Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Ατυχήματα Μεγάλης ΚλίμακαςΗ πολιτική του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στο θέμα του ελέγχου των Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας, έχει ως στόχο την προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από τα ατυχήματα τα οποία εμπερικλείουν επικίνδυνες χημικές ουσίες και τα οποία λόγω του είδους των χημικών ουσιών και του μεγέθους των εγκαταστάσεων, στις οποίες είναι δυνατό να συμβούν, μπορούν να έχουν επιπτώσεις σε μεγάλη κλίμακα.

Η επίτευξη του στόχου αυτού επιδιώκεται με την ύπαρξη ενός κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, με την επιτήρηση της εφαρμογής του, μέσω κατάλληλου συστήματος επιθεώρησης καθώς και με την ενημέρωση και πληροφόρηση.


Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις πιο κάτω ενότητες:


 • Νομοθεσία που εφαρμόζει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
 • Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
 • Σχετική νομοθεσία άλλων Υπηρεσιών
 • Υποχρεώσεις διαχειριστών Μονάδων SEVESO
 • Εγκαταστάσεις SEVESO στην Κύπρο
 • Πληροφόρηση του Κοινού
 • Σχεδιασμός χρήσεων γης
 • Σχέδια Επείγουσας Ανάγκης
 • Οδηγός για την Αξιολόγηση των Εκθέσεων Ασφαλείας SEVESO
 • Κατευθυντήριοι Κώδικες Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ενημερωτικά / διαφωτιστικά έντυπα