Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΈΞΥΠΠΣύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2021 (Κ.Δ.Π 158/2021):

Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν έχει διαθέσιμες επαρκείς δυνατότητες, ούτε και τα κατάλληλα πρόσωπα στον χώρο εργασίας του για την οργάνωση και διεξαγωγή των δραστηριοτήτων προστασίας και πρόληψης, αυτός μπορεί να απευθύνεται σε Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) για την οργάνωση και διεξαγωγή των δραστηριοτήτων αυτών, οι οποίες πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή, δηλαδή του Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Με βάση τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2021, κάθε εργοδότης (ή αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, κατά περίπτωση) οφείλει να συμμορφώνεται με τις σχετικές νομοθετικές πρόνοιες, οι κυριότερες των οποίων είναι οι ακόλουθες-
  (α) Ο εργοδότης ενημερώνει τις ΕΞΥΠΠ για τους παράγοντες τους οποίους ο ίδιος γνωρίζει ή πιστεύει ότι έχουν, ή μπορεί να έχουν, επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία οποιουδήποτε προσώπου στην εργασία ή/και άλλου προσώπου, ως αποτέλεσμα της διεξαγωγής των δραστηριοτήτων ή της διεύθυνσης της επιχείρησής του.

  (β) Διασφαλίζει ότι οι ΕΞΥΠΠ έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τους κινδύνους στην εργασία καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία και πρόληψη.

  (γ) Διασφαλίζει ότι οι ΕΞΥΠΠ έχουν τα αναγκαία προσόντα, διαθέτουν τον εξοπλισμό και τα απαιτούμενα προσωπικά και επαγγελματικά μέσα, κατέχουν έγκριση από τον Αρχιεπιθεωρητή και είναι επαρκείς σε αριθμό ώστε να μπορούν να αναλάβουν τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων προστασίας και πρόληψης, ανάλογα με—
    (i) το μέγεθος της εγκατάστασης, του υποστατικού ή/και της επιχείρησής του ή/και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι εργοδοτούμενοι,

    (ii) την κατανομή των εργοδοτουμένων του στο σύνολο της εγκατάστασης, του υποστατικού ή/και της επιχείρησής του, και

    (iii) τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται άλλα πρόσωπα που μπορεί να επηρεασθούν από τις δραστηριότητες ή τη διεύθυνση της επιχείρησής του στην εργασία
  (δ) Διαθέτει Συμβόλαιο με τις ΕΞΥΠΠ αυτές, στο οποίο διευκρινίζονται οι δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης που του προσφέρονται και περιλαμβάνεται η ενημέρωση των αντιπροσώπων ασφάλειας ή/και των εργοδοτουμένων του για τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που εκτελούν οι ΕΞΥΠΠ, καθώς και τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν με σκοπό την εξάλειψη ή μείωση των κινδύνων σε αποδεκτό επίπεδο, και

  (ε) Εισάγει στο ειδικό αρχείο ασφάλειας και υγείας που προβλέπεται στις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών, το όνομα και τη διεύθυνση των ΕΞΥΠΠ που αναλαμβάνουν τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης, και το Συμβόλαιο με το είδος των προσφερόμενων εργασιών και δραστηριοτήτων από τις ΕΞΥΠΠ που επιλέγει. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο εργοδότης προσφεύγει σε ΕΞΥΠΠ, αυτή η ενέργεια δεν τον απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του σ' αυτόν τον τομέα ή από τις οποιεσδήποτε υποχρεώσεις που του επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.
Επίσης, με βάση τους πιο πάνω Κανονισμούς, το κάθε πρόσωπο που εγκρίνεται ως ΕΞΥΠΠ οφείλει να συμμορφώνεται με τις σχετικές πρόνοιες, οι κυριότερες των οποίων είναι οι ακόλουθες-

  (α) Ο ΕΞΥΠΠ διαθέτει Συμβόλαιο με τον εργοδότη (ή ανάλογα, με το αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο) στον οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του και σ’ αυτό καθορίζονται οι δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των κινδύνων τις οποίες θα προσφέρει.

  (β) Αποστέλλει στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας εγκεκριμένο Έντυπο Ανάληψης Εργασίας, στο οποίο περιγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα είδη των δραστηριοτήτων προστασίας και πρόληψης που αναλαμβάνουν να παρέχουν στον εργοδότη / αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο για τη/το συγκεκριμένη/ο εγκατάσταση, υποστατικό ή/και επιχείρηση. Πρότυπο Έντυπο Ανάληψης Εργασίας για χρήση από κάθε ΕΞΥΠΠ διατίθεται εδώ.

