο από τους ακόλουθους σκοπούς:


  · Για την εκτέλεση έννομου καθήκοντος ή τη διαχείριση έννομης σχέσης ή σύμβασης με ιδιώτη ή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας πληρωμών, λογιστικών πράξεων, διαχειριστικών ελέγχων, χρεώσεων και εισπράξεων και της ταυτοποίησης προσώπων εξουσιοδοτημένων για την παροχή προμηθειών ή υπηρεσιών προς το Τμήμα Εργασίας,

  · για σκοπούς συμμόρφωσης με νομοθετικές διατάξεις και των δημοσιοϋπαλληλικών υποχρεώσεων του προσωπικού συμπεριλαμβανομένης της τήρησης αρχείων, διενέργειας ελέγχων συμμόρφωσης, βιντεογράφησης και ηχογράφησης,

  · για την προστασία της ασφάλειας των τηλεπικοινωνιών και άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων του Τμήματος Εργασίας και για την πρόσληψη και τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων και απειλών από απάτη ή άλλες παράνομες ή κακόβουλες πράξεις,

  · για σκοπούς επεξεργασίας αιτήσεων για εργοδότηση, πρόσληψη, διορισμό ή τοποθέτηση,

  · για σκοπούς άσκησης ή προάσπισης νομικών δικαιωμάτων ή προς συμμόρφωση με διατάγματα Δικαστηρίου και

  · για κάθε άλλο σκοπό που σχετίζεται ή είναι επικουρικός με οτιδήποτε από τα πιο πάνω ή για κάθε άλλο σκοπό για τον οποίο προσωπικά δεδομένα διαβιβάστηκαν στο Τμήμα Εργασίας.


Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι δυνατή για οποιονδήποτε από τους πιο πάνω σκοπούς ή μπορεί να στηρίζεται σε μία από τις πιο κάτω νομικές βάσεις:


  · Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση του αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων ή για την εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης με ιδιώτη ή οργανισμό.

  · Για σκοπούς συμμόρφωσης με νομικές υποχρεώσεις καθώς επίσης και για σκοπούς τήρησης αρχείου σχετικά με τις διαδικασίες συμμόρφωσης ή για την τήρηση αρχείου τελών και φόρων.

  · Όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει εκφράσει ρητά τη συναίνεση του για την επεξεργασία των πληροφοριών που το αφορούν.

  · Σε δικαστήρια, αρχές επιβολής του νόμου, διαιτητές, κυβερνητικούς αξιωματούχους ή σε άλλα πρόσωπα όταν αυτό είναι εύλογα αναγκαίο για την θέσπιση, άσκηση ή υπεράσπιση μιας έννομης αξίωσης ή δικαιώματος ή για τους σκοπούς εξωδικαστικής διαδικασίας επίλυσης διαφοράς.

  · Σε παρόχους υπηρεσιών που εργοδοτούνται ή δεσμεύονται στα πλαίσια συμφωνίας με το Τμήμα Εργασίας να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα εκ μέρους του Τμήματος Εργασίας για οποιοδήποτε από τους λόγους που προαναφέρθηκαν και μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λαμβάνουν από αυτό.


Ειδικότερα οι σκοποί των πράξεων επεξεργασίας από το Τμήμα Εργασίας

Μετά την εγγραφή στο Μητρώο Αιτητών Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό:


  · Την εξεύρεση και τοποθέτηση ανέργων σε κατάλληλη εργασία ή παραπομπή σε προγράμματα κατάρτισης.

  · Την εξεύρεση και τοποθέτηση εργαζομένων σε καλύτερη εργασία.

  · Την παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης, συμβουλευτικής και πληροφόρησης για επαγγέλματα και προοπτικές ανέλιξης, όπως και για τις διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης.

  · Για την παροχή πληροφοριών για τις υφιστάμενες ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης σε διάφορα επαγγέλματα.

  · Για την παροχή πληροφοριών για τους όρους απασχόλησης στη βάση Συλλογικών Συμβάσεων που είναι σε ισχύ και την εργατική νομοθεσία.


Για την αδειοδότηση Ιδιωτικού Γραφείου Εξεύρεσης Εργασίας (περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος) τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό:


  · Τον έλεγχο των προαπαιτούμενων του Νόμου και την έκδοση της σχετικής άδειας .

  · Την παρακολούθηση της εφαρμογής των προνοιών της νομοθεσίας.


Για την αδειοδότηση Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης (περί της Εργασίας μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Νόμο του 2012 (N.174/2012) και τους Κανονισμούς του 2012 (K.Δ.Π 517/2012)) τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό:


  · Τον έλεγχο των προαπαιτούμενων του Νόμου και την έκδοση της σχετικής άδειας .

  · Την παρακολούθηση της εφαρμογής των προνοιών της νομοθεσίας.


Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών και Συναφή θέματα Νόμους του 2017 (Ν.63(Ι)/2017) και 2020 (Ν.158(Ι)/2020) και τους Κανονισμούς (Κ.Δ.Π 196/2017) τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό:


  · Την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων που αποσπώνται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό:


  · τη διασφάλιση και προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση (πρόσβαση σε επαγγελματικό προσανατολισμό, κατάρτιση και όρους και συνθήκες παροχής τους, επαγγελματικής ανέλιξης και τους όρους και προυποθέσεις απόλυσης).

Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμου τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό:

  · τη διασφάλιση της εξάλειψης των φαινομένων διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας προκειμένου να υλοποιηθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης

Στη διαδικασία Απασχόλησης Ευρωπαίων Πολιτών (καλύπτει τους υπηκόους όχι μόνο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τους υπηκόους της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λίχτενσταϊν, οι οποίες ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καθώς και τους υπηκόους της Ελβετίας (με βάση συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας)) τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό:

  · Τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελεύθερη τους πρόσβαση στην αγορά εργασίας αλλά και την ίση τους μεταχείριση.

Στη διαδικασία Απασχόλησης πολιτών χωρών που δεν προέρχονται από τις πιο πάνω χώρες (απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 33.210 και ημερομηνία 15/3/1990) τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό:


  · Τον έλεγχο των προϋποθέσεων απασχόλησης των πιο πάνω προσώπων και την εξασφάλιση της σχετικής άδειας.

Το Τμήμα Εργασίας ως το Εθνικό Κέντρο Υποστήριξης για την Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων (Εθνικό Σημείο Επαφής) είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του Περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου και τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό να παρέχει πληροφορίες σχετικά με:


  · τα επαγγέλματα που είναι κατοχυρωμένα στη Δημοκρατία

  · το αρμόδιο όργανο που ρυθμίζει κάθε κατοχυρωμένο επάγγελμα

  · τα εθνικά Κέντρα Υποστήριξης άλλων Κρατών Μελών

  · τη διαδικασία αναγνώρισης του δικαιώματος ασκήσεως ενός κατοχυρωμένου επαγγέλματος στη Δημοκρατία

  · την παροχή πληροφοριών για μόνιμη εγκατάσταση και προσωρινή παροχή υπηρεσιών.


Στις διαδικασίες του Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ) των Σχεδίων Χορηγιών, με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες είναι υπεύθυνο το Τμήμα Εργασίας τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό:


  · Τον έλεγχο των σχετικών αιτήσεων για την έγκριση ή απόρριψη τους.

Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του περί Προστασίας των Νέων κατά την απασχόληση Νόμου και των οικείων αυτού Κανονισμών τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό:


  · Τον έλεγχο και διεκπεραίωση των αιτήσεων για συμμετοχή ανηλίκων (κάτω των 15 ετών) σε πολιτιστικές και συναφείς δραστηριότητες.

  · Τη διασφάλιση της προστασίας των ανηλίκων γενικά κατά την επιτρεπόμενη από τον Νόμου απασχόλησή τους.


Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό:


  · Την προστασία των εγκυμονουσών γυναικών ως οι πρόνοιες του Νόμου δηλαδή:
    o Της άδειας μητρότητας.

    o Προστασία από παράνομη απόλυση καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αλλά και πέντε μήνες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας.

    o Εξασφάλιση όλων διευκολύνσεων που παρέχει ο Νόμος.

    o Διασφάλιση των δικαιωμάτων της εγκυμονούσας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, της άδειας μητρότητας και της επιστροφής της στην εργασία μετά το πέρας της άδειας μητρότητας.

Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Ο περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής Νόμου (περιοριστικά στα θέματα που αφορούν την άδεια πατρότητας) τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό:


  · Τη διασφάλιση των παρεχόμενων από το Νόμο αυτών δικαιωμάτων όσο αφορά την άδεια από την εργασία για τον εργαζόμενο πατέρα η οποία λαμβάνεται λόγω απόκτησης τέκνου με σκοπό την επιμέλεια και φροντίδα του.

Ασφάλεια και Εμπιστευτικότητα

Τρόπος χειρισμού

Το Τμήμα Εργασίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη χρήση των κατάλληλων τεχνικών και υλικών μέτρων ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα οποία διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τυγχάνουν επεξεργασίας από αυτό, από τυχαία ή έκνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, αναρμόδια αποκάλυψη, πρόσβαση ή διαρροή. Οι δε τυχόν πάροχοι υπηρεσιών προς το Τμήμα Εργασίας, επιλέγονται με τη δέουσα προσοχή και δεσμεύονται για τη χρήση κατάλληλων προστατευτικών μέτρων.

Υπό αυτό το πρίσμα όταν οποιοδήποτε πρόσωπο επικοινωνεί με το Τμήμα Εργασίας για να τύχει πληροφόρησης για ζήτημα που το αφορά, μπορεί να ζητηθεί η επιβεβαίωση της ταυτότητάς του για σκοπούς προστασίας των προσωπικών του δεδομένων ή πληροφοριών.

Μέτρα προστασίας

Το Τμήμα Εργασίας χρησιμοποιεί πληθώρα μέτρων ασφαλείας, ασφαλιστικών δικλείδων και διαδικασιών περιλαμβανομένης της χρήσης συστημάτων firewalls και ελεγχόμενης πρόσβασης για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων. Λαμβάνεται δε μέριμνα για την συνεχή αξιολόγηση των μεθόδων χειρισμού και των μέτρων προστασίας των λαμβανομένων πληροφοριών για το σκοπό της περαιτέρω αναβάθμισης της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας τους.

Χρόνος αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων

Ο χρόνος αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων εξαρτάται από τη φύση και τα δεδομένα με βάση τα οποία τα έχετε παραχωρήσει στο Τμήμα Εργασίας και εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες:


  · Το χρόνο εξεύρεσης και τοποθέτησης σας σε κατάλληλη εργασία,

  · Τον χρόνο εξεύρεσης και τοποθέτησης σας σε καλύτερη εργασία,

  · Για όσο χρόνο κατέχετε άδεια λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Εξευρέσεως Εργασίας ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της εφαρμογής του σχετικού Νόμου.

  · Για όσο χρόνο κατέχετε άδεια λειτουργίας Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της εφαρμογής του σχετικού Νόμου.

  · Για όσο χρόνο αποσπάται ένας εργαζόμενος ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της εφαρμογής του σχετικού Νόμου.

  · Για όσο χρόνο διερευνάται παράπονο με βάση τον περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμο ή/ και τον περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμο ή περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμο για την εφαρμογή της παρακολούθησης των Νόμων αυτών.

  · Για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία απασχόλησης Ευρωπαίων Πολιτών και πολιτών τρίτων χωρών.

  · Για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβάλλονται στον Φορέα Διαχείρισης.

  · Για όσο χρόνο διαρκεί η αξιολόγηση της αίτησης που υποβάλλεται στα πλαίσια του περί Προστασίας της Νέων κατά την Απασχόληση Νόμου και η διάρκεια ισχύος της εκδιδόμενης άδειας απασχόλησης παιδιού σε πολιτιστικές και συναφείς δραστηριότητες.


Ο χρόνος αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί επιμηκυνθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:


  · Όταν ασκήσετε ένσταση για κάποια αίτηση σας που έχει απορριφθεί.

  · Όταν η περίπτωσή σας για κάποιο λόγο οδηγηθεί ενώπιον αρμόδιου Δικαστηρίου.

  · Όταν λόγω της φύση της άδειας που κατέχετε και έχει εκδοθεί από το Τμήμα Εργασίας μπορεί να ανανεωθεί είτε μετά από αίτησή σας είτε αυτόματα.

  · Για τους λόγους και τις διασφαλίσεις που προνοεί ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) στο άρθρο 89, δηλαδή για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς.


Το Τμήμα Εργασίας δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε Τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

Εν τούτοις, στα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν πρόσβαση άλλα Υπουργεία/ Υπηρεσίες/ Τμήματα μέσω της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών μετά από έγκριση/ συγκατάθεση του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στη βάση συγκεκριμένων προϋποθέσεων και για προκαθορισμένη χρονική διάρκεια. Η Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών λειτουργεί μετά από Άδεια Διασύνδεσης που έχει εκδώσει η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επί του παρόντος την πιο πάνω πρόσβαση μπορούν να έχουν και μόνο για το σκοπό που έχουν δηλώσει οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Προνοίας.

Επίσης, μπορεί να υπάρξει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μέσω του Συστήματος πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (Internal Market Information System (IMI)). Το σύστημα IMI αποσκοπεί στη στήριξη της διοικητικής συνεργασίας και στην απλοποίηση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη δραστηριοποίηση επαγγελματιών και πάροχων υπηρεσιών σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ) στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο Αρχές που έχουν αρμοδιότητες σχετικές με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και την παροχή υπηρεσιών. Tο σύστημα αυτό λειτουργεί σύμφωνα με τον πιο πάνω ευρωπαϊκό Κανονισμό.

Τα δικαιώματά σας ως Υποκείμενα των Δεδομένων

Σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ο ευρωπαϊκός Κανονισμός σας παρέχει διάφορα δικαιώματα εκ των οποίων τα κυριότερα είναι τα ακόλουθα:


  · Δικαίωμα Πρόσβασης

   Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας από το Τμήμα Εργασίας. Στο δικαίωμα σας αυτό υπάρχουν εξαιρέσεις καθώς η πρόσβασή σας μπορεί να απορριφθεί όταν για παράδειγμα η πρόσβαση που ζητάτε δυνατό να οδηγήσει σε αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων τρίτων (άλλων) προσώπων ή όταν η αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών απαγορεύεται από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση δικαιούστε να δείτε τις πληροφορίες που σας αφορούν και φυλάσσονται στο Τμήμα Εργασίας. Για να ασκήσετε το δικαίωμα σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εργασίας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που σας παραχωρούνται πιο πάνω.

  · Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή/ και συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων

   Το Τμήμα Εργασίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και τηρούνται για σκοπούς επεξεργασίας αυτά να είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα. Σας προτρέπουμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι οποιοδήποτε αρχείο που τηρούμε ή πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι ακριβές ή έχει αλλάξει.

  · Δικαίωμα εναντίωσης

   Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο Τμήμα Εργασίας μέσω των διαθέσιμων στοιχείων επικοινωνίας. Το αίτημα θα αξιολογείται με βάση τα περιστατικά και τις ιδιαίτερες συνθήκες που το περιβάλλουν.

  · Δικαίωμα διαγραφής (λήθης)

   Κάθε ένας από εσάς διατηρεί το δικαίωμα να διαγραφούν τα προσωπικά του δεδομένα που συλλέχθηκαν και τηρούνται από το Τμήμα Εργασίας όταν αυτές δεν είναι πλέον απαραίτητες για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή όταν, και όχι αποκλειστικά, όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων δεν είχε νομική βάση.

   Στην περίπτωση όπου το Τμήμα Εργασίας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του κατά τα άρθρα 5 και 6 του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου του 2018 (Ν. 125(Ι)/2018), το δικαίωμα σας αυτό και οι υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας περιορίζονται στην αναγκαία και ανάλογη έκταση για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των διαδικασιών του Τμήματος Εργασίας ή/ και των Δικαστηρίων.


  · Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

   Όταν σας ζητηθεί να παραχωρήσετε τη συγκατάθεσης σας ώστε να μπορεί το Τμήμα Εργασίας να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Σε αυτή την περίπτωση η επεξεργασία που έγινε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης καλύπτεται εξακολουθεί να θεωρείται νόμιμη.

  · Δικαίωμα υποβολής παραπόνου

   Οποιοδήποτε σας παράπονο σε σχέση με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από το Τμήμα Εργασίας Δημοκρατίας μπορεί να υποβάλλεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων είτε γραπτώς είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πλήρη περιγραφή των περιστάσεων οι οποίες αποτελούν τη βάση του παραπόνου. Το Τμήμα Εργασίας διαβεβαιώνει ότι όλα τα σχετικά παράπονα/καταγγελίες θα εξετάζονται ενδελεχώς. Οι επηρεαζόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον ιστότοπο www.dataprotection.gov.cy

Εάν εξασκήσετε το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής ή το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να σας ενημερώσει σε ποιους αποδέκτες ανακοίνωσε τη διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EURES

Euroguidance

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στρατηγική και Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων και για την Προστασία των Θυμάτων 2023-2026

EU Talent Pool Pilot

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο