Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) κατανοεί την σημασία της προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) και δεσμεύεται να προστατεύει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων με ανοιχτό, δίκαιο και διαφανή τρόπο.

Η παρούσα πολιτική επεξηγεί το πλαίσιο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων αυτών, καθώς και τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε σε σχέση με τα δεδομένα αυτά.


1. Ποιους αφορά η επεξεργασία ΔΠΧ


Το ΤΕΕ ζητά προσωπικά δεδομένα στην έκταση που αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για σκοπούς εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων του.

Συγκεκριμένα επεξεργαζόμαστε ΔΠΧ φυσικών προσώπων, όπως εργοδοτών, εργοδοτουμένων και αυτοεργοδοτουμένων, διευθυντών / εκπροσώπων / αντιπροσώπων εταιρειών και φορέων εκμετάλλευσης, μελετητών, συντονιστών εκτέλεσης και μελέτης κατασκευαστικών έργων, λειτουργών ασφάλειας, προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης για θέματα ασφάλειας και υγείας (ΕΞΥΠΠ – ΕΣΥΠΠ), θυμάτων εργατικών ατυχημάτων και θυμάτων επαγγελματικών ασθενειών, αιτητών για εξασφάλιση αδειών, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, συνεργατών, προμηθευτών, εμπειρογνωμόνων, συμβούλων, ελεγκτών και συντηρητών μηχανημάτων, προσώπων για χειρισμό παραπόνων, επισκεπτών της ιστοσελίδας και υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού του Τμήματος.

Η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων με βάση την παρούσα Πολιτική δεν αφορά νομικά πρόσωπα όπως εταιρείες, οργανισμούς, σωματεία, ιδρύματα, κυβερνητικές υπηρεσίες και άλλες νομικές οντότητες.


2. Τα ΔΠΧ που συλλέγουμε


Τα ΔΠΧ των φυσικών προσώπων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Δημογραφικά Δεδομένα (Ονοματεπώνυμο, Φύλο, Ημερομηνία Γέννησης, Ηλικία, Οικογενειακή Κατάσταση)
  • Δεδομένα Επικοινωνίας (Τηλέφωνο, Ηλεκτρονική και Ταχυδρομική Διεύθυνση)
  • Δεδομένα Ταυτότητας (Αρ. Ταυτότητας, Αρ. Διαβατηρίου, Αρ. Μητρώου Αλλοδαπών ΑRC, Αρ. Μητρώου Εργοδότη, Αρ. Εγγραφής Οχήματος)
  • Δεδομένα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ακαδημαϊκά Προσόντα, Πιστοποιητικά Εκπαιδεύσεων, Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας, Βεβαιώσεις εγγραφής σε επαγγελματικά σώματα, Αποτελέσματα Εξετάσεων, Βιογραφικά)
  • Δεδομένα Επαγγελματικής Δραστηριότητας (Εργασιακή Κατάσταση, Τάξη Εργολάβου, Τύπος Εργοδότη)
  • Δεδομένα σχετικά με Δικαστικές Υποθέσεις (Μαρτυρίες, Καταδίκες)
  • Δεδομένα Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης CCTV
  • Δεδομένα Μισθοδοτικά για το προσωπικό του ΤΕΕ (Μισθοδοτική Κλίμακα, Μισθό)
  • Δεδομένα Θέσης για το προσωπικό του ΤΕΕ (Ηλεκτρονική Κάρτα Εισόδου/Εξόδου)
Επίσης συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες «ειδικές κατηγορίες» προσωπικών δεδομένων
  • Ιατρικά Δεδομένα (Φύση Τραυματισμού των θυμάτων Εργατικών Ατυχημάτων, Στοιχεία Επαγγελματικών Ασθενειών, Άδειες ασθενείας του προσωπικού του ΤΕΕ)
  • Δεδομένα Φυλής ή Εθνικότητας


3. Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία των ΔΠΧ


Η επεξεργασία των ΔΠΧ βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός 2016/679) και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία στην Κύπρο που διέπει την συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Φυσικών Προσώπων.

Συγκεκριμένα, η επεξεργασία γίνετε για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:


  - Εκτέλεση σύμβασης της οποίας το φυσικό πρόσωπο είναι το συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων μετά από αίτημα, προτού συνάψει σύμβαση.