  (γ) Υπογράφει και σφραγίζει με σαφή και ευκρινή τρόπο τα κείμενα, τις εκθέσεις και άλλα έγγραφα που ετοιμάζουν για τον εργοδότη ή το αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο και αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ποιότητα και ακρίβεια των πληροφοριών και των στοιχείων των εγγράφων αυτών.

  (δ) Τηρεί φακέλους με στοιχεία, όπως εξετάσεις, μετρήσεις, έρευνες, υποδείξεις για κάθε εγκατάσταση, υποστατικό ή/και επιχείρηση εργοδότη ή αυτοεργοδοτούμενου προσώπου με τον οποίο ή με το οποίο έχουν συμβληθεί για να παρέχουν υπηρεσίες.

  (ε) Υποβάλλει στον Αρχιεπιθεωρητή σε εγκεκριμένο έντυπο, μέχρι το τέλος του πρώτου διμήνου κάθε νέου έτους, ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων του/της για το προηγούμενο έτος. Πρότυπο Έντυπο Ετήσιας Έκθεσης για χρήση από κάθε ΕΞΥΠΠ διατίθεται εδώ.

  (στ)Τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο που αφορά τόσο τον/την ίδιο/α όσο και τον εργοδότη ή το αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο με τον οποίο ή με το οποίο έχει συμβληθεί ή στον οποίον ή στο οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του/της.

  (ζ) Συνεργάζεται, αναλόγως των αναγκών, με τον εργοδότη ή/και με τα οριζόμενα από τον εργοδότη μέλη της Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης των Κινδύνων (ΕΣΥΠΠ), με τους αντιπροσώπους ασφάλειας και τους εργοδοτούμενους του εργοδότη στον οποίον παρέχει υπηρεσίες.

  (η) Ελέγχει τον χώρο εργασίας, την εγκατάσταση, το υποστατικό ή/και την επιχείρηση για την οποία / το οποίο / την οποία θα ετοιμάσει ΓΕΚ ή κείμενα, εκθέσεις και άλλα έγγραφα που θα βοηθήσουν στην εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης των Κινδύνων.

  (θ) Εκτελεί ικανοποιητικά και με επάρκεια τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης που ανέλαβε να εκτελέσει.

  (ι) Συμμορφώνεται με τους Όρους που καθορίζονται στις εγκρίσεις που του/της παρέχει ο Αρχιεπιθεωρητής, και

  (ια) Παρουσιάζει για έλεγχο, σε περίπτωση που αυτό τους ζητηθεί από τον συμβαλλόμενο μ’ αυτές εργοδότη ή από τον εκπρόσωπό του ή/και από συμβαλλόμενο αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, ανάλογα με την περίπτωση, το πιστοποιητικό έγκρισης από τον Αρχιεπιθεωρητή.

Τονίζεται ότι κάθε πρόσωπο που δύναται να διεξάγει τέτοιες δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των κινδύνων και που μπορούν να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άλλους εργοδότες ή άλλα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα πρέπει, σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο πάνω Κανονισμών, να τυγχάνει της έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή που είναι ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Για να τύχουν της έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα.

Για τον σκοπό αυτό, το κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο που επιθυμεί να εγκριθεί από τον Αρχιεπιθεωρητή πρέπει να υποβάλει στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σχετική Αίτηση η οποία πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που τεκμηριώνουν τα προσόντα του, δηλαδή:

 • ακαδημαϊκή εκπαίδευση,
 • πολύ καλή γνώση της Κυπριακής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και Πολιτικής που διέπει τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2013, το Τμήμα διοργανώνει σχετική γραπτή εξέταση την οποία απαιτείται όπως ο κάθε αιτητής παρακαθίσει και επιτύχει. Το σχετικό έντυπο για συμμετοχή στην εξέταση ευρίσκεται εδώ.
 • επιμόρφωση σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, και
 • επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Περαιτέρω, βάσει του σχετικού Διατάγματος της 19.11.2021 (Κ.Δ.Π. 466/2021), από 1.1.2022, κάθε Εγκεκριμένο Πρόσωπο οφείλει να καταβάλλει στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Ετήσιο Τέλος Άσκησης Επαγγέλματος το οποίο ανέρχεται στα €170. Η καταβολή του Τέλους αυτού στο Τμήμα πρέπει να γίνεται μέχρι τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους, μέσω της ιστοσελίδας JCCsmart με χρήση του σχετικού αριθμού αναφοράς που αποστέλλεται στο κάθε Πρόσωπο, μέσω του συστήματος πληρωμών της JCC.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με τα Εγκεκριμένα Πρόσωπα έχει ετοιμάσει σχετικό Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, με τον οποίο τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να συμμορφώνονται.

Α. Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα

Από την 1 Μαρτίου 2010 το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας δέχεται αιτήσεις για έγκριση προσώπων με βάση τα νέα Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα.

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης του θεσμού των ΕΞωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης των κινδύνων (ΕΞΥΠΠ), το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει προβεί σε αναθεώρηση των Ελάχιστων Απαιτούμενων Προσόντων. Συγκεκριμένα, με τη λήξη της πενταετίας 2010-15, οι μεταβατικές / προσωρινές διατάξεις που ίσχυαν για τους υφιστάμενους ΕΞΥΠΠ έχουν τερματιστεί (Κατηγορία 6, Πίνακας 1 των Ελάχιστων Απαιτούμενων Προσόντων).
Για τις κατηγορίες 3, 4 και 5 του Πίνακα 1 των Ελάχιστων Απαιτούμενων Προσόντων, έχει προστεθεί η ακόλουθη διευκρίνιση αναφορικά με τα αποδεκτά πιστοποιητικά για την ειδική εκπαίδευση στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Σημείωση 2 των Ελάχιστων Απαιτούμενων Προσόντων)

 • Κατοχή τουλάχιστον 150 ωρών εκπαίδευσης, με επικύρωση κατάλληλης αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι το σύνολο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενός υποψηφίου ΕΞΥΠΠ οφείλει να έχει ισορροπημένη κάλυψη όλων των ενοτήτων που αναγράφονται στον Πίνακα 3 των Ελάχιστων Απαιτούμενων Προσόντων. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων εκπαιδεύσεων που παρέχονται από Επαγγελματικά Ινστιτούτα / Ακαδημαϊκά Ιδρύματα / Φορείς είναι τα ακόλουθα-

   i. Πανεπιστημιακό Πτυχίο ή Μεταπτυχιακός Τίτλος στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία.

   ii. Πιστοποιητικό «International General Certificate in Occupational Safety and Health» του Οργανισμού NEBOSH, η απόκτηση του οποίου πιστώνεται σε υποψήφιο ΕΞΥΠΠ με 83 επικυρωμένες ώρες.

   iii. Σειρά Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για κατάρτιση Λειτουργών Ασφάλειας του Κέντρου Παραγωγικότητας, που να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τις 20 ενότητες απαιτούμενης επιμόρφωσης στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασίας, με σχετική γραπτή εξέταση, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου πιστώνεται σε υποψήφιο ΕΞΥΠΠ με 130 επικυρωμένες ώρες.
 • Κατοχή τουλάχιστον 100 ωρών εκπαίδευσης, χωρίς επικύρωση κατόπιν κατάλληλης αξιολόγησης, δηλαδή με απλή συμμετοχή του υποψήφιου ΕΞΥΠΠ σε σχετικές εκπαιδευτικές ημερίδες / σεμινάρια / παρουσιάσεις/ εργαστήρια για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία με πιστοποιητικά που τεκμηριώνουν τη συμμετοχή του υποψηφίου.

Η ανακοίνωση του Τμήματος του Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με τα αποδεκτά Εκπαιδευτικά Προγράμματα με βάση τα Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα για τις ΕΞΥΠΠ, διευκρινίζει τις κατηγορίες εκπαίδευσης για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και είναι διαθέσιμη εδώ.

Οι υπόλοιπες απαιτήσεις των Ελάχιστων Απαιτουμένων Προσόντων παραμένουν οι ίδιες.

Β. Γραπτές Εξετάσεις

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, από την 1.1.2013, η επιτυχής συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις του Τμήματος για διαπίστωση της πολύ καλής γνώσης της Κυπριακής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και Πολιτικής που διέπει τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Ελάχιστων Απαιτούμενων Προσόντων για έγκριση ως ΕΞΥΠΠ.

Για δήλωση συμμετοχή στις εν λόγω εξετάσεις, απαιτείται η έγκαιρη υποβολή του σχετικού εντύπου, καθώς και καταβολή του τέλους συμμετοχής, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στον ακόλουθο σύνδεσμο-

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/A590CAD061BD3C2BC2257DD4003CBD77?OpenDocument

Σημειώνεται ότι από την 1.1.2016 δεν γίνονται αποδεκτά από το Τμήμα οποιαδήποτε πιστοποιητικά επιτυχίας σε εξέταση για τη Νομοθεσία που διέπει τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία που πιθανόν να διενεργείται από εκπαιδευτικούς φορείς ανεξαρτήτως της ημερομηνίας απόκτησής τους. Νοείται ότι οι εν λόγω φορείς εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο συνεισφέροντας στην εκπαίδευση και προετοιμασία ενδιαφερομένων υποψηφίων για τις εξετάσεις που διενεργεί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Γ. Μητρώο ΕΞΥΠΠ

Για σκοπούς πληροφόρησης των ενδιαφερομένων εργοδοτών και αυτοεργοδοτουμένων προσώπων που επιθυμούν να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες τέτοιου Εγκεκριμένου Προσώπου, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηρεί Μητρώο Εγκεκριμένων Προσώπων.

