Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Διαχείριση Επαγγελματικών Κινδύνων

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΔιαχείριση Επαγγελματικών Κινδύνων

Η αποτελεσματική διαχείριση των επαγγελματικών κινδύνων με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας, υγείας και ευημερίας στην εργασία είναι προς όφελος τόσο των εργοδοτουμένων όσο και της ίδιας της επιχείρησης. Η δέσμευση του εργοδότη για την εφαρμογή των βασικών αρχών πρόληψης, διαχείρισης των κινδύνων και μείωσης των εργατικών ατυχημάτων, επικίνδυνων συμβάντων και επαγγελματικών ασθενειών πρέπει να καθορίζεται στη γραπτή Πολιτική για τα θέματα Aσφάλειας και Yγείας (Α&Υ), την οποία πρέπει να διαθέτει κάθε εργοδότης. Για την πολιτική αυτή πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι εργοδοτούμενοι και συνεργάτες του εργοδότη.

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, κάθε εργοδότης και αντίστοιχα όπου ισχύει κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο οφείλει, μεταξύ άλλων, να εφαρμόζει τις αρχές πρόληψης και να λαμβάνει μέτρα για τον εντοπισμό, την πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων μέσω της Γραπτής Εκτίμησης των Κινδύνων (ΓΕΚ). Για την αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση των μέτρων αυτών πρέπει να εφαρμόζει κατάλληλο και επαρκές Σύστημα Διαχείρισης των Κινδύνων, να τηρεί ειδικό Αρχείο Ασφάλειας και Υγείας, να ορίζει πρόσωπα τα οποία να αποτελούν την Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ), να διαβουλεύεται με τους εργοδοτούμενους του μέσω των αντιπροσώπων τους και να διασφαλίζει τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τα θέματα Α&Υ και τέλος να παρέχει σε κάθε εργοδοτούμενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στα θέματα Α&Υ. Η διαχείριση των κινδύνων και γενικά όλων των θεμάτων Α&Υ διεκπεραιώνονται εσωτερικά στην επιχείρηση από τα μέλη της ΕΣΥΠΠ. Επιπρόσθετα, ο εργοδότης μπορεί να απευθυνθεί εκτός της επιχείρησής του και να συνεργάζεται με εγκεκριμένους συμβούλους, οι οποίοι προσφέρουν Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ).

Οι πρόνοιες που εισάγονται με τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2021 (Κ.Δ.Π 158/2021), οι οποίες αντικατέστησαν τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας Κανονισμούς του 2002, διευκρινίζουν τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και αυτοεργοδοτουμένων προσώπων σε σχέση με τη διαχείριση των θεμάτων Α&Υ και διευκολύνουν τη συμμόρφωση τους.

Οι βασικές απαιτήσεις των Κανονισμών αυτών περιγράφονται εδώ.


Ιανουάριος 2022

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων