Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΠαγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας

Στις 9 Μαρτίου 1965 συστάθηκε για πρώτη φορά τo Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας. Το Συμβούλιο προεδρεύετο από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σκοπός του, βάσει του Καταστατικού του, ήταν «να βοηθά, να παρέχει πληροφορίες, να καθοδηγεί και να διευθύνει εκείνους οι οποίοι εμπλέκονται στην πρόληψη των ατυχημάτων και την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών και συνηθειών εργασίας».

Στη συνέχεια, το θέμα του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας ρυθμιζόταν με τον περί Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας Νόμο του 1988 και από το 1996 με τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο.

Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 • να συμβουλεύει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ζητήματα προλήψεως ατυχημάτων,
 • να αναπτύσσει, διαδίδει και διατηρεί τις δραστηριότητες οι οποίες θα επηρεάσουν ή θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και γενικότερα του κοινού,
 • να υποβάλλει στον Υπουργό προτάσεις ή εισηγήσεις για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται και τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες μεθόδους εργασίας που πρέπει να ακολουθούνται προς το σκοπό εξασφάλισης της επαγγελματικής ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, και
 • να συμβουλεύει τον Υπουργό αναφορικά με τη σύνταξη ή αναθεώρηση Κανονισμών υπό το φως της γνώσης και πείρας που αποκτήθηκε από τη μελέτη των τοπικών συνθηκών, των διεθνών εξελίξεων και της τεχνολογικής προόδου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νομοθεσία, το Συμβούλιο τελεί υπό την προεδρία του Αρχιεπιθεωρητή και τα μέλη του καθώς και η περίοδος θητείας τους ορίζονται από αυτόν. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν εκπρόσωποι από τους ακόλουθους φορείς:
 • Υπηρεσία Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
 • Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου
 • Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 • Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου
 • Γενική Συνομοσπονδία Παγκύπριων Οργανώσεων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών
 • Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία
 • Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου
 • Δημοκρατική Εργατική Ομοσπονδία Κύπρου
 • Παγκύπρια Ομοσπονδία Ανεξαρτήτων Συντεχνιών
 • Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων
 • Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου
 • Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
 • Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου