Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Άδειες / Πιστοποιητικά > Πιστοποιητικά / Βεβαιώσεις > Βεβαίωση Εγγραφής Υποστατικού / Εγκατάστασης / Επιχείρησης / Χώρου Εργασίας

Άδειες / ΠιστοποιητικάΠιστοποιητικά / Βεβαιώσεις - Βεβαίωση Εγγραφής Υποστατικού / Εγκατάστασης / Επιχείρησης / Χώρου Εργασίας
  Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βεβαίωση Εγγραφής Υποστατικών, Εγκαταστάσεων, Επιχειρήσεων και Χώρων Εργασίας) Κανονισμών του 2019, «Βεβαίωση Εγγραφής» εκδίδεται για υποστατικά, εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις και / ή χώρους εργασίας, για τους οποίους εργοδότες ή αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα αιτούνται παροχή χορηγίας από οποιοδήποτε Υπουργείο ή έχουν αιτηθεί να εγγραφούν σε μητρώο ή κατάλογο Υπουργείου ή άλλου Κρατικού Οργανισμού.

  Για την εξασφάλιση της πιο πάνω Βεβαίωσης ο εργοδότης ή το αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο πρέπει να συμπληρώνει το σχετικό έντυπο της Αίτησης ΤΕΕ-ΒΕΒ-1 και να το αποστέλλει στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας στην Επαρχία, στην οποία βρίσκεται το υποστατικό, η εγκατάσταση, η επιχείρηση ή ο χώρος εργασίας.

  Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα πιο κάτω έγγραφα:

  1. Αρχιτεκτονική κάτοψη ή σκαρίφημα του υποστατικού ή της εγκατάστασης ή του χώρου εργασίας σε φύλλο σχεδίου διαστάσεων Α4 ή Α3, στην οποία να απεικονίζεται η υφιστάμενη κατάσταση και να φαίνονται καθαρά η επωνυμία του υποστατικού ή της εγκατάστασης ή του χώρου εργασίας, οι έξοδοι κινδύνου και η σήμανση της κατεύθυνσης προς την οποία ανοίγουν, οι υγειονομικές διευκολύνσεις, ο χώρος της κουζίνας, καθώς και τυχόν αποθηκευτικοί χώροι εύφλεκτων ή / και πετρελαιοειδών (υγρών και υγραερίου) ή άλλων χημικών προϊόντων.

  2. (α) Αντίγραφο Πιστοποιητικού Σύστασης Νομικού Προσώπου του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, εάν ο αιτητής / η αιτήτρια είναι Νομικό Πρόσωπο, ή
  (β) Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας του αιτητή / της αιτήτριας εάν ο αιτητής / η αιτήτρια είναι φυσικό πρόσωπο.

  3. Αντίγραφο Πιστοποιητικού του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, στο οποίο να φαίνονται οι μέτοχοι ή διευθυντές / διευθύντριες της Εταιρείας (όπου αυτό εφαρμόζεται).

  4. Πιστοποιητικό Ασφάλισης Ευθύνης Εργοδότη για το σύνολο των εργοδοτουμένων, (όπου αυτό εφαρμόζεται).

  5. Ενοικιαστήριο έγγραφο του υποστατικού ή της εγκατάστασης ή του χώρου εργασίας. (όπου αυτό εφαρμόζεται).

  6. Πολεοδομική Άδεια ή Άδεια Οικοδομής ή Πιστοποιητικό Έγκρισης ή Σύμβαση Μίσθωσης στις περιπτώσεις υποστατικού σε κρατική γη, όπου να αναγράφεται η εγκεκριμένη χρήση του υποστατικού ή της εγκατάστασης ή του χώρου εργασίας για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

  7. Έγγραφα / στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι ετοιμάστηκε και είναι διαθέσιμη Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνου (ΓΕΚ) στο υποστατικό ή στην εγκατάσταση ή στον χώρο εργασίας, για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση (π.χ. στοιχεία προσώπου που ετοίμασε τη ΓΕΚ, ημερομηνία ετοιμασίας και ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης της ΓΕΚ). Η ΓΕΚ πρέπει να είναι διαθέσιμη στο υποστατικό ή στην εγκατάσταση ή στον χώρο εργασίας, για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση για επί τόπου έλεγχο της από τον/ την αρμόδιο/α Επιθεωρητή/τρια.

  8. Έγγραφα που τεκμηριώνουν την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης των Κινδύνων [οργανωτική δομή επιχείρησης, στοιχεία των προσώπων που ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης, λειτουργία επιτροπής ασφάλειας, στοιχεία / μητρώα εκπαίδευσης (εκπαίδευση – egnosis), μητρώα εκθέσεων ατυχημάτων, διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, κατάλογο διαδικασιών και οδηγιών εργασίας για τη διαχείριση των κινδύνων ή Πιστοποιητικό εφαρμογής του Προτύπου ISO 45001, (όπου εφαρμόζεται)].

  9. Αντίγραφο απόδειξης του καθορισμένου τέλους που εκδίδεται από το Λογιστήριο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Για την εξέταση της αίτησης θα πρέπει να καταβάλλεται το καθορισμένο τέλος ύψους €220 για έκδοση ή €175 για επανέκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής. Η πληρωμή του τέλους μπορεί να γίνεται σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή ή με ταχυδρομική επιταγή στο Λογιστήριο, στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο θα εκδίδει σχετική απόδειξη. Η επιταγή, η οποία πρέπει να εκδίδεται προς τον «Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας», μπορεί να παραδίδεται διά χειρός ή να αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

  Διεύθυνση: Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
  Απελλή 12, Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία
  Τ.Θ. 24855, 1304 Λευκωσία