Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΧειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων

Οι παθήσεις που καλύπτονται με τον όρο «μυοσκελετικές παθήσεις» είναι το πιο διαδεδομένο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της εργασίας τους. Στην Ευρώπη περίπου 24% των εργαζομένων υποφέρουν από πόνους στη ράχη και την οσφυϊκή χώρα ενώ 22% παραπονιούνται για πόνους σε άλλα μέρη του σώματος. Οι μισές από τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις στην Ευρώπη οφείλονται σε χρόνιες παθήσεις της ράχης και της οσφυϊκής χώρας ενώ το 15% όλων των περιπτώσεων ανικανότητας για εργασία συνδέονται με οξείες κακώσεις στην ίδια περιοχή. Οι καταστάσεις αυτές δεν αποτελούν μόνο αίτιο πόνου, ανικανότητας για εργασία και οικονομικών απωλειών για τους εργαζομένους, αλλά έχουν επίσης ως συνέπεια υψηλό κόστος που επωμίζονται οι εργοδότες και η εθνική οικονομία.

Νομοθεσία για Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων

Η νομοθεσία που διέπει τα θέματα ασφάλειας και υγείας σχετικά με τη Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων (Χ.Δ.Φ.) αποτελείται από τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων) Κανονισμούς του 2001 (Κ.Δ.Π. 267/2001) οι οποίοι εναρμονίζουν την κυπριακή νομοθεσία με την Οδηγία 90/269/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1990.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή, οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα οργανωτικά μέτρα ή να χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα και κυρίως κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να αποφευχθεί η ανάγκη χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων ή να μειωθούν οι κίνδυνοι που διατρέχουν οι εργοδοτούμενοί τους κατά τη Χ.Δ.Φ. Στην πράξη, για την αξιολόγηση των κινδύνων, εμπλέκονται αρκετές ομάδες: εργοδότες, τεχνολόγοι, εργοδηγοί, λειτουργοί ασφάλειας, εργονόμοι, ιατροί εργασίας, εργαζόμενοι και εκπρόσωποί τους, εκπρόσωποι ασφαλιστικών φορέων και επιθεωρητές. Για την απλοποίηση του προσδιορισμού και της αξιολόγησης των κινδύνων και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, όλες οι ομάδες πρέπει να εφαρμόζουν την ίδια μέθοδο.

Αξιολόγηση των Κινδύνων από Χ.Δ.Φ.

Η αξιολόγηση των κινδύνων από τη Χ.Δ.Φ. μπορεί να γίνει σε 3 επίπεδα:
  • Το επίπεδο I περιλαμβάνει κατάλογο ελέγχου για τον προσδιορισμό των κινδύνων
  • Το επίπεδο II περιλαμβάνει την εφαρμογή κάποιας συγκεκριμένης μεθόδου αξιολόγησης των κινδύνων, όπως είναι η Μέθοδος Βασικών Στοιχείων (Key Item Method, KIM)
  • Το επίπεδο III χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων και εδώ παρέχεται για ενημερωτικούς μόνο σκοπούς.

Εκστρατείες διαφώτισης και επιθεώρησης για Χ.Δ.Φ.

Για τον περιορισμό των κινδύνων που δημιουργούνται από τη Χ.Δ.Φ., η Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SLIC) πραγματοποίησε το 2007 και το 2008 μια ευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης και ελέγχων υπό το σύνθημα «Μειώστε την καταπόνηση». Η εκστρατεία το 2007 απευθυνόταν σε εργοδότες και εργαζομένους στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και των μεταφορών και το 2008 απευθυνόταν σε εργοδότες και εργαζομένους στους τομείς του εμπορίου και των κατασκευών.

Κατά τη διάρκεια των εκστρατειών ετοιμάστηκε ενημερωτικό υλικό σε μορφή φυλλαδίων, αφισών και μηνύματος. Τα φυλλάδια περιέχουν πληροφορίες για τις εκστρατείες, για τους κινδύνους που συνδέονται με τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων καθώς επίσης και τις πιθανές λύσεις. Περιλαμβάνουν επίσης και παραδείγματα καλών πρακτικών που εξαλείφουν ή περιορίζουν τις εργασίες χειρωνακτικής διακίνησης σε κάθε έναν από τους τομείς αυτούς. Οι αφίσες περιλαμβάνουν εικόνες με παραδείγματα καλών πρακτικών, που δείχνουν τρόπους εκτέλεσης εργασιών διακίνησης φορτίων χωρίς έκθεση του εργαζόμενου σε κίνδυνο τραυματισμού ή πάθησης.

Υλικό της εκστρατείας


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Epipedo_III.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Epipedo_I.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Epipedo_II.pdf