Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΔιαχρονικός και βασικός στόχος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι η προστασία της ζωής, της αρτιμέλειας και της υγείας των εργαζομένων και η σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας. Η Στρατηγική της Κύπρου στον τομέα της ασφάλεια και υγεία στην εργασία, καθορίζει τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες που τίθενται για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου. Για σκοπούς υλοποίησης της Στρατηγικής αυτής ετοιμάστηκε Σχέδιο Δράσης, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ενέργειες κάθε Οργανισμού που συμμετέχει στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας, καθώς και άλλων Οργανισμών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής.

Η επίτευξη του στόχου αυτού επιδιώκεται, με την ύπαρξη ενός κατάλληλου και πλήρως εναρμονισμένου προς το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο νομοθετικού πλαισίου και με την επιτήρηση της εφαρμογής της νομοθεσίας μέσω ενός κατάλληλου συστήματος επιθεώρησης που λειτουργεί σε πλήρη ευθυγράμμιση προς τις απαιτήσεις της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας αριθμός 81 για την Επιθεώρηση Εργασίας.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού στόχου για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας στον εργασιακό χώρο ετοιμάζει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και εφαρμόζει, μεταξύ άλλων, Πρόγραμμα Επιθεωρήσεων με ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους. Σκοπός του Προγράμματος είναι η αποτελεσματική επιτήρηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία της ζωής, της αρτιμέλειας και της υγείας των εργαζομένων και τη διασφάλιση του δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα, με βάση την πολιτική του ΤΕΕ επιδιώκεται η προώθηση της πρόληψης, με διάφορα μέσα όπως, την ενσωμάτωση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας σε άλλους τομείς πολιτικής, τη στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και με δραστηριότητες διαφώτισης που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την προκήρυξη διαγωνισμών με θέμα την ασφάλεια και υγεία.

Ο Τομέας Ασφάλειας και Υγείας του ΤΕΕ ρυθμίζει την οργάνωση και τη διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή μέσα στην επιχείρηση, σε επαρχιακό και σε παγκύπριο επίπεδο.

Ο Τομέας αυτός, μεταξύ άλλων, ασχολείται με:
 • τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας του εξοπλισμού εργασίας (μηχανήματα, εργαλεία, συσκευές, δοχεία πίεσης, κ.λπ.) και των μέσων ατομικής προστασίας που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι κατά την εργασία τους.
 • την προστασία των ειδικών ομάδων εργαζομένων όπως είναι τα νεαρά πρόσωπα και οι έγκυες.

Αναλυτικές πληροφορίες για θέματα που ασχολείται ο Τομέας, δίνονται στους πιο κάτω συνδέσμους:


 • Ακτινοβολίες (ιονίζουσες και μη-ιονίζουσες)
 • Αλλοδαποί - Θέματα ασφάλειας και υγείας σε σχέση με την εργοδότηση τους
 • Αμίαντος
 • Βεβαίωση Εγγραφής Υποστατικών, Εγκαταστάσεων, Επιχειρήσεων και Χώρων Εργασίας
 • Βιολογικοί Παράγοντες
 • Γενετικά Τροποποιημένοι Μικροοργανισμοί
 • Γενικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών και Αυτοεργοδοτουμένων - Δικαιώματα εργοδοτουμένων και τρίτων προσώπων
 • Γεωργοκτηνοτροφία
 • Γνωστοποίηση Επαγγελματικών Νόσων
 • Γνωστοποίηση Εργατικών Ατυχημάτων
 • Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων
 • Διαχείριση Επαγγελματικών Κινδύνων
 • Διαχείριση Θεμάτων που σχετίζονται με τη χρήση Αλκοόλ και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών στους Χώρους Εργασίας
 • Διεθνείς Συμβάσεις
 • Ειδικό Αρχείο Ασφάλειας και Υγείας
 • Ειδοποιήσεις Βελτίωσης, Απαγόρευσης και Προσφυγές
 • Εξορυκτική Βιομηχανία (ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ)
 • Εκπαίδευση σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
 • Επαρχιακές Συμβουλευτικές Επιτροπές
 • Επιθεωρήσεις για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία
 • Επικίνδυνα Συμβάντα
 • Επιτήρηση της Υγείας των Εργαζομένων
 • Εποχιακή Γρίπη - Χρήσιμες πληροφορίες – Μέτρα Προφύλαξης στο χώρο εργασίας
 • Εργατικά Ατυχήματα
 • Έρευνα για την Αξιολόγηση της κατάστασης στην Κύπρο όσον αφορά τις σωματικές και ψυχικές παθήσεις των εργαζομένων
 • Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ)
 • Η γρίππη των Πτηνών. Τι πρέπει να γνωρίζουμε.
 • Ηλεκτρισμός
 • Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (έκθεση προσώπων στην εργασία)
 • Θερμική Καταπόνηση
 • Θόρυβος
 • Κατασκευές - Εργοτάξια
 • Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες
 • Κορωνοϊός (Covid-19)
 • Κραδασμοί
 • Λιμενικές Εργασίες
 • Νεαρά Πρόσωπα στην Εργασία
 • Νοσοκομεία / Κλινικές
 • Νόσος των Λεγεωναρίων
 • Οδική Ασφάλεια Εργαζομένων
 • Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης - Ασφάλεια και Υγεία
 • Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας
 • Παράγοντες κινδύνου μυοσκελετικών παθήσεων στην εργασία και μέτρα πρόληψης τους
 • Ποιότητα Αέρα Εσωτερικού Χώρου
 • Πολεοδομικές Άδειες και Άδειες Οικοδομής (Όροι Ασφάλειας και Υγείας)
 • Πρακτικός Οδηγός για Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
 • Πρόγραμμα Επιθεωρήσεων
 • Προγράμματα και Σχέδια
 • Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
 • Τέλη για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
 • Τεχνητή Οπτική Ακτινοβολία (έκθεση προσώπων στην εργασία)
 • Τηλεργασία
 • Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων
 • Χημικοί Παράγοντες