Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Άδειες / Πιστοποιητικά > Πολεοδομικές Άδειες και Άδειες Οικοδομής (Όροι Ασφάλειας και Υγείας)

Άδειες / ΠιστοποιητικάΠολεοδομικές Άδειες και Άδειες Οικοδομής (Όροι Ασφάλειας και Υγείας)
Διαβούλευση με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την έκδοση
Πολεοδομικής Άδειας - Άδειας Οικοδομής

Εισαγωγή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, στις περιπτώσεις που υποβάλλονται σχέδια και υπολογισμοί υποστατικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος εργασίας, για την εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής, η Αρμόδια Αρχή (π.χ. το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, οι Επαρχιακές Διοικήσεις, και οι Δημοτικές Αρχές) προτού εκδώσει την αιτούμενη άδεια, ζητά τις απόψεις του Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), κατά πόσον τα κτήρια και εγκαταστάσεις της αιτούμενης ανάπτυξης είναι κατάλληλα για χρήση για τους σκοπούς που προτείνεται στην αίτηση.

Για τον σκοπό αυτό, η Αρμόδια Αρχή διαβουλεύεται με το ΤΕΕ σχετικά με τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και άλλα παρεμφερή θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΤΕΕ.

Διαβούλευση με το ΤΕΕ

1. Διαβούλευση με Αρμόδιες Αρχές

Στο πλαίσιο της πιο πάνω διαβούλευσης η Αρμόδια Αρχή αποστέλλει στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας της Επαρχίας όπου βρίσκεται ή θα υλοποιηθεί η αιτούμενη ανάπτυξη, τη σχετική αίτηση μαζί με τα υποβληθέντα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις και κατόψεις) ή / και άλλα σχετικά έγγραφα που αφορούν την αιτούμενη ανάπτυξη (π.χ. περιβαλλοντική μελέτη).

Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΕΕ εξετάζει τα σχέδια και άλλα έγγραφα / στοιχεία που αφορούν την κάθε αίτηση και αφού επιθεωρηθούν τυχόν υφιστάμενα υποστατικά, όπου αυτό εφαρμόζεται, εκφράζονται απόψεις και καθορίζονται όροι για τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΤΕΕ, οι οποίοι αποστέλλονται στις Αρμόδιες Αρχές.

Για σκοπούς απλοποίησης, επίσπευσης και διευκόλυνσης της διαδικασίας διαβούλευσης των Αρμόδιων Αρχών με το ΤΕΕ, το ΤΕΕ ετοίμασε καθοδηγητικό Πίνακα με τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ».

Στον Πίνακα αυτό περιλαμβάνονται σε αντιστοιχία οι κατηγορίες των αναπτύξεων, σύμφωνα με την αντίστοιχη κατάταξη του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και καθορίζονται οι ακόλουθες δύο ομάδες κατηγοριών. Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν αναπτύξεις για την ανέγερση νέων ή / και τροποποιήσεις υφιστάμενων κτηρίων / κτηριακών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι εργασίας.

Κατηγορία Α: Κατηγορίες αναπτύξεων για τις οποίες οι Αρμόδιες Αρχές ή / και αιτητές / μελετητές μπορούν να εφαρμόσουν τους αντίστοιχους τυποποιημένους όρους του ΤΕΕ, χωρίς να απαιτείται να προηγηθεί διαβούλευση με το ΤΕΕ.

Παράρτημα 1: Διαχωρισμοί Οικοπέδων


Παράρτημα 2: Κατεδαφίσεις


Παράρτημα 3: Πολυκατοικίες και Οικιστικές Μονάδες


Παράρτημα 4: Μη Βιομηχανικά Υποστατικά


Παράρτημα 5: Πύργοι - Ιστοί


Παράρτημα 8: Επιπρόσθετοι Ειδικοί Όροι για Ψηλά Κτήρια

Κατηγορία Β: Κατηγορίες αναπτύξεων για τις οποίες απαιτείται να προηγηθεί διαβούλευση της Αρμόδιας Αρχής ή / και του αρμόδιου αιτητή / μελετητή με το ΤΕΕ για να εκφραστούν οι απόψεις και να τεθούν οι σχετικοί όροι του ΤΕΕ. Για τις αναπτύξεις αυτές το ΤΕΕ ετοίμασε καθοδηγητικούς όρους για Βιομηχανικά Υποστατικά για σκοπούς ενημέρωσης των μελετητών και των κυρίων των έργων (ιδιοκτητών) και διευκόλυνσης της συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας.

Παράρτημα 6: Καθοδηγητικοί Όροι για Βιομηχανικά Υποστατικά –
Η περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία


Παράρτημα 7*: Καθοδηγητικοί Όροι για Βιομηχανικά Υποστατικά -
Νομοθεσία για τον Έλεγχο των Αέριων Βιομηχανικών Αποβλήτων

* Σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα για τα θέματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, έχει μεταφερθεί από το ΤΕΕ στο Τμήμα Περιβάλλοντος στις 4.10.2021.

Η συμμόρφωση με τους τυποποιημένους ή / και καθοδηγητικούς όρους, αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών ή / και των μελετητών ή / και των κατόχων των υποστατικών και ελέγχεται κατά τις επιθεωρήσεις που διεξάγονται από αρμόδιους Λειτουργούς του ΤΕΕ. Επίσης στο ενημερωτικό έντυπο «Αδειοδοτήσεις και Βασικές Απαιτήσεις που απαιτούνται με βάση τη Νομοθεσία που εφαρμόζει το ΤΕΕ» υπάρχει πληροφόρηση για τις άδειες που εκδίδει το ΤΕΕ καθώς και τις βασικές απαιτήσεις των νομοθεσιών που εφαρμόζει.

Οι ιδιοκτήτες ή / και κάτοχοι ή / και μελετητές των υποστατικών έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε κατάλληλες ενέργειες για σκοπούς συμμόρφωσης με τους όρους αυτούς.

Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με τους σχετικούς όρους στα πιο πάνω Παραρτήματα, απαιτείται όπως:
  • Πριν από την έκδοση Πολεοδομικής Άδειας ή/και Άδειας Οικοδομής, να υποβληθεί, στην Αρμόδια Αρχή έκδοσης της αιτούμενης άδειας, το συμφωνητικό έγγραφο ορισμού του Συντονιστή για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου (Συντονιστής Α&Υ Μελέτης) (όρος για το Συντονιστή Α&Υ Μελέτης).

  • Πριν από την έκδοση Άδειας Οικοδομής, να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή έκδοσης της αιτούμενης άδειας Βεβαίωση ότι ετοιμάστηκε το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου (όρος για το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ).

2. Απευθείας Διαβούλευση με Αιτητές / Μελετητές

Η διαβούλευση με τους αιτητές / μελετητές γίνεται στο πλαίσιο του συστήματος εξασφάλισης διαβουλεύσεων από τους ενδιαφερόμενους που εφαρμόζει το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ). Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, ο μελετητής του έργου μπορεί να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες για κάθε ανάπτυξη διαβουλεύσεις από τα Αρμόδια Τμήματα / Υπηρεσίες / Αρχές, ώστε αυτές να υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας. Η διαδικασία αυτή διευκολύνει την επιτάχυνση της έκδοσης των Πολεοδομικών Αδειών.

Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις όπου η κατηγορία ανάπτυξης του υποστατικού εμπίπτει στην Ομάδα Α, σύμφωνα με τον πιο πάνω Πίνακα, δεν απαιτείται διαβούλευση με το ΤΕΕ αλλά εφαρμόζονται οι όροι στο αντίστοιχο Παράρτημα σύμφωνα με το είδος της αιτούμενης ανάπτυξης.

Στις περιπτώσεις όπου η κατηγορία ανάπτυξης του υποστατικού εμπίπτει στην πιο πάνω Ομάδα Β, σύμφωνα με τον πιο πάνω Πίνακα, τότε ο αιτητής / μελετητής αφού πρώτα εξασφαλίσει τον αριθμό διαβούλευσης από τις Πολεοδομικές αρχές, θα πρέπει να υποβάλει τη σχετική αίτηση μαζί με τα υποβληθέντα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις και κατόψεις) ή / και άλλα σχετικά έγγραφα που αφορούν την αιτούμενη ανάπτυξη (π.χ. περιβαλλοντική μελέτη) στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας της Επαρχίας όπου βρίσκεται ή θα υλοποιηθεί η αιτούμενη ανάπτυξη, για την απαιτούμενη διαβούλευση.

3. Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας

Στις περιπτώσεις όπου η αίτηση αφορά αναπτύξεις σε περιοχή που καλύπτεται από τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμούς του 2015 (Οδηγία SEVESO ΙΙΙ) (Κ.Δ.Π. 347/2015), θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες που καταγράφονται στην ιστοθέση σχεδιασμός χρήσεων γης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και επεξηγήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΕΕ στα τηλ. 22405612, 22405660, 22405601, 22405619, 22405615 ή/και με τα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας:


Λευκωσία: 22 879191

Λεμεσός: 25 827200

Λάρνακα: 24 805316

Πάφος: 26 822715

Αμμόχωστος: 23 819750

Οκτώβριος 2021 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Κατεβάστε το αρχείο Word Dilosi_Katartisis_Anathesis_S_A_Y_Stadio_Meleths.doc


Κατεβάστε το αρχείο Word Parartima_5_.doc


Κατεβάστε το αρχείο Word Parartima_7_.doc


Κατεβάστε το αρχείο Word Poleodomikes_Adeies_Pinakas_Feb19_.doc


Κατεβάστε το αρχείο Word Parartima_8.doc

ocx Parartima_6.docx

ocx Parartima_4.docx


Κατεβάστε το αρχείο Word Parartima_3.doc


Κατεβάστε το αρχείο Word Parartima_2_.doc


Κατεβάστε το αρχείο Word Parartima_1_.doc