Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ακτινοπροστασία > Μη-Ιονίζουσα Ακτινοβολία σε Χώρους Εργασίας

ΑκτινοπροστασίαΜη-Ιονίζουσα Ακτινοβολία σε Χώρους Εργασίας

Ένας από τους βασικούς στόχους του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας είναι η διασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας για τους εργαζόμενους και άλλα πρόσωπα στο εργασιακό περιβάλλον, από τους κινδύνους που πιθανόν να προκύψουν από την έκθεση σε μη-ιονίζουσες ακτινοβολίες, περιλαμβανομένων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και της τεχνητής οπτικής ακτινοβολίας και, στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζει νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία προσώπων στην εργασία, η οποία καλύπτει και το θέμα αυτό.


  • Ηλεκτρομαγνητικά πεδία

  • Προστασία του γενικού πληθυσμού (κοινού)

  • Ηλεκτρομαγνητική υπερευαισθησία

  • Τεχνητή οπτική ακτινοβολία