  - Συμμόρφωση του ΤΕΕ με νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από σχετικούς Νόμους, Κανονισμούς, Διατάγματα και άλλα νομικά δεσμευτικά έγγραφα.

  - Εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται για το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει - ανατεθεί στο ΤΕΕ.

  - Μετά τη λήψη Συγκατάθεσης.


Επιπρόσθετα, το ΤΕΕ δύναται να επεξεργάζεται ΔΠΧ ειδικών κατηγοριών όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζόμενου, για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος, καθώς και για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς.


4. Χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων


Το ΤΕΕ διατηρεί τα ΔΠΧ για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για τους σκοπούς που έχουν συλλεχθεί. Όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων δεν είναι πλέον αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών που συλλέχθηκαν ή για το χρονικό διάστημα που απαιτείται βάσει νόμου ή κυβερνητικής πολιτικής, ή για σκοπούς υπεράσπισης ή άσκησης των έννομων συμφερόντων του ΤΕΕ, τα δεδομένα θα καταστρέφονται με ασφαλή και ενδεδειγμένο τρόπο.


5. Αποδέκτες των ΔΠΧ


Το ΤΕΕ ενδέχεται να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε κρατική αρχή, υπηρεσία ή άλλο κρατικό φορέα εκεί που το απαιτεί νομοθετική ρύθμιση ή δικαστική απόφαση.


Επίσης, μέρος των προσωπικών στοιχείων των εγκεκριμένων προσώπων από το ΤΕΕ αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος για σκοπούς ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων (επιχειρήσεων, εργοδοτών, αυτοεργοδοτούμενων κ.α.).

Το ΤΕΕ δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.


6. Πως προστατεύουμε τα ΔΠΧ


Τα ΔΠΧ αποθηκεύονται σε έντυπη μορφή στους υπηρεσιακούς φακέλους που διατηρεί το ΤΕΕ και σε ηλεκτρονική μορφή, στους υπηρεσιακούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές του προσωπικού του ΤΕΕ και σε ειδικά μηχανογραφικά συστήματα που διαθέτει το ΤΕΕ.
Η πρόσβαση στους υπηρεσιακούς υπολογιστές και τα μηχανογραφημένα συστήματα γίνεται από το προσωπικό με την χρήση προσωπικού κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης.

Όσον αφορά τους υπηρεσιακούς φακέλους υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση στο σύστημα αρχειοθέτησης. Το προσωπικό το οποίο διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα δεσμεύεται με εμπιστευτικότητα και τήρηση απορρήτου, για κάθε πληροφορία που θα επεξεργαστεί.


7. Δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των ΔΠΧ


Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα στο ΤΕΕ για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων που τηρούμε σχετικά με το πρόσωπό σας. Διατηρείτε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα (λήψη) των δεδομένων σας.

Επίσης, στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται βάσει συναίνεσης σας, έχετε το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε. Το δικαίωμα αυτό πιθανόν να μην μπορεί να εφαρμοστεί στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την άσκηση δημόσιας εξουσίας από το ΤΕΕ.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματα, παρακαλούμε όπως υποβάλετε γραπτό αίτημα στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση etsekme@dli.mlsi.gov.cy, info@dli.mlsi.gov.cy.


8. Αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων


Το ΤΕΕ δεν προβαίνει σε τέτοιου είδους επεξεργασία.


9. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας


Εάν αισθάνεστε ότι οι προβληματισμοί και οι ερωτήσεις σας δεν έτυχαν πλήρους απάντησης εκ μέρους μας σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ιστοσελίδα http://www.dataprotection.gov.cy, το οποίο αποτελεί την εποπτική αρχή για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.


10. Διορθώσεις και Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όταν το κρίνει αναγκαίο. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνεστε να τη συμβουλεύεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα.


Η τελευταία έκδοση της παρούσας Πολιτικής είναι πάντοτε αναρτημένη στον ιστότοπο του ΤΕΕ.


11. Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνης Προστασίας Δεδομένων

Ταχ. Διεύθυνση: Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Τ.Θ. 24855, 1304 Λευκωσία


τηλ.:+35722405617

e-mail: etsekme@dli.mlsi.gov.cy


Σεπτέμβριος 2019 -Έκδοση 1