Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού ΧαρακτήραΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) κατανοεί την σημασία της προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) και δεσμεύεται να προστατεύει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων με ανοιχτό, δίκαιο και διαφανή τρόπο.

Η παρούσα πολιτική επεξηγεί το πλαίσιο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων αυτών, καθώς και τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε σε σχέση με τα δεδομένα αυτά.

1. Ποιους αφορά η επεξεργασία ΔΠΧ

Το ΤΕΕ ζητά προσωπικά δεδομένα στην έκταση που αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για σκοπούς εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων του.

Συγκεκριμένα επεξεργαζόμαστε ΔΠΧ φυσικών προσώπων, όπως εργοδοτών, εργοδοτουμένων και αυτοεργοδοτουμένων, διευθυντών / εκπροσώπων / αντιπροσώπων εταιρειών και φορέων εκμετάλλευσης, μελετητών, συντονιστών εκτέλεσης και μελέτης κατασκευαστικών έργων, λειτουργών ασφάλειας, προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης για θέματα ασφάλειας και υγείας (ΕΞΥΠΠ – ΕΣΥΠΠ), θυμάτων εργατικών ατυχημάτων και θυμάτων επαγγελματικών ασθενειών, αιτητών για εξασφάλιση αδειών, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, συνεργατών, προμηθευτών, εμπειρογνωμόνων, συμβούλων, ελεγκτών και συντηρητών μηχανημάτων, προσώπων για χειρισμό παραπόνων, και υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού του Τμήματος.

Η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων με βάση την παρούσα Πολιτική δεν αφορά νομικά πρόσωπα όπως εταιρείες, οργανισμούς, σωματεία, ιδρύματα, κυβερνητικές υπηρεσίες και άλλες νομικές οντότητες.

2. Τα ΔΠΧ που συλλέγουμε

Το ΤΕΕ προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία ΔΠΧ φυσικών προσώπων στις πιο κάτω αναφερόμενες περιπτώσεις:

i. Επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς έγκρισης / επανέγκρισης παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις πρόνοιες των Νομοθεσιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΤΕΕ

Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από τα φυσικά πρόσωπα (αιτητές) μέσω υποβολής σχετικής αίτησης ή/και μέσω οποιασδήποτε άλλης αλληλογραφίας/ενημέρωσης, η οποία κρίνεται απαραίτητη και λαμβάνεται στα πλαίσια εκπλήρωσης των σκοπών του πλαισίου εργασιών του ΤΕΕ και σχετίζονται με την εξέταση, επαλήθευση, παροχή υπηρεσιών και εξυπηρέτηση των φυσικών προσώπων, ως το εκάστοτε σχετικό νομοθετικό / θεσμικό πλαίσιο προνοεί.

Η νομική βάση της επεξεργασίας αντλείται από τις διατάξεις των Άρθρων 6(1)(β) και (γ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων(ΓΚΠΔ) καθώς και από τις πρόνοιες

 • των Κανονισμών 8(1)(γ) και 25(2) των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2021 (Κ.Δ.Π. 158/2021),
 • των Κανονισμών 8(1) και 9(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) Κανονισμών του 2012 (Κ.Δ.Π. 533/2012),
 • των Κανονισμών 9(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων) Κανονισμών του 2021 (Κ.Δ.Π. 153/2021),
 • του Κανονισμού 20(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Συστήματα Ρευστών) Κανονισμών του 2022 (Κ.Δ.Π. 2022), των Κανονισμών 14(3), 15(1) και 16(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου) Κανονισμών του 2021 (Κ.Δ.Π. 189/2021),
 • των Κανονισμών 2 και 9 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρώτες Βοήθειες) Κανονισμών του 2009 και
 • των Άρθρων 13,14, 48(1) και 61 του περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας Νόμου του 2018 (Ν.164(Ι)/2018).

Τα ΔΠΧ που κατά κανόνα συλλέγονται αφορούν:

  Δεδομένα Ταυτότητας και Επικοινωνίας, τα οποία κατά περίπτωση περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, αρ. ταυτότητας, αρ. διαβατηρίου, αρ. μητρώου αλλοδαπών (ΑRC) τηλέφωνο, ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση.

  Δεδομένα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα οποία κατά περίπτωση περιλαμβάνουν ακαδημαϊκά προσόντα, πιστοποιητικά εκπαιδεύσεων, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, βεβαιώσεις εγγραφής σε επαγγελματικά σώματα, αποτελέσματα εξετάσεων, βιογραφικά.

ii. Επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς εξασφάλισης Αδειών / Πιστοποιητικών / Βεβαιώσεων σύμφωνα με τις πρόνοιες των Νομοθεσιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΤΕΕ

Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από τα φυσικά πρόσωπα (αιτητές) μέσω υποβολής σχετικής αίτησης ή/και μέσω οποιασδήποτε άλλης αλληλογραφίας/ενημέρωσης, η οποία κρίνεται απαραίτητη και λαμβάνεται στα πλαίσια εκπλήρωσης των σκοπών του πλαισίου εργασιών του ΤΕΕ και σχετίζονται με την εξέταση, επαλήθευση, παροχή υπηρεσιών και εξυπηρέτηση των φυσικών προσώπων, ως το εκάστοτε σχετικό νομοθετικό / θεσμικό πλαίσιο προνοεί.

Η νομική βάση της επεξεργασίας αντλείται από τις διατάξεις των Άρθρων 6(1)(β) και (γ) του ΓΚΠΔ καθώς και από τις πρόνοιες του Άρθρου 55Α των περί Ασφάλειας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2020, ως έχουν τροποποιηθεί.

Τα ΔΠΧ που κατά κανόνα συλλέγονται είναι το ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας των αιτητών.

iii. Επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς Γνωστοποίησης στοιχείων σύμφωνα με τις πρόνοιες των Νομοθεσιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΤΕΕ

Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από τα φυσικά πρόσωπα μέσω υποβολής σχετικού εντύπου, ως το εκάστοτε σχετικό νομοθετικό / θεσμικό πλαίσιο προνοεί. Τα έντυπα γνωστοποίησης στοιχείων αφορούν τις περιπτώσεις έναρξης εργασιών εργοταξίου, γνωστοποίησης επικίνδυνου συμβάντος, καθώς και της γνωστοποίησης εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Η νομική βάση της επεξεργασίας αντλείται από τις διατάξεις των Άρθρων 6(1)(β) και (γ) του ΓΚΠΔ και από τις διατάξεις των Άρθρων 9(2)(η), (θ) και (ι) για τα ΔΠΧ ειδικών κατηγοριών, καθώς και από τις πρόνοιες:
 • των Κανονισμών 4 και 5 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών του 2007 και 2017 (Κ.Δ.Π. 531/2007 & Κ.Δ.Π. 319/2017),
 • των Κανονισμών 3, 4, 6 και 8 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Επαγγελματικών Ασθενειών) Κανονισμών του 2007 (Κ.Δ.Π. 530/2007) και
 • του Κανονισμού 6 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015).


Τα ΔΠΧ που κατά κανόνα συλλέγονται αφορούν:
  Δημογραφικά Δεδομένα και Δεδομένα Ταυτότητας και Επικοινωνίας, τα οποία κατά περίπτωση περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, ηλικία, αρ. ταυτότητας, αρ. διαβατηρίου, αρ. μητρώου αλλοδαπών (ΑRC), τηλέφωνο, ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση.

  Δεδομένα Επαγγελματικής κατάστασης, τα οποία κατά περίπτωση περιλαμβάνουν αρ. μητρώου εργοδότη, εργασιακή κατάσταση, τάξη εργολάβου, τύπος εργοδότη.

  Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τα οποία κατά περίπτωση περιλαμβάνουν δεδομένα φυλής ή εθνικότητας και δεδομένα που αφορούν την υγεία σχετικά με τη φύση τραυματισμού των θυμάτων εργατικών ατυχημάτων και στοιχεία επαγγελματικών ασθενειών.

iv. Επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς άσκησης των εξουσιών των Επιθεωρητών σύμφωνα με τις πρόνοιες των Νομοθεσιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΤΕΕ

Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από τα φυσικά πρόσωπα ή/και μέσω οποιασδήποτε άλλης αλληλογραφίας/ενημέρωσης, η οποία κρίνεται απαραίτητη στο πλαίσιο εκπλήρωσης των καθηκόντων ελέγχου, επιβολής της συμμόρφωσης και παρακολούθησης των διορθωτικών μέτρων που εφαρμόζονται, ως το εκάστοτε σχετικό νομοθετικό / θεσμικό πλαίσιο προνοεί.

Η νομική βάση της επεξεργασίας αντλείται από τις διατάξεις των Άρθρων 6(1)(β) και (γ) του ΓΚΠΔ καθώς και από τις πρόνοιες του Άρθρου 44 των περί Ασφάλειας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2020, ως έχουν τροποποιηθεί.

Τα ΔΠΧ που κατά κανόνα συλλέγονται αφορούν:
  Δημογραφικά Δεδομένα και Δεδομένα Ταυτότητας και Επικοινωνίας, τα οποία κατά περίπτωση περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, ηλικία, αρ. ταυτότητας, αρ. διαβατηρίου, αρ. μητρώου αλλοδαπών (ΑRC), τηλέφωνο, ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση.

  Δεδομένα Επαγγελματικής κατάστασης, τα οποία κατά περίπτωση περιλαμβάνουν αρ. μητρώου εργοδότη, εργασιακή κατάσταση, τάξη εργολάβου, τύπος εργοδότη.

  Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τα οποία κατά περίπτωση περιλαμβάνουν δεδομένα φυλής ή εθνικότητας και δεδομένα που αφορούν την υγεία σχετικά με τη φύση τραυματισμού των θυμάτων εργατικών ατυχημάτων και στοιχεία επαγγελματικών ασθενειών.

v. Επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς διερεύνησης παραπόνων / καταγγελιών / ερωτημάτων

Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από τα φυσικά πρόσωπα.

Η νομική βάση της επεξεργασίας αντλείται από τις διατάξεις των Άρθρων 6(1)(ε) του ΓΚΠΔ.

Τα ΔΠΧ που κατά κανόνα συλλέγονται είναι το ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας του φυσικού προσώπου που υποβάλει το παράπονο / καταγγελία / ερώτημα και τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα που πιθανώς να αποκαλύψει το φυσικό πρόσωπο τα οποία σχετίζονται με το παράπονο / καταγγελία / ερώτημα.

vi. Επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς διενέργειας Διαγωνισμών / Προσφορών / Πλήρωσης θέσεων

Τα δεδομένα συλλέγονται αντίστοιχα από τους προσφοροδότες και του υποψήφιους για πρόσληψη στη δημόσια υπηρεσία.

Η νομική βάση της επεξεργασίας αντλείται από τις διατάξεις των Άρθρων 6(1)(γ) και (ε) του ΓΚΠΔ καθώς και από τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016, ως έχει τροποποιηθεί και των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2023, ως έχουν τροποποιηθεί.

Τα ΔΠΧ που κατά κανόνα συλλέγονται αφορούν:
  Δημογραφικά Δεδομένα και Δεδομένα Ταυτότητας και Επικοινωνίας, τα οποία κατά περίπτωση περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, ηλικία αρ. ταυτότητας, αρ. διαβατηρίου, αρ. μητρώου αλλοδαπών (ΑRC), τηλέφωνο, ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση.

  Δεδομένα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Επαγγελματικής Κατάστασης, τα οποία κατά περίπτωση περιλαμβάνουν ακαδημαϊκά προσόντα, πιστοποιητικά εκπαιδεύσεων, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, βεβαιώσεις εγγραφής σε επαγγελματικά σώματα, βιογραφικά.
vii. Επεξεργασία δεδομένων συνεργατών / προμηθευτών / εμπειρογνωμόνων/ συμμετεχόντων σε επιμορφωτικά προγράμματα

Το Τμήμα συλλέγει και επεξεργάζεται τα ΔΠΧ των πιο πάνω φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της επικοινωνίας, τη ενημέρωσης, της πρόσκλησης σε εκδηλώσεις / ημερίδες και της εύρυθμης λειτουργίας των αρμοδιοτήτων του ΤΕΕ.

Η νομική βάση της επεξεργασίας αντλείται από τις διατάξεις του Άρθρου 6(1) (α),(γ) (δ) και (ε) του ΓΚΠΔ καθώς και από τις πρόνοιες των Νομοθεσιών:
 • περί Ασφάλειας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2020, ως έχουν τροποποιηθεί,
 • περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας Νόμου του 2018 (Ν.164(Ι)/2018),
 • περί της Ποιότητα του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμο του 2010 (Ν. 77(Ι)/2010), ως έχει τροποποιηθεί,
 • περί Γενετικά Τροποποιημένων Μικροοργανισμών Νόμο (Ν. 15(Ι)/2004)

και τις πρόνοιες των Κανονισμών:
 • περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015 (Κ.Δ.Π. 424/2015) και
 • περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 2015 (Κ.Δ.Π. 347/2015).

Τα ΔΠΧ που κατά κανόνα συλλέγονται είναι το ονοματεπώνυμο, θέση και στοιχεία επικοινωνίας.

viii. Επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο απασχόλησης

Τα δεδομένα συλλέγονται για σκοπούς πρόσληψης, ταυτοποίησης του προσωπικού, επικοινωνίας, μισθοδοσίας, αξιολόγησης της απόδοσης.

Η νομική βάση της επεξεργασίας αντλείται από τις διατάξεις του Άρθρου 6(1)(γ) και (ε) του ΓΚΠΔ καθώς και από τις πρόνοιες των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2023, ως έχουν τροποποιηθεί.

Τα ΔΠΧ που κατά κανόνα συλλέγονται είναι το ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, άδειες ανάπαυσης / ασθενείας, δεδομένα θέσης (ηλεκτρονική κάρτα εισόδου/ εξόδου), στοιχεία μόρφωσης και συνεχούς εκπαίδευσης, ετήσιες αξιολογήσεις και μισθολογικά στοιχεία.

ix. Κλειστό Κύκλωμα Βίντεο-παρακολούθησης - CCTV

Το ΤΕΕ έχει εγκατεστημένες πέντε κάμερες βίντεο-παρακολούθησης για σκοπούς ασφάλειας του κτηρίου. Οι κάμερες είναι τοποθετημένες σε αντίστοιχα ελεγχόμενα σημεία εισόδου / εξόδου του κτηρίου στο υπόγειο και την κεντρική είσοδο καθώς και στον πρώτο όροφο (βεράντα). Οι κάμερες λαμβάνουν εικόνες του προσωπικού και των επισκεπτών, κατά την είσοδό τους ή κατά την έξοδό τους από το Τμήμα.

Η νομική βάση της επεξεργασίας αντλείται από τις διατάξεις του Άρθρου 6(1)(ε) του ΓΚΠΔ.
Οι εικόνες διατηρούνται για 2 εβδομάδες.

3. Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία των ΔΠΧ

Η επεξεργασία των ΔΠΧ βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός 2016/679) και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία στην Κύπρο που διέπει την συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Φυσικών Προσώπων.

Συγκεκριμένα, η επεξεργασία γίνετε για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:
  (α) Μετά τη λήψη συγκατάθεσης, ή /και
  (β) Εκτέλεση σύμβασης της οποίας το φυσικό πρόσωπο είναι το συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων μετά από αίτημα, προτού συνάψει σύμβαση, ή/και
  (γ) Συμμόρφωση του ΤΕΕ με νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από σχετικούς Νόμους, Κανονισμούς, Διατάγματα και άλλα νομικά δεσμευτικά έγγραφα, ή/και
  (δ) Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκείμενου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, ή/και
  (ε) Εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται για το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο ΤΕΕ.