Το Μητρώο των Εγκεκριμένων Προσώπων, το οποίο δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, θα αναθεωρηθεί σχετικά με την κατοχή της πολύ καλής γνώσης της νομοθεσίας, ώστε σ’ αυτό να περιλαμβάνεται αναφορά στην κατοχή της πιστοποιημένης πολύ καλής γνώσης της νομοθεσίας για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για κάθε ΕΞΥΠΠ που έχει παρακαθίσει με επιτυχία στη σχετική εξέταση του Τμήματος καθώς και η ημερομηνία επιτυχίας.

Η σχετική αναθεώρηση μετατίθεται για την 31.12.2022. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος στους υφιστάμενους ΕΞΥΠΠ που το επιθυμούν, να λάβουν μέρος στις σχετικές γραπτές εξετάσεις που διοργανώνει το Τμήμα κάθε Μάιο και Δεκέμβριο, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη και τις επιπτώσεις από την πανδημία του COVID-19 στην Κύπρο.


Δ. Όργανα Μετρήσεων

Βάσει των προνοιών των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2021, το κάθε Εγκεκριμένο Πρόσωπο πρέπει να διαθέτει ελάχιστο εξοπλισμό / όργανα για τη διεξαγωγή μετρήσεων / εξετάσεων / δειγματοληπτικών ελέγχων για βλαπτικούς παράγοντες και για άλλες παραμέτρους που αφορούν τα επίπεδα ασφάλειας και υγείας σε χώρους εργασίας. Επί του παρόντος, τα απαιτούμενα όργανα είναι τα ακόλουθα:


(α) Φωτόμετρο,


(β) Όργανο μέτρησης της στάθμης Θορύβου,


(γ) Όργανο μέτρησης Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2), με αυτόματο υπολογισμό των αλλαγών αέρα για εξαερισμό κτιρίων, και


(δ) Σωληνάρια και εξοπλισμός για έλεγχο Συστημάτων Τοπικού Εξαερισμού - Ventilation Smoke Tubes

Στο κάθε Εγκεκριμένο Πρόσωπο, παραχωρείται χρονικός ορίζοντας δύο ετών για την απόκτηση των οργάνων / εξοπλισμών αυτών, δηλαδή μέχρι την 31.12.2022.

Ανακοίνωση Σεπτεμβρίου 2022: Υποχρεώσεις ΕΞΥΠΠ για Όργανα Μετρήσεων

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Στα πλαίσια εφαρμογής των Οδηγιών 2005/36/ΕΚ και 2006/123/ΕΚ και της εναρμονιστικής νομοθεσίας (Νόμος 31(Ι)/2008 και Νόμος 76(Ι)/2010), αντίστοιχα, το Τμήμα, για σκοπούς απλοποίησης των διαδικασιών και της διοικητικής συνεργασίας που απαιτείται για την εξέταση αίτησης εγγραφής μέλους, μπορεί, μέσω του συστήματος ΙΜΙ, να ζητήσει και να πάρει πληροφορίες που αφορούν τον αιτητή από την Αρμόδια Αρχή άλλου κράτους μέλους, στην οποία ο αιτητής έχει δηλώσει ότι είναι εγγεγραμμένο μέλος.

Οι Συντονιστές του Συστήματος ΙΜΙ ενδέχεται επίσης να ενεργήσουν ως Αρμόδιες Αρχές και ως τέτοιες μπορούν να στείλουν ή να λάβουν αιτήματα πληροφόρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ΙΜΙ μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/imi-net ή να συνδεθείτε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και https://meci.gov.cy/gr/
Download file type Word Elaxista_Apaitoumena_Prosonta_GR_2017_ver.doc
Download file type Word Entipo_Etisia_ Ekthesi Drastiriotiton_EXYPP_Etous.doc
Download file type Word Anakoinosi_Istoselidas_Apodekta_Programmata_Ekpaidevsis_EXYPP.doc
Download file type Word entypo_analipsis_ergasias_EXYPP.doc
Download file type Acrobat Kodikas_Deontologias_Updated.pdf
Download file type Acrobat Mitroo_Engriseon_Elinika_Website DEK23.pdf

No documents found