Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΤηλεργασίαΕισαγωγή

Η έξαρση της πανδημίας της COVID-19, μας έχει επιβάλει μια νέα πραγματικότητα, αναγκάζοντας πολλούς εργαζόμενους σε ολόκληρο τον πλανήτη να προσαρμοστούν σε μια νέα μορφή εργασίας, την τηλεργασία. Η τηλεργασία τείνει να επικρατήσει πλέον ως μια νέα εναλλακτική μορφή εργασίας, η οποία από σπάνια γίνεται αναγκαιότητα, προσφέροντας αρκετά οφέλη όπως είναι μεταξύ άλλων και η διαφύλαξη αρκετών θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα όμως, αποτελεί και μια τεράστια πρόκληση λόγω της επιτακτικής ανάγκης για άμεση και χωρίς τα κατάλληλα εφόδια και γνώσεις, προσαρμογή των εργοδοτών και των εργοδοτουμένων στις νέες συνθήκες που δημιουργεί.

Με βάση στοιχεία από Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, όπως είναι μεταξύ άλλων ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO), ως τηλεργασία ορίζεται η εργασία που εκτελείται εκτός των υποστατικών του εργοδότη, μέσω της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών, όπως είναι τα έξυπνα τηλέφωνα (smartphones), οι ηλεκτρονικές ταμπλέτες (tablets) και οι φορητοί ή επιτραπέζιοι υπολογιστές. Σε γενικές γραμμές η τηλεργασία είναι μια μορφή εργασίας η οποία εκτελείται εξ αποστάσεως, εκτός των υποστατικών της επιχείρησης /οργανισμού και κυρίως από το σπίτι.

Μέσα από πρόσφατες έρευνες των EUROSTAT (Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία) και EUROFOUND, καταγράφεται η ραγδαία αύξηση στα ποσοστά της τηλεργασίας τα τελευταία χρόνια. Κατά το έτος 2019 μέχρι και λίγο πριν από την έξαρση της πανδημίας της COVID-19, στο επίπεδο της Ευρώπης των 27, το ποσοστό της τηλεργασίας δεν ξεπερνούσε το 15%, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών αλλά και των περιστασιακών τηλεργαζόμενων, με τα μικρότερα ποσοστά να κυμαίνονταν γύρω στο 2 με 3%, με κάποιες χώρες να φτάνουν μέχρι και το 36-37%. Σε ότι αφορά στην Κύπρο και την Ελλάδα, τα ποσοστά που καταγράφονταν ήταν γύρω στο 2-3% και 5-6%, αντίστοιχα. Μετά την έξαρση της πανδημίας και σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν τον Απρίλιο του 2020, καταγράφεται ως μικρότερο ποσοστό τηλεργασίας το 18%, ενώ ως μεγαλύτερο ποσοστό το 58%.

Η αλματώδης αύξηση των ποσοστών, καταδεικνύει την μεγάλη ώθηση προς την τηλεργασία, η οποία έγινε ο νέος τρόπος εργασίας για εκατομμύρια εργαζόμενους αλλά και εργοδότες τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και Παγκοσμίως, χωρίς αυτοί να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και την εμπειρία ώστε να διασφαλίσουν την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία των εργαζόμενων.

Νομοθετικό Πλαίσιο για την Τηλεργασία

Την 1η Δεκεμβρίου 2023, έχει τεθεί σε ισχύ ο Περί Ρύθμισης του Πλαισίου Οργάνωσης της Τηλεργασίας Νόμος του 2023, ο οποίος, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει διατάξεις που ρυθμίζουν τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στο Άρθρο 9 και το Άρθρο 20 παρέχει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τη δυνατότητα καθορισμού μέσω Διατάγματος, ειδικότερων κανόνων ασφάλειας και υγείας κατά την τηλεργασία.

Ταυτόχρονα, ισχύουν και οι πρόνοιες της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας, δεδομένου ότι η τηλεργασία εκτελείται με οδηγίες του εργοδότη και προκύπτει μετά από σχετική διαβούλευση με τους εργοδοτούμενούς του.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2023, ο κάθε εργοδότης οφείλει να διασφαλίζει την ασφάλεια, υγεία και ευημερία στην εργασία όλων των εργοδοτουμένων του. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να παρέχει τον κατάλληλο εξοπλισμό, εκπαίδευση και ενημέρωση στους εργοδοτούμενούς του και να διατηρεί το περιβάλλον εργασίας τους, ασφαλές και χωρίς κινδύνους.

Οι διατάξεις των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2021, προνοούν για την υποχρέωση του κάθε εργοδότη να λαμβάνει υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησής του, να εκτιμά τους κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουμένων του και να έχει στην διάθεσή του γραπτή εκτίμηση κινδύνων. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία σε Εξοπλισμό με Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης Κανονισμών του 2001, κάθε εργοδότης οφείλει να προβαίνει σε ανάλυση των θέσεων εργασίας, για την αξιολόγηση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά στους ενδεχόμενους κινδύνους για την όραση, τα σωματικά προβλήματα και την πνευματική καταπόνηση, λαμβάνοντας τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας και πρόληψης.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση ατυχήματος το οποίο μπορεί να συμβεί σε τηλεργαζόμενο, αυτό θα θεωρηθεί ως εργατικό και γνωστοποιήσιμο με βάση τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικινδύνων Συμβάντων) Κανονισμούς του 2007 και 2017, εφόσον συμβεί κατά τη διάρκεια της τηλεργασίας, όπως αυτή καθορίστηκε από τον εργοδότη του παθόντα.


  • Ανακοινώσεις
  • Εκδόσεις / Οδηγοί / Ηλεκτρονικές Εφαρμογές
  • Χρήσιμες Ιστοσελίδες
  • Ερευνητικό Έργο Tele-WOSH