Επιπρόσθετα, το ΤΕΕ δύναται να επεξεργάζεται ΔΠΧ ειδικών κατηγοριών όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζόμενου, για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος, καθώς και για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς.

4. Χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Το ΤΕΕ διατηρεί τα ΔΠΧ για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για τους σκοπούς που έχουν συλλεχθεί. Όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων δεν είναι πλέον αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών που συλλέχθηκαν ή για το χρονικό διάστημα που απαιτείται βάσει νόμου ή κυβερνητικής πολιτικής, ή για σκοπούς υπεράσπισης ή άσκησης των έννομων συμφερόντων του ΤΕΕ, τα δεδομένα θα καταστρέφονται με ασφαλή και ενδεδειγμένο τρόπο.

5. Αποδέκτες των ΔΠΧ

Το ΤΕΕ ενδέχεται να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε κρατική αρχή, υπηρεσία ή άλλο κρατικό φορέα εκεί που το απαιτεί νομοθετική ρύθμιση ή δικαστική απόφαση.

Επίσης, μέρος των προσωπικών στοιχείων των εγκεκριμένων προσώπων από το ΤΕΕ αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος για σκοπούς ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων (επιχειρήσεων, εργοδοτών, αυτοεργοδοτούμενων κ.α.).

Το ΤΕΕ δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Πως προστατεύουμε τα ΔΠΧ

Τα ΔΠΧ αποθηκεύονται σε έντυπη μορφή στους υπηρεσιακούς φακέλους που διατηρεί το ΤΕΕ και σε ηλεκτρονική μορφή, στους υπηρεσιακούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές του προσωπικού του ΤΕΕ και σε ειδικά μηχανογραφικά συστήματα που διαθέτει το ΤΕΕ.

Η πρόσβαση στους υπηρεσιακούς υπολογιστές και τα μηχανογραφημένα συστήματα γίνεται από το προσωπικό με την χρήση προσωπικού κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης.

Όσον αφορά τους υπηρεσιακούς φακέλους υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση στο σύστημα αρχειοθέτησης. Το προσωπικό το οποίο διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα δεσμεύεται με εμπιστευτικότητα και τήρηση απορρήτου, για κάθε πληροφορία που θα επεξεργαστεί.

7. Δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των ΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα στο ΤΕΕ για πρόσβαση, διόρθωση ή/και διαγραφή των δεδομένων που τηρούμε σχετικά με το πρόσωπό σας. Διατηρείτε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα (λήψη) των δεδομένων σας.

Επίσης στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται βάσει συναίνεσης σας, έχετε το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε. Το δικαίωμα αυτό πιθανόν να μην μπορεί να εφαρμοστεί στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την άσκηση δημόσιας εξουσίας από το ΤΕΕ.

Τέλος σημειώνεται ότι, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση γνωστοποίησης κάθε διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν νόμιμα τα προσωπικά δεδομένα και ενημέρωσης, εφόσον ζητηθεί, του φυσικού προσώπου σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματα ή έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε γραπτό αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας παρατίθενται πιο κάτω.

8. Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@dli.mlsi.gov.cy ή γραπτώς στην ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Τ.Θ. 24855, 1304 Λευκωσία

9. Αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Το ΤΕΕ δεν προβαίνει σε τέτοιου είδους επεξεργασία.

10. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Εάν αισθάνεστε ότι οι προβληματισμοί και οι ερωτήσεις σας δεν έτυχαν πλήρους απάντησης εκ μέρους μας σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ιστοσελίδα http://www.dataprotection.gov.cy, το οποίο αποτελεί την εποπτική αρχή για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

11. Διορθώσεις και Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όταν το κρίνει αναγκαίο. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνεστε να τη συμβουλεύεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τελευταία φορά αναθεωρήθηκε στις 19/6/2023.


Ιούλιος 2023Download file type Acrobat ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΕΕ_JUL2023.pdf