ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νέα / Ανακοινώσεις

19/03/2021

Επαγγελματικά Προσόντα Κατευθυντήριες Γραμμές για την Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

 Κατευθυντήριες Γραμμές για την Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων μετά την αποχώρηση

του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ 

Με βάση τη Συμφωνία Αποχώρησης, στις 31/1/20, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και δεν αποτελεί πλέον κράτος μέλος της.  Από την 1/2/2020 άρχισε η μεταβατική περίοδος, όπου το δίκαιο της ΕΕ εξακολουθεί να ισχύει καθώς οι πολίτες και επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου επωφελούνται από τη συμμετοχή της χώρας στην Τελωνειακή Ένωση και την κοινή ευρωπαϊκή αγορά, έως τη λήξη της μεταβατικής περιόδου στις 31/12/2020.

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου οι κανόνες της ΕΕ στον τομέα της Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Οδηγία 2005/36/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/55/ΕΕ) θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται τόσο για τους υπηκόους του ΗΒ όσο και για τα προσόντα που έχουν αποκτηθεί στο ΗΒ. Με το τέλος της μεταβατικής περιόδου, η αναγνώριση των υπηκόων ΗΒ καθώς και προσόντων που έχουν αποκτηθεί στο ΗΒ θα διέπονται από τις εθνικές πολιτικές και νομοθεσίες της Δημοκρατίας. Παρόλ’ αυτά, και με βάση τη Συμφωνία Αποχώρησης, διάφορα σενάρια/περιπτώσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων που μπορεί να προκύψουν φαίνονται πιο κάτω ως κατευθυντήριες γραμμές:
  

1. Επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στο ΗΒ από υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 (ΕΕ27) ή του ΗΒ και αναγνωρίστηκαν στην ΕΕ27 πριν από την ημερομηνία αποχώρησης (01/02/2020)
 
Βάσει της οδηγίας 2005/36/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/55/ΕΕ, η αποχώρηση του ΗΒ δεν επηρέασε τις αποφάσεις σχετικά με την αναγνώριση αποκτηθέντων στο ΗΒ επαγγελματικών προσόντων οι οποίες είχαν ληφθεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης από Κράτος Μέλος (ΚΜ) της ΕΕ. 

2. Επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στο ΗΒ από υπηκόους της ΕΕ27 ή του ΗΒ αλλά
εκκρεμούσε η απόφαση αναγνώρισής τους στην ΕΕ27 την ημερομηνία αποχώρησης (01/02/2020)  
Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να λάβουν υπόψη ότι η αίτηση αναγνώρισης υποβλήθηκε εφόσον το ΗΒ ήταν ακόμη ΚΜ και ως εκ τούτου, τηρήθηκαν οι πρόνοιες της κοινοτικής νομοθεσίας.

3. Επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στο ΗΒ από υπηκόους της ΕΕ27 πριν την αποχώρηση αλλά η αίτηση για την αναγνώρισή τους στην ΕΕ27 υποβλήθηκε μετά την ημερομηνία αποχώρησης
 
Οι αρμόδιες αρχές ενθάρρυναν το κοινό να υποβάλουν τα αιτήματα για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τους πριν το τέλος της μεταβατικής περιόδου. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές είναι ευέλικτες και να λάβουν υπόψη ότι τα επαγγελματικά προσόντα αποκτήθηκαν εφόσον το ΗΒ ήταν ακόμη ΚΜ και ως εκ τούτου, τηρήθηκαν οι πρόνοιες της κοινοτικής νομοθεσίας. 

4. Επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν ή θα αποκτηθούν στο ΗΒ από υπηκόους της ΕΕ27 μετά την αποχώρηση
 (01/02/2020)
Από την τελική ημερομηνία αποχώρησης, η Οδηγία 2005/36/ΕΚ έπαψε να ισχύει για το ΗΒ το οποίο μετετράπη σε τρίτη χώρα. Ως εκ τούτου, η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων θα διέπεται από τις εθνικές πολιτικές/κανόνες της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) και επί μέρους νομοθεσίες που διέπουν το κάθε επάγγελμα. Ωστόσο, ελήφθησαν υπόψη και να τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης που αφορούν τα 7 τομεακά επαγγέλματα. 
 

5. Πρώτη αναγνώριση στην ΚΔ μετά την αποχώρηση, επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο ΗΒ (ανεξαρτήτως ημερομηνίας) από υπηκόους του ΗΒ 
Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων θα διέπεται από τις εθνικές πολιτικές/κανόνες της ΚΔ και επί μέρους νομοθεσίες που διέπουν το κάθε επάγγελμα. Ωστόσο, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης που αφορούν τα 7 τομεακά επαγγέλματα. 
Σημειώνεται ότι η Οδηγία 2003/109/ΕΚ σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες, μπορεί να παρατείνει τα οφέλη των υπηκόων του ΗΒ.
 

6. Προσωρινή ή περιστασιακή παροχή υπηρεσιών (Τίτλος ΙΙ της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) στην ΚΔ από υπηκόους του ΗΒ, μετά
το τέλος της μεταβατικής περιόδου (31/12/2020)
Η προσωρινή ή περιστασιακή παροχή υπηρεσιών από υπηκόους του ΗΒ εγκατεστημένοι στο ΗΒ ή νομίμως εγκατεστημένοι σε ΚΜ της ΕΕ27, δεν θα είναι δυνατή μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου. Η παροχή υπηρεσιών δεν θα διέπεται από την κοινοτική νομοθεσία αλλά από τις εθνικές πολιτικές/κανόνες της ΚΔ και επί μέρους νομοθεσίες που διέπουν το κάθε επάγγελμα.

7. Προσωρινή ή περιστασιακή παροχή υπηρεσιών (Τίτλος ΙΙ της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) στην ΚΔ από υπηκόους της ΕΕ27 εγκατεστημένοι στο ΗΒ, μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου (31/12/2020

Η προσωρινή ή περιστασιακή παροχή υπηρεσιών από υπηκόους της ΕΕ27 νομίμως εγκατεστημένοι στο ΗΒ δεν θα είναι δυνατή από την τελική ημερομηνία αποχώρησης. Η παροχή υπηρεσιών δεν θα διέπεται από την κοινοτική νομοθεσία αλλά από τις εθνικές πολιτικές/κανόνες της ΚΔ και επί μέρους νομοθεσίες που διέπουν το κάθε επάγγελμα.  

 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αρμόδιος Φορέας για την Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EURES

Euroguidance

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στρατηγική και Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων και για την Προστασία των Θυμάτων 2023-2026

EU Talent Pool Pilot

